Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

27 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 10/8/2023

Leksyonaryo 139

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 5:1-7

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Akó ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kaniyáng ubasan:

Mayroong ubasan ang sinta kong mutya
sa libis ng bundok na lupa’y mataba;
hinukayan niyá’t inalisan ng bato
at saka tinamnan ang nasabing dakó;
mga piling puno ng mabuting ubas itinanim niyá
sa nasabing lugar;
sa gitna’y nagtayo ng isang bantayan
at nagpahukay pa ng sadyang pisaan.
Pagkatapos nito ay naghintay siyá
na ang kaniyáng tanim ay magsipamunga.
Ngunit ano ito?
Pagdating ng araw ang kaniyáng napitas ay ubas na ligaw.
Kaya’t kayó ngayon,
taga-Jerusalem,
at gayon din kayó,
mga taga-Juda,
kayó ang humatol sa aming dalawa:
Akó,
at ang aking ubasan.
Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan?
Bakit nang akó’y mamitas,
sa itinanim kong mabubuting ubas,
ang nakuha ko ay ubas na ligaw?
Kaya’t ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan:
Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito.
Wawasakin ko ang bakód nito.
Hahayaan kong ito’y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop.
Pababayaan ko itong lumubog sa sukal,
mabalot ng tinik at dawag;
di ko babawasin ang sanga’t dahong labis,
di ko pagyayamanin ang mga puno nito;
at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan.
Ang ubasang ito’y ang bayang Israel,
at ang Panginoón naman ang siyáng nagtanim;
ang mga Judiong kaniyáng inaruga ang mga puno ng ubas.
At kaniyáng hinintay na ito’y gumawa ng mabuti
ngunit naging mamamatay-tao,
inaasahang magpapairal ng katarungan
ngunit panay pang-aapi ang ginawa.


1756

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel!
1757

Salmong Tugunan: Awit 080:9, 12, 13-14, 15-16, 19-20

Mula sa Egipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas,
saka itinanim sa lupang dayuhan,
matapos ang tao roo’y palayasin.
Hanggang sa ibayo, sa ibayong dagat,
ang sangang malabay nito’y nakaabot,
pati mga ugat humabang mabuti’t umabot sa Ilog.

Bakit mo sinira? Sinira ang pader,
kung kaya napasok nitong duma¬raan,
pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan.
Mga baboy damong nagmula sa gubat,
niluluray itong walang pakundangan,
kinakain ito ng lahát ng hayop pawang nasa parang.

Ika’y manumbalik,
O Diyós na Dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito’y muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo
ay iyong iligtas yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas!

At kung magkagayon,
mag¬babalik kami’t di na magtataksil sa ’yo kailanman,
kami’y pasiglahi’t aming pupurihin ang iyong pangalan.
Kami ay ibalik, Panginoóng Diyós,
at ipadama mo ang ‘yong pagmamahal.
Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan.

1758

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Filipos 4:6-9

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid:

Huwag kayóng mabalisa tungkol sa anumang bagay.
Sa halip ay hingin ninyó sa Diyós ang lahát ng inyóng kailangan
sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.
At ang di-malirip na kapayapaan ng Diyós ang mag-iingat sa inyóng puso
at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Hesús.

Sa wakas,
mga kapatid,
dapat maging laman ng inyóng isip
ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri:
mga bagay na totoo,
marangal,
matuwid,
malinis,
kaibig-ibig,
at kagalang-galang.

Isagawa ninyó ang lahát ng inyóng natutuhan,
tinanggap,
narinig,
at nakita sa akin.
Kung magkagayon,
sasainyó ang Diyós na nagbibigay ng kapayapaan.


1759

Pambungad:

Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao
1760

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 21:33-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan:
“Pakinggan ninyó ang isa pang talinghaga.
May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyáng bukid,
at ito’y binakuran niyá.
Gumawa siyá roon ng pisaan ng ubas,
at nagtayo ng isang mataas na bantayan.
Pagkatapos,
kaniyáng iniwan sa mga kasama ang ubasan,
at siyá’y nagtungo sa ibang lupain.

Nang dumating ang panahon ng pitasan,
pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyáng mga alipin
upang kunin sa mga kasama ang kaniyáng kaparte.
Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin;
binugbog nila ang isa,
pinatay ang ikalawa,
at binato naman ang ikatlo.

Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin,
ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito.
Sa kahuli-huliha’y pinapunta niyá ang kaniyáng anak na lalaki.
‘Igagalang nila ang aking anak,’ wika niyá sa sarili.
Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak,
silá’y nagusap-usap:
‘Ito ang tagapagmana.
Halikayó!
Patayin natin nang mapasaatin ang kaniyáng mamanahin.’
Kaya’t siyá’y sinunggaban nila,
inilabas sa ubasan at pinatay.

Pagbalik ng may-ari ng ubasan,
ano kaya ang gagawin niyá sa mga kasamang iyon?"
Sumagot silá,
“Lilipulin niyá ang mga buhong na iyon,
at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama
na magbibigay sa kaniyá ng kaparte sa panahon ng pamimitas."

Tinanong silá ni Hesús,
“Hindi pa ba ninyó nababasa ang talatang ito sa Kasulatan?
Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay
ang siyáng naging batong panulukan.
Ginawa ito ng Panginoón,
at ito’y kahangahanga!’

Kaya nga sinasabi ko sa inyó:
hindi na kayó ang paghaharian ng Diyós
kundi ang bansang maglilingkod sa kaniyá nang tapat."


1761

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145