Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

33 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 11/13/2022

Leksyonaryo 159

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Malakias 3:19-20a


Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Malakias

“Tandaan ninyo, darating ang araw
na lilipulin ko ang mga palálo at masasama.
Sa araw na yaon, matutupok siláng gaya ng dayami
at walâng matitira sa kanilá,” sabi ng Panginoón.
“Ngunit kayó na sumusunod sa akin ay ililigtas ko
at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyó,
gaya ng sinag ng araw.”Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1875

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Poong Hukom ay darating, taglay katarungan natin!

Poong Hukom ay darating, taglay katarungan 
natin.jpg
1876

Salmong Tugunan: Awit 098:5-6, 7-8, 9

Pakinggan ang isang halimbawang himig
Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
ang Panginoo’y purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli,
magbunyi tayo sa harap ng Panginoóng s’yang Hari. Tugón

Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy,
umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon.
Umugong sa palákpakan pati yaong kalaliman;
umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Tugón

Sa harap ng Panginoón ma-saya tayong umawit,
pagkat siyá’y dumarating maghahari sa daigdig.
Panginoo’y s’yang huhukom, tanan sa kaniyá’y lalapit,
taglay niya’y katarungan at paghatol na matuwid. Tugón

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1877

Pagbasa 2: 2 Sulat sa mga Taga-Tesalonika 3:7-12


Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni San Pablo sa mga Taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Alam namán ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa.
Hindi kamí nahiyang magtrabaho nang kamí’y nariyán pa.
Hindi kamí tumanggap ng anumang bagay kaninuman
nang hindi namin binabayaran.
Nagpagál kamí araw-gabi
upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyó.
Ginawa namin itó
hindi dahil sa walâ kamíng karapatang maghintay ng inyóng tulong
kundi upang kayó’y bigyan ng halimbawang dapat sundan.

Nang kasama pa ninyo kamí,
itó ang tagubiling ibinigay namin sa inyó:
“Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa.”
Binanggit namin itó
sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyó na ayaw magtrabaho
at walâng inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay.
Sa pangalan ng Panginoóng Hesukristo,
mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong itó
na silá’y maghanapbuhay at mamuhay nang maayos.Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1878

Pambungad:

Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa.
1879

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 21:5-19


Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Lucas

Noong panahong iyón,
pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo
– ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito
at ang mga palámuti nitó na inihandog ng mga tao.

Kaya’t sinabi ni Hesús,
“Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyán ay iguguho,
walâng batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato.”
Tinanong nila si Hesús,
“Guro, kailan po itó mangyayari?
At ano ang magiging palátandaan na itó’y magaganap na?”
Sumagot siyá,
“Mag-ingat kayó at nang hindi mailigaw ninuman!
Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi,
‘Ako ang Mesiyás!’
at, ‘Dumating na ang panahon!’
Huwag kayóng susunod sa kanilá.
Huwag kayóng mabagabag
kung makabalita kayó ng mga digmaan at mga himagsikan.
Dapat mangyari ang mga itó,
ngunit hindi darating karakaraka ang wakas.”

At sinabi pa niya,
“Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa
at ang kaharian sa kapwa kaharian.
Magkakaroon ng malalakas na lindol,
magkakagutom at magkakasalot sa iba’t ibang dako.
May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay
at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit.

Ngunit bago mangyari ang lahat ng itó, darakpin kayó’t uusigin.
Kayo’y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo.
At dahil sa akin ay ihaharap kayó sa mga hari at mga gobernador.
Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin.
Ipanatag ninyo ang inyóng kalooban,
huwag kayóng mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyóng sarili;
sapagkat bibigyan ko kayó ng katalinuhan
at ng pananalitang hindi-kayang tutulan
o pabulaanan ng sinuman sa inyóng mga kaaway.
Ipagkakanulo kayó ng inyóng mga magulang,
mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan.
At ipapapatay ang ilan sa inyó.
Kapopootan kayó ng lahat dahil sa akin,
ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyóng buhok.
Sa inyóng pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walâng hanggan.”

Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1880

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.200.171.156