up arrow magsimba.com

31 Linggó sa Karaniwang Panahón, 10/31/2021

Leksyonaryo 152
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Deuteronomio 6:2-6

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao:
“Matakót kayó sa Panginoón,
ang inyóng Diyós,
at sundin ang lahát ng kaniyáng mga utos at mga tuntunin
habang kayó’y nabubuhay.
Kung ito’y susundin ninyó,
hahaba ang inyóng buhay.
Kaya nga,
dinggin ninyó ito at sunding mabuti.
Kung magkagayo’y mapapanuto kayó,
at lalaki ang inyóng lahi
pagdating ninyó sa lupaing ipinangakó niyá sa inyó,
sa lupaing sagana sa lahát ng bagay.

Dinggin mo, Israel:
Ang Panginoóng ating Diyós ay siyá lamang Panginoón.
Ibigin mo ang Panginoón mong Diyós nang buong puso,
kaluluwa at lakas.
Ang mga utos niyá’y itanim mo sa iyong isip."


1834

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay!
Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay!
1835

Salmong Tugunan: Awit

O Panginoón kong aking kala-kasan,
minamahal kita nang tunay na tunay.
Panginoo’y batong hindi matitibag,
matibay kong muog at Tagapagligtas.

D’yos ko ang sa akin ay s’yang nag-iingat.
Tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Sa ‘yo, Panginoón,
akó’y tumatawag sa mga kaaway akó’y ‘yong iligtas.

Panginoo’y buhay, s’ya’y Taga-pagligtas,
matibay kong muog, purihin ng lahát.
Sa piniling hari, dakilang tagumpay,
ang kaloob ng D’yos sa kaniyáng hinirang.


1836

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 7:23-28

Mga kapatid, dati,
sa Matandang Tipan,
maraming saserdote ang naghahali-halili,
sapagkat namamatay silá
at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan.
Ngunit si Hesús ay buhay magpakailanman,
at hindi siyá mahahalinhan sa kaniyáng pagkasaserdote.
Dahil nga riyan,
lubusan niyáng maililigtas ang lahát ng lumalapit sa Diyós sa pamamagitan niyá,
sapagkat siyá’y nabubuhay magpakailanman
upang mamagitan para sa kanila.
Si Hesús,
kung gayon,
ang Dakilang Saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan.
Siyá’y banal,
walang kapintasan o kasalanan,
nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan.
Hindi siyá katulad ng ibang mga dakilang saserdote
na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw,
una’y para sa sarili nilang kasalanan,
at pagkatapos,
para sa kasalanan ng mga tao.
Minsang naghandog si Hesús
– at iya’y pangmagpakailanman
– nang ihandog niyá ang kaniyáng sarili.
May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa Kautusan;
subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang Anak,
banal magpakailanman.
At ang panunumpa ng Diyós ay huling dumating kaysa Kautusan.


1837

Magandang Balita: Marcos 12:28-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon,
lumapit ang isa sa mga eskriba kay Hesús at tinanong siyá,
“Alin pong utos ang pinakamahalaga?"
Sumagot si Hesús,
“Ito ang pinakamahalagang utos,
‘Pakinggan mo,
Israel!
Ang Panginoón na ating Diyós
– siyá lamang ang Panginoón.
Ibigin mo ang Panginoón mong Diyós nang buong puso,
nang buong kaluluwa,
nang buong pag-iisip,
at nang buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa,
‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’
Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito."
“Tama po,
Guro!"
wika ng eskriba.
“Totoo ang sinabi ninyó.
Iisa ang Diyós at wala nang iba liban sa kaniyá.
At ang umibig sa kaniyá nang buong puso,
buong pag-iisip,
at buong lakas,
at ang umibig sa kapwa gaya ng kaniyáng sarili
ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahát ng handog na susunugin,
at iba pang mga hain."
Nakita ni Hesús na matalino ang kaniyáng sagot,
kaya’t sinabi niyá,
“Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyós."
At wala nang nangahas magtanong kay Hesús mula noon.


1838
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69