Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 10/23/2022

Leksyonaryo 150

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Ecclesiastico 35:12-14, 16-18


Pagpapahayag mula sa Aklat ni Sirac

Ang Panginoón ay Diyós ng katarungan,
walâ siyáng itinatanging sinuman.
Hindi siyá kumikiling kaninuman laban sa mahirap,
sa halip, agad niyáng dinirinig ang naaapi.
Lagi niyáng dinirinig ang daing ng ulila,
at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kaniyá.

Kinalulugdan ng Diyós ang naglilingkod sa kaniyá nang buong-puso,
ang panalangin nitó’y agad nakaaabot sa langit.

Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap
at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan,
hindi humihinto hanggang di pinapansin ng Kataas-taasan,
at iginagawad ang katarungan sa nasa katuwiran.


1822

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Ang pagtawag ng mahihirap ay dinirinig ng Panginoon!

Ang pagtawag ng mahihirap ay 
dinirinig ng Panginoon.jpg

1823

Salmong Tugunan: Awit 034:2-3, 17-18, 19+23

Panginoo’y aking laging pupurihin sa pasasalamat di akó titigil.
Aking pupurihin kaniyáng mga gawa, kayóng naaapi, makinig, matuwa! Tugón

Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas silá sa mga pangani Tugón

Tumutulong siyá sa nasisiphayo, ang walâng pag-asa’y hindi binibigo.
Mga lingkod niya’y kaniyáng ililigtas, sa nagpapakupkop, siyáng lumilingap. Tugón
Magandáng Balità Bíbliá © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1824

Pagbasa 2: 2 Sulat kay Timoteo 4:6-8, 16-18


Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko:
Ako’y iaalay na;
dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na itó:
Puspusan akóng lumaban sa paligsahan.
Natapos ko na ang dapat kong takbuhin.
Nanatili akóng tapat sa pananampalataya.
Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay.

At sa Araw na yaon, ang Panginoón na siyáng makatarungang hukom,
ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin,
kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyáng pagparito.

Walang sumama sa akin nang una akóng humarap sa hukuman.
Pinabayaan nila akóng mag-isa.
Patawarin nawa silá ng Diyós.
Ngunit pinatnubayan akó ng Panginoón
at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita;
naligtas akó sa tiyak na kapahamakan.

Ang Panginoón ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan
at siyá rin ang maghahatid sa akin sa kaniyáng kaharian sa langit.
Purihin nawa siyá magpakailanman!
Amen.Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1825

Pambungad:

Pinagkasundo ni Kristo ang Diyós at ang mga tao; kaya’t napatawad tayo.
1826

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 18:9-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Lucas

Noong panahong iyón,
sinabi ni Hesús ang talinhagang itó sa mga taong
ang tingin sa sarili’y matuwid at humahamak namán sa iba.

“May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin:
ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano.

Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito:
‘O Diyós, nagpapasalamat akó sa iyó ‘pagkat hindi akó katulad ng iba
– mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya
– o kaya’y katulad ng publikanong itó.
Makalawa akóng nag-aayuno sa loob ng sanlinggo;
nagbibigay akó ng ikapu ng lahat kong kinikita.’

Samantala, ang publikano’y nakatayo sa malayo,
hindi man lamang makatingin sa langit,
kundi dinadagukan ang kaniyáng dibdib, at sinasabi:
‘O Diyós, mahabag po kayó sa akin na isang makasalanan!’

Sinasabi ko sa inyó:
ang lalaking itó’y umuwing kinalulugdan ng Diyós,
ngunit hindi ang isa.
Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa,
at ang nagpapakababa ay itataas.”Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1827

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.239.148.127