Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

28 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 10/10/2023

Leksyonaryo 142

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 25:6-10a

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Sa Bundok ng Sion,
aanyayahan ng Panginoón ang lahát ng bansa.
Gagawa siyá ng isang piging para sa lahát
na ang handa’y masasarap na pagkain at inumin.
Sa bundok ding ito’y papawiin niyá ang kalungkutang
naghahari sa lahát ng bansa.
Lubusan na niyáng papawiin ang kamatayan.
Papahirin ng Panginoón ang luha ng lahát;
aalisin niyá sa kahihiyan ang kaniyáng bayan.

Kung magkagayon,
sasabihin ng lahát:
“Siyá ang ating Diyós na ating pinagtitiwalaan,
ang inaasahan nating magliligtas sa atin.
Magalak tayo at ipagdiwang ang kaniyáng pagliligtas.”
Iingatan ng Diyós ang bundok na ito.


1774

Tugon sa Salmo: Awit 023Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal!
1775

Salmong Tugunan: Awit 023:1-3a, 3b-4, 5, 6


Panginoo’y aking Pastol, hindi akó magkukulang.
Akó’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niyá akó sa tahimik na batisan,
binibigyan niyá akó niyong bagong kalakasan.

At sang-ayon sa pangakó na kaniyáng binitiwan,
sa matuwid na landasi’y doon akó inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi akó matatakót pagka’t ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Sa harapan ng lingkod mo,
ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan,
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang akó’y nabubuhay;
doon akó sa templo mo lalagi at mananahan.


1776

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Filipos 4:12-14, 19-20

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid:
Naranasan ko ang maghikahos.
Naranasan ko rin ang managana.
Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan:
ang mabusog o magutom,
ang kasaganaan o kasalatan.
Ang lahát ng ito’y magagawa ko
dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
Gayunman,
ikinagagalak ko ang ginawa ninyóng pagtulong sa akin.
At buhat sa kayamanan ng Diyós na hindi mauubos,
ibibigay niyá ang lahát ng inyóng kailangan
sa pamamagitan ni Kristo Hesús.
Purihin ang ating Diyós at Ama magpakailanman!
Amen.


1777

Pambungad: Sulat sa mga Taga-Efeso 1:17-18

D’yos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa’yo.
1778

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 22:1-14 o 22:1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
muling nagsalita si Hesús sa mga punong saserdote
at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga.

Sinabi niyá:
“Ang paghahari ng Diyós ay katulad nito:
naghandog ng isang piging ang isang hari
sa kasal ng kaniyáng anak na lalaki.
Sinugo niyá ang kaniyáng mga alipin
upang tawagin ang mga inanyayahan
ngunit ayaw nilang dumalo.
Muli siyáng nagsugo ng ibang mga alipin at kaniyáng pinagbilinan,
‘Sabihin ninyó sa mga inanyayahan
na naihanda ko na ang aking piging:
napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya,
at handa na ang lahát ng bagay.
Halina kayó sa piging!’
Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan.
Humayo silá sa kanikanilang lakad;
ang isa’y sa kaniyáng bukid
at sa kaniyáng pangangalakal naman ang isa.
Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin,
hinamak at pinatay.
Galit na galit ang hari.
Pinaparoon niyá ang kaniyáng mga kawal,
ipinapuksa ang mga mamamatay-taong iyon
at ipinasunog ang kanilang lunsod.

Sinabi niyá sa kaniyáng mga alipin,
‘Nakahanda na ang piging,
ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan.
Kaya’t pumunta kayó sa mga lansangang matao,
at inyóng anyayahan sa kasalan ang lahát ng makita ninyó.’
Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin
at isinama ang lahát ng natagpuan,
masama’t mabuti,
anupa’t napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan.

Pumasok ang hari
upang tingnan ang mga panauhin,
at nakita niyá roon ang isang taong hindi nakadamit- pangkasalan.
‘Kaibigan,
bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan?’ tanong niyá.
Hindi nakaimik ang tao.
Kaya’t sinabi ng hari sa mga katulong,
‘Gapusin ninyó ang kaniyáng kamay at paa
at itapon siyá sa kadiliman sa labas.
Doo’y mananangis siyá at magngangalit ang kaniyáng ngipin.’
sapagkat marami ang tinatawag,
ngunit kakaunti ang nahihirang.”


1779

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145