Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

31 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 10/30/2022

Leksyonaryo 153

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Karunungan 11:22-12:2

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Karunungan

Panginoón sa iyóng paningin,
ang buong daigdig ay para lamang isang butil na buhangin
na di halos makatikwas ng timbangan;
para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa.
Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman,
ngunit mahabagin ka sa bawat kinapal;
pinagpapaumanhinan mo ang aming mga pagkukulang,
at binibigyan mo kamí ng panahong makapagsisi.

Mahal mo ang lahat ng bagay,
at walâ kang hinahamak sa iyóng mga nilalang.
Kung hindi gayon, ay bakit mo pa silá nilikha?

Walang anumang bagay na mananatili
kung hindi mo kalooban,
at walâng makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang.

Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilikha
sapagkat bawat isa ay sa iyó.
Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoón.
Ang diwa mong walâng kamatayan ay nasa kaniláng lahat,
kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga nagkakasala.

Ipinaaalaala at binababalaan mo silá sa kaniláng mga ginawa,
upang iwanan na nila ang kaniláng masamang pamumuhay
at sa iyó silá manalig, Panginoón.


Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1839

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi!

Diyos-ko-at-
aking-hari
1840

Salmong Tugunan: Awit 0145:1-2, 8-9, 10-11, 13b-14


Ang kadakilaan ng Diyós ko at Hari, aking ihahayag,
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat,
aking pupurihi’t pasasalamatan siyá araw-araw,
di akó titigil ng pasasalamat magpakailanman. Tugón

Ang Panginoóng D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
siyá ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kaniyáng nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tugón

Magpupuring lahat sa iyó, O Poon, ang iyóng nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan. Tugón

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyós ay tapat,
ang kaniyáng ginawa kahit ano itó ay mabuting lahat.
siyá’y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin;
yaong inaapi’y inaalis niya sa pagkagupiling. Tugón
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1841

Pagbasa 2: 2 Sulat sa mga Taga-Tesalonika 1:11-2:2


Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni San Pablo sa mga Taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Lagi namin kayóng isinasama sa aming mga dalangin sa Diyós
na nawa’y maging karapatdapat kayó sa pagkatawag niya sa inyó.
At ipagkaloob nawa niya sa inyó sa pamamagitan ng kaniyáng kapangyarihan
ang lahat ng mabuti ninyong hangarin
at lubusin ang inyóng mga gawang bunga ng pananampalataya.
Kung magkagayon,
mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoóng Hesús,
at kayó namán ay bibigyan din ng karangalan
ayon sa kagandahangloob ng Diyós at ng Panginoóng Hesukristo.

Tungkol namán sa pagparito ng ating Panginoóng Hesukristo
at sa pagtitipon niya sa atin,
ipinamamanhik namin sa inyó,
mga kapatid,
na huwag kayóng magugulat agad
o mababahala sa balitang dumating na ang Araw ng Panginoón.
Huwag kayóng maniniwala kahit sabihin nilang itó’y hula o pahayag,
o kaya’y sulat na galing sa amin.


Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1842

Pambungad:

Aleluya! Kaylaki ng pagmamahal ng Diyós sa sanlibutan kaya’t Anak n’ya’y ‘binigay. Aleluya!
1843

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 19:1-10


Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Lucas

Noong panahong iyón, pumasok si Hesús sa Jerico,
at naglakad sa kabayanan.
Doo’y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaqueo.
At pinagsikapan niyáng makita si Hesús upang makilala kung sino itó.
Ngunit siyá’y napakapandak,
at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Hesús.
Kaya’t patakbo siyáng nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro
upang makita si Hesús na magdaraan doón.

Pagdating ni Hesús sa dakong iyón,
siyá’y tumingala at sinabi sa kaniyá,
“Zaqueo, bumaba ka agad,
sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo.”

Nagmamadali siyáng bumaba, at tuwang-tuwang tinanggap si Hesús.

Lahat ng nakakita nitó ay nagbulung-bulungan.
“Nakikituloy siyá sa isang makasalanan,” wika nila.
Tumayo si Zaqueo at sinabi,
“Panginoón, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian.
At kung akó’y may nadayang sinuman,
apat na ibayo ang isasauli ko sa kaniyá.”

At sinabi sa kaniyá ni Hesús,
“Ang kaligtasa’y dumating ngayon sa sambahayang itó;
lipi rin ni Abraham ang taong itó.
Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw.”Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1844

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167