Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

29 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 10/15/2023

Leksyonaryo 145

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 45:1, 4-6

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Hinirang ng Panginoón si Ciro para maging hari
upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari.
Ibubukas ng Panginoón ang mga pintong-bayan para sa kaniyá.
Sinabi ng Panginoón kay Ciro:
“Tinawag nga kita
upang tulungan si Israel na lingkod,
ang bayan kong hinirang.
Binigyan kita ng malaking karangalan
bagama’t di mo akó kilala.
Akó ang Panginoón,
akó lamang ang Diyós at wala nang iba.
Palalakasin kita,
bagama’t akó’y di mo pa kilala.
Ginawa ko ito,
upang akó ay makilala ng buong daigdig,
na makikilala nila na akó ang Panginoón,
akó lamang ang Diyós at wala nang iba.”


1792

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Dakilang kapangyarihan ng Panginoo’y idangal!
1793

Salmong Tugunan: Awit 096:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10

Purihin ang Panginoón, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahát sa daigdig!
Kahit saa’y ipahayag na Panginoo’y dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyáng gawa.

Ang Poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan;
higit sa sinumang Diyós, siyá’y dapat katakutan.
Ang Diyós ng sanlibuta’y pawang mga diyus-diyusan;
ang Poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan.

Ang Panginoo’y purihin ng lahát sa daigdigan!
Purihin ang lakas niyá at ang kaniyáng kabanalan!
Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyáng banal,
dumulog sa kaniyáng templo’t maghandog ng mga alay.

Kung ang Poon ay dumating, sa likas n’yang kabanalan,
humarap na nanginginig ang lahát sa daigdigan.
“Ang Poon ay siyáng hari,” sa daigdig ay sabihin,
sa paghatol sa nilikha, lahát pantay sa paningin.
1794

Pagbasa 2: 1 Sulat sa mga Taga-Tesalonika 1:1-5b

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mula kina Pablo,
Silás at Timoteo:
Sa simbahan sa Tesalonica –
mga hinirang ng Diyós Ama at ng Panginoóng Hesukristo:
Sumainyó nawa ang pagpapala at kapayapaan.
Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyós
dahil sa inyó at tuwina’y isinasama namin kayó sa aming dalangin.
Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyós at Ama
ang inyóng mga gawang bunga ng pananampalataya,
ang inyóng mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig,
at ang matibay ninyóng pag-asa sa Panginoóng Hesukristo.
Nalalaman namin,
mga kapatid,
na kayó’y hinirang ng Diyós na nagmamahal sa inyó.
Ang Mabuting Balita na lubos naming pinaniniwalaan
ay ipinahayag namin sa inyó hindi sa salita lamang.
Ito’y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo.


1795

Pambungad: Sulat kay Filemon 2:15.16

Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat.
1796

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 22:15-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
umalis ang mga Pariseo at pinag-uusapan
kung paano nila masisilo si Hesús sa kaniyáng pananalita.
Kaya pinapunta nila sa kaniyá ang ilan sa kanilang mga alagad,
kasama ang ilang tauhan ni Herodes.Sinabi nila,
“Guro,
nalalaman naming kayó’y tapat,
at itinuturo ninyó nang buong katotohanan ang ibig ng Diyós
na gawin ng mga tao.
Wala kayóng pinangingimian
sapagkat pareho ang pagtingin ninyó sa tao.
Ano po ang palagay ninyó?
Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar,
o hindi?”
Ngunit batid ni Hesús ang kanilang masamang layon
kaya’t sinabi niyá,
“Kayóng mapagpaimbabaw!
Bakit ibig ninyó akóng siluin?
Akin na ang salaping pambuwis.”
At siyá’y binigyan nila ng isang denaryo.
“Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?”
tanong ni Hesús.
“Sa Cesar po,” tugon nila.
At sinabi niyá sa kanila,
“Kung gayon,
ibigay ninyó sa Cesar ang sa Cesar,
at sa Diyós ang sa Diyós.”


1797

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72