up arrow magsimba.com

27 Linggó sa Karaniwang Panahón, 10/3/2021

Leksyonaryo 140
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 2:18-24

Sinabi ng Panginoong Diyos:
“Hindi mainam na mag-isa ang tao; bibigyan ko siyá ng makakasama at makakatulong.”
Kaya, lumikha siyá ng mga hayop sa parang
at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao,
at ipinaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon.
Kung ano ang kaniyáng itawag, iyon ang magiging pangalan nila.
Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop,
maging maamo o mailap.
  
Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya.
Kaya’t pinatulog ng Panginoon ang tao.
Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito
at pinaghilom ang laman sa tapat niyon.
Ang tadyang na iyo’y ginawa niyang isang babae, at inilapit sa lalaki.
  
Sinabi ng lalaki,
“Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto;
babae ang siyáng itatawag sa kaniyá sapagkat sa lalaki nagmula siyá.”
Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kaniyáng ama at ina
upang sumama sa kaniyáng asawa, sapagkat sila’y nagiging iisa.
1762

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Tayo nawa ay basbasan ng Poon magpakailanman!


1763

Salmong Tugunan: Awit 0128:1-2, 3, 4-5, 6


Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kaniyáng utos.
Hindi siyá magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kaniyáng buhay.
  
Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.
  
Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.
  
Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin,
nawa’y maging mapayapa itong bayan ng Israel!
  

1764

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 2:9-11

Mga kapatid, alam nating si Hesus,
bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel,
ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kaniyang pagkamatay.
  
Dahil sa pagibig ng Diyos,
niloob niya na si Hesus ay mamatay para sa ating lahat.
  
Sa pamamagitan ng mga pagtitiis,
siyá’y pinapaging-ganap ng Diyos na lumikha
at nangangalaga sa lahat ng bagay,
upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian.
  
Marapat lamang na gawin niya iyon
sapagkat si Hesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan.
  
Si Hesus ang nagpapabanal sa kanila,
at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal.
  
Kaya’t hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid.
1765

Pambungad: inaayos

Sa pagmamahalan natin ang D’yos ay ating kapiling, pagibig n’ya’y lulubusin.
1766

Magandang Balita: Marcos 10:2-16 o 10:2-12

Noong panahong iyon, may mga Pariseong lumapit kay Hesus.
Ibig nilang masilo siyá kaya’t kanilang tinanong,
“Naaayon ba sa Kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyáng asawa?”
Tugon niya, “Ano ang utos sa inyo ni Moises?”
Sumagot naman sila,
“Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kaniyáng asawa
matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay.”
  
Ngunit sinabi ni Hesus,
“Dahil sa katigasan ng inyong ulo
kaya niya inilagda ang utos na ito.
Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan:
‘Nilalang niya silang lalaki at babae.
  
Dahil dito’y iiwan ng lalaki ang kaniyáng ama at ina,
at magsasama sila ng kaniyáng asawa,
at sila’y magiging isa.’
Kaya’t hindi na sila dalawa kundi isa.
Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.”
  
Pagdating sa bahay,
ang mga alagad naman ang nagtanong kay Hesus tungkol sa bagay na ito.
Sinabi niya sa kanila,
“Ang sinumang lalaking humiwalay sa kaniyang asawa
at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kaniyang asawa
– siyá’y nangangalunya.
At ang babaing humiwalay sa kaniyáng asawa
at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin.”
  
May nagdala ng mga bata kay Hesus
upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay;
ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad.
Nagalit si Hesus nang makita ito,
at sinabi sa kanila,
“Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata,
huwag ninyo silang sawayin,
sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo:
ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos
tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya.”
At kinalong ni Hesus ang mga bata,
ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila.
  

1767
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69