Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

32 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 11/5/2023

Leksyonaryo 154

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Karunungan 6:12-16

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Karunungan

Ang Karunungan ay maningning at di-kumukupas.
Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kaniyá,
at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kaniyá.
Madali siyáng nagpapakilala sa mga naghahangad sa kaniyá.
Hanapin mo siyáng maaga at agad mo siyáng matatagpuan.
Makikita mo siyáng nag-aabang sa iyong tarangkahan.
Isipin mo lamang siyá’y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa.
Hanapin mo siyá’t matatahimik ang iyong kalooban.
Pagkat hinahanap niyá ang mga karapat-dapat sa kaniyá,
at makikita ka niyá saan ka man naroon.
Siyá’y maamo at sasamahan ka niyá sa bawat iniisip mo.


1845

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang!
1846

Salmong Tugunan: Awit 063


O Diyós, ikaw ang aking Diyós na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
para akóng tuyong lupa na tubig ang siyáng lunas.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakóng banal,
ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay,
kaya akó’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.

Habang akó’y nabubuhay, akó’y magpapasalamat,
at akó’y dadalangin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyáhan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay,
magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw;
pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akóng umaawit.


1847

Pagbasa 2: 1 Sulat sa mga Taga-Tesalonika 4:13-18 o 4:13-14

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika

Mga kapatid:
Ibig naming malaman ninyó ang katotohanan
tungkol sa mga namatay na,
nang hindi kayó magdalamhati,
tulad ng mga taong walang pag-asa.
Naniniwala tayong si Hesús ay namatay at muling nabuhay.
Kaya naman,
naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyós ang lahát ng namatay
na nananalig kay Hesús –
upang isama sa kaniyá.
Ito ang aral ng Panginoón na sinasabi namin sa inyó:
pagparito ng Panginoón,
tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na.
Sa araw na yaon,
kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel,
at ng tunog ng trompeta ng Diyós,
bababa ang Panginoón mula sa langit.
Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo.
Pagkatapos,
tayong mga buhay pa ay titipunin niyá sa ulap
at isasama sa mga binuhay
upang salubungin sa papawirin ang Panginoón.
Sa gayo’y makakapiling niyá tayo magpakailanman.
Kaya nga,
mag-aliwan kayó sa pamamagitan ng mga aral na ito.


1848

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 24:42a.44

Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Hesus.
1849

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 25:1-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad ang talinghagang ito:

“Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyós:
may sampung dalagang lumabas
upang sumalubong sa lalaking ikakasal.
Bawat isa’y may dalang ilawan.
Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino.
Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan
ngunit hindi nagbaon ng langis.
Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan.

Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal,
kaya’t inantok siláng lahát at nakatulog.
Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw:
‘Narito na ang lalaking ikakasal!
Salubungin ninyó!’

Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan.
Sinabi ng mga hangal sa matatalino,
‘Bigyan naman ninyó kami ng kaunting langis.
Aandap-andap na ang aming mga ilawan, e.’ ‘
Baka hindi magkasiyá ito sa ating lahát,’ tugon ng matatalino.
‘Mabuti pa’y pumunta muna kayó sa nagtitinda at bumili ng para sa inyó.’

Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga.
Samantalang bumibili silá,
dumating ang lalaking ikakasal.
Ang limang nakahanda ay kasama niyáng pumasok sa kasalan,
at ipininid ang pinto.

Pagkatapos,
dumating naman ang limang hangal na dalaga.
‘Panginoón,
papasukin po ninyó kami!’ sigaw nila.
Ngunit tumugon siyá,
‘Sinasabi ko sa inyó:
hindi ko kayó nakikilala.’

Kaya magbantay kayó,
sapagkat hindi ninyó alam ang araw ni ang oras.”


1850

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72