Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

30 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 10/22/2023

Leksyonaryo 148

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Exodo 22:20-26

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Exodo

Ito ang sinasabi ng Panginoón:
“Huwag ninyóng aapihin ang mga taga-ibang bayan;
alalahanin ninyóng nangibang-bayan din kayó sa Egipto.
Huwag din ninyóng aapihin ang mga babaing balo at ang mga ulila.
Kapag inapi ninyó silá at dumaing sa akin,
diringgin ko silá.
Dahil dito,
kapopootan ko kayó at lilipulin
sa pamamagitan pamamagitan ng digmaan.
Sa gayo’y mababalo rin ang inyu-inyóng asawa
at mauulila ang inyóng mga anak.
Kapag nangungutang sa inyó
ang mga kababayan ninyóng mahihirap,
huwag kayóng hihingi ng tubo,
tulad ng ginagawa ng mga usurero.
Kapag may nagsanla sa inyó ng balabal,
ibalik ninyó iyon sa kaniyá bago lumubog ang araw
sapagkat iyon lamang ang pambalot niyá sa katawan;
wala siyáng kukumutin sa pagtulog.
Kapag siyá’y dumaing sa akin,
diringgin ko siyá
sapagkat akó’y mahabagin.”


1810

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay!

1811

Salmong Tugunan: Awit 018:2-3, 3-4, 47, 51

O Panginoón kong aking kalakasan,
minamahal kita nang tunay na tunay.
Panginoo’y batong hindi matitibag,
matibay kong muog at Tagapagligtas.

D’yos ko ang sa akin ay s’yang nag-iingat.
Tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Sa ’yo, Panginoón, akó’y tumatawag,
sa mga kaaway akó’y ‘yong iligtas.

Panginoo’y buhay, siyá’y Tagapagligtas,
matibay kong muog, purihin ng lahát.
Sa piniling hari, dakilang tagumpay,
ang kaloob ng D’yos sa kaniyáng hinirang.


1812

Pagbasa 2: 1 Sulat sa mga Taga-Tesalonika 1:5c-10

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Nakita ninyó kung paano kami namuhay sa inyóng piling
– ito’y ginawa namin para sa inyóng kabutihan.
Tinularan ninyó kami at ang Panginoón.
Tinanggap ninyó ang Mabuting Balita,
at dahil dito’y nagdanas kayó ng katakut-takót na hirap.
Gayunman,
taglay pa rin ninyó ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo.
Kaya’t naging huwaran kayó ng mga kapatid sa Macedonia at Acaya.
Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoón ang lumaganap
sa Macedonia at Acaya sa pamamagitan ninyó.
Pati ang balita tungkol sa inyóng pananampalataya
ay kumalat sa lahát ng dakó.
Anupa’t hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito.
Silá na ang nagbabalita kung paano ninyó kami tinanggap.
Silá rin ang nagsabing tinalikdan na ninyó
ang pagsamba sa mga diyus-Diyósan
upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyós,
at maghintay sa kaniyáng Anak na si Hesús.
Siyá ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit
at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyós.


1813

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Juan 14:23

Ang sa aki’y nagmamahal tutupad sa aking aral. Ama’t ako’y mananahan.
1814

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 22:34-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
nagtipun-tipon ang mga Pariseo
nang mabalitaan nilang napatahimik ni Hesús ang mga Saduseo.
At isa sa kanila,
isang dalubhasa sa Kautusan,
ang nagtanong kay Hesús
upang subukin ito:
“Guro,
alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?”
Sumagot si Hesús:
“Ibigin mo ang Panginoón mong Diyós nang buong puso,
nang buong kaluluwa,
at nang buong pag-iisip.
Ito ang pinakamahalagang utos.
Ito naman ang pangalawa:
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan ni Moises
at ang turo ng mga propeta.”


1815

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145