Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

31 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 10/29/2023

Leksyonaryo 151

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Malakias 1:14b—2:2b, 8-10

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Malakias

Sinasabi ng Makapangyarihang Panginoón:
“Akó’y isang Haring dakila at kinatatakutan ng lahát ng bansa.
At ngayon,
mga saserdote,
narito ang utos ko sa inyó:
Parangalan ninyó ang aking pangalan
sa pamamagitan ng inyóng mga gawa,”
sabi ng Makapangyarihang Panginoón.
“Pag hindi ninyó pinakinggan ang sinasabi ko,
kayó’y aking susumpain.
Subalit lumihis kayó sa daang matuwid,
kayóng mga saserdote.
Dahil sa inyóng turo,
marami ang nabulid sa kasamaan.
Sumira kayó sa ating tipan,”
sabi ng Makapangyarihang Panginoón.
“Kaya, hahayaan kong kamuhian kayó ng mga Israelita
sapagkat hindi ninyó sinusunod ang aking bilin
at hindi pantay-pantay ang inyóng pagtuturo.”
Hindi ba iisa ang ating Ama
at ito’y ang iisang Diyós na lumalang sa atin?
Kung gayo’y bakit sumisira tayo sa pangakó sa isa’t isa
at bakit winawalang-kabuluhan natin
ang kasunduan ng Diyós at ng ating mga magulang?


1828

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan!
1829

Salmong Tugunan: Awit 0131:1, 2, 3

O Panginoón ko, ang pagmamataas,
tinalikdan ko na at iniwang ganap;
ang mga gawain na magpapatanyag iniwan ko na rin,
di ko na hinangad.

Mapayapa akó at nasisiyáhan,
tulad niyong sanggol sa bisig ni Inay.

Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel,
sa ‘yong Panginoón, magtiwalang tambing!


1830

Pagbasa 2: 1 Sulat sa mga Taga-Tesalonika 2:7b-9, 13

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Naging magiliw kami sa inyó
tulad ng isang mapagkalingang ina sa kaniyáng mga anak.
Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyó,
itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyó ng Mabuting Balita.
Hindi lamang iyan,
pati na aming buhay ay ihahandog namin,
kung kakailanganin.
Lubusan na kayóng napamahal sa amin.
Tiyak na natatandaan pa ninyó,
mga kapatid,
kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi
para hindi kami maging pasanin ninuman
samantalang ipinahahayag namin sa inyó ang Mabuting Balita.
Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyós:
nang ipangaral namin sa inyó ang kaniyáng salita,
tinanggap ninyó ito bilang tunay na salita ng Diyós,
at hindi ng tao.
Anupa’t ang bisa nito’y nakikita sa buhay ninyóng mga sumasampalataya.


1831

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 23:9-10

Tayo’y may iisang Ama, at Guro nati’y iisa: si Kristo na Anak niya.
1832

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 23:1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa mga tao at sa kaniyáng mga alagad,
“Ang mga eskriba at ang mga Pariseo
ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises.
Kaya’t gawin ninyó ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos.

Ngunit huwag ninyóng tularan ang kanilang gawa,
sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral.
Nagbibigkis silá ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao;
ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw
upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon.
Pawang pakitang-tao ang kanilang mga gawa.
Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya
at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit.
Ang ibig nila’y ang mga upuang pandangal sa mga piging
at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga.
Ang ibig nila’y pagpugayan silá sa mga liwasangbayan,
at tawaging guro.

Ngunit kayó – huwag kayóng patawag na guro,
sapagkat iisa ang inyóng Guro,
at kayóng lahát ay magkakapatid.
At huwag ninyóng tawaging ama ang sinumang tao sa lupa,
sapagkat iisa ang inyóng Ama,
ang Amang nasa langit.
Huwag kayóng patawag na tagapagturo,
sapagkat iisa ang inyóng Tagapagturo,
ang Mesiyás.
Ang pinakadakila sa inyó ay dapat maging lingkod ninyó.
Ang nagpapakataas ay ibababa,
at ang nagpapakababa ay itataas.”


1833

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72