Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

33 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 11/12/2023

Leksyonaryo 157

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Kawikaan 31:10-13, 19-20, 30-31

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Mga Kawikaan

Mahirap makakita ng mabuting asawa,
higit sa mamahaling alahas ang kaniyáng halaga.
Lubos ang tiwala ng kaniyáng asawa,
at saganang pakinabang ang makakamit niyá.
Pinaglilingkuran niyá ang kaniyáng asawa
habang silá’y nabubuhay,
pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan.
Wala siyáng tigil sa paggawa,
hindi na halos nagpapahinga humahabi ng kaniyáng lino at saka ng lana.
Siyá’y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit.
Matulungin siyá sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad.
Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda
ngunit ang babaing may takót sa Panginoón ay pupurihin ng balana.
Ibunton sa kaniyá ang lahát ng parangal,
karapatdapat siyá sa papuri ng bayan.


1863

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Mas malakí at malinaw na larawan:
157-Mapalad-ang-sumusunod

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos!
1864

Salmong Tugunan: Awit 0128:1-2, 3, 4-5


Mapalad ang bawat tao na sa Diyós ay may takót,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kaniyáng utos.
Hindi siyá magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kaniyáng buhay.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Ang sinuman kung ang Diyós buong pusong susundin,
buhay niyá ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyós ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.


1865

Pagbasa 2: 1 Sulat sa mga Taga-Tesalonika 5:1-6

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyó
kung kailan magaganap ang mga bagay na ito,
sapagkat alam na ninyóng ang pagdating ng Araw ng Panginoón
ay tulad sa pagdating ng magnanakaw.
Kapag sinasabi ng mga tao,
“Tiwasay at panatag ang lahát,” biglang darating ang kapahamakan.
Hindi silá makaiiwas
sapagkat ang pagdating nito’y
tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing manganganak.
Ngunit hindi kayó nabubuhay sa kadiliman,
mga kapatid,
kaya’t hindi kayó mabibigla sa Araw na yaon
na darating na parang magnanakaw.
Kayóng lahát ay kabilang sa panig ng kaliwanagan
– sa panig ng araw
– hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi.
Kaya nga,
kailangang tayo’y manatiling gising,
laging handa,
at malinaw ang isip – di tulad ng iba.


1866

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Juan 15:4a.5b

Sa Poon ay manatili siyá’y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati.
1867

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 25:14-30 o 25:14-15, 19-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad ang talinghagang ito:
“Ang paghahari ng Diyós ay maitutulad dito:
May isang taong maglalakbay,
kaya tinawag niyá ang kaniyáng mga alipin
at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyáng ari-arian.
Binigyan niyá ng salapi ang bawat isa ayon sa kaniyá-kaniyáng kakayahan:
binigyan niyá ang isa ng limanlibong piso,
ang isa nama’y dalawanglibong piso,
at ang isa pa’y sanlibong piso.
Pagkatapos,
siyá’y umalis.

Humayo agad ang tumanggap ng P5,000 at ipinangalakal iyon.
At nagtubo siyá ng P5,000.
Gayon din naman,
ang tumanggap ng P2,000 ay nagtubo ng P2,000.
Ngunit ang tumanggap ng P1,000 ay humukay sa lupa
at itinago ang salapi ng kaniyáng Panginoón.

“Pagkaraan ng mahabang panahon,
bumalik ang Panginoón ng mga aliping iyon at pinapagsulit silá.

Lumapit ang tumanggap ng P5,000.
Wika niyá:
‘Panginoón,
heto po ang P5,000 na bigay ninyó sa akin.
Heto pa po ang P5,000 na tinubo ko.’
Sinabi sa kaniyá ng Panginoón,
‘Magaling!
Tapat at mabuting alipin!
Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga,
pamamahalain kita sa malaking halaga.
Makihati ka sa aking kagalakan!’

Lumapit din ang tumanggap ng P2,000,
at ang sabi,
‘Panginoón,
heto po ang ibinigay ninyóng P2,000.
Heto naman po ang P2,000 tinubo ko.’
Sinabi ng kaniyáng Panginoón,
‘Magaling!
Tapat at mabuting alipin!
Naging tapat ka sa kaunting halaga,
kaya pamamahalain kita sa malaking halaga.
Makihati ka sa aking kagalakan!’

At lumapit naman ang tumanggap ng P1,000.
‘Alam ko pong kayó’y mahigpit,’ aniyá.
‘Gumagapas kayó sa hindi ninyó tinamnan,
at nag-aani sa hindi ninyó hinasikan.
Natakót po akó,
kaya’t ibinaon ko sa lupa ang inyóng salapi.
Heto na po ang P1,000 ninyó.’
‘Masama at tamad na alipin!’ tugon ng kaniyáng Panginoón.
‘Alam mo palang gumagapas akó sa hindi ko tinamnan
at nag-aani sa hindi ko hinasikan!
Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko,
di sana’y may nakuha akóng tubo ngayon?
Kunin ninyó sa kaniyá ang P1,000 at ibigay sa may P10,000.

Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa,
at mananagana;
ngunit ang wala,
kahit ang kakaunting nasa kaniyá ay kukunin pa.
Itapon ninyó sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan.
Doo’y tatangis siyá at magngangalit ang kaniyáng ngipin.’ ”

1868

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33