Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

26 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 10/1/2023

Leksyonaryo 136

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Ezekiel 18:25-28

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel

Ito ang sinasabi ng Panginoón:
“Marahil ay sasabihin ninyóng hindi tama itong ginagawa ko.
Makinig kayó,
mga Israelita:
Matuwid ang aking tuntunin,
ang pamantayan ninyó ang baluktot.
Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama,
mamamatay siyá
dahil sa kasamaang ginawa niyá.
At ang masamang nagpakabuti
at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay.
dahil sa pagtalikod sa nagawa niyáng kasamaan noong una,
mabubuhay siyá,
hindi mamamatay.”


1738

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa 'kin!
1739

Salmong Tugunan: Awit 025:4-5, 6-7, 8-9

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyós,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, akó ay turuan,
ituro mo Poon, ang katotohanan;
tagapagligtas ko na inaasahan.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Patawarin akó sa pagkakasala,
sa kamalian ko nang akó’y bata pa;
pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
akó sana, Poon, ay alalahanin!

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siyá yaong gabay,
at nagtuturo ng kaniyáng kalooban.

1740

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Filipos 2:1-11 o 2:1-5

Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid:
Nagbibigay ba sa inyó ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo?
Naaaliw ba kayó ng kaniyáng pag-ibig?
May pagkakaisa ba kayó sa Espiritu Santo?
Kayó ba’y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba?
Kung gayon,
lubusin ninyó ang aking kagalakan – maghari sa inyó ang pagkakasundo,
mabuklod kayó ng iisang pag-ibig at maging isa kayó sa puso’t diwa.
Huwag kayóng gagawa ng anumang bagay
dahil lamang sa hangad ninyóng matanyag,
bagkus magpakababa kayó at huwag ipalagay na kayó’y mabuti kaysa iba.
Ipagmalasakit ninyó ang kapakanan ng iba,
hindi lamang ang sa inyóng sarili.
Magpakababa kayó tulad ni Kristo Hesús:
Na bagama’t siyá’y Diyós,
hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyós,
bagkus hinubad niyá ang lahát ng katangian ng pagka-Diyós,
nagkatawangtao at namuhay na isang alipin.
Nang maging tao,
siyá’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan,
oo,
hanggang kamatayan sa krus.
Kaya naman,
siyá’y itinampok ng Diyós at binigyan ng pangalang higit sa lahát ng pangalan.
Anupa’t ang lahát ng nilalang na nasa langit,
nasa lupa,
at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kaniyá.
At ipapahayag ng lahát na si HESUKRISTO ANG PANGINOÓN,
sa ikararangal ng Diyós Ama!


1741

Pambungad:

Ang tinig ko’y pakikinggan ng kabilang sa ‘king kawan; ako’y kanilang susundan.
1742

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 21:28-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan:
“Ano ang palagay ninyó rito?

May isang tao na may dalawang anak na lalaki.
Lumapit siyá sa nakatatanda at sinabi,
‘Anak,
lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.’
‘Ayoko po,’ tugon niyá.
Ngunit nagbago ang kaniyáng isip at siyá’y naparoon.

Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayundin ang kaniyáng sinabi.
‘Opo,’ tugon nito,
ngunit hindi naman naparoon.

Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kaniyáng ama?"
“Ang nakatatanda po,” sagot nila.
Sinabi sa kanila ni Hesús,
“Sinasabi ko sa inyó:
ang mga publikano at masasamang babae’y
nauuna pa sa inyóng pasakóp sa paghahari ng Diyós.

Sapagkat naparito sa inyó si Juan
at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay,
at hindi ninyó siyá pinaniwalaan.
Ngunit pinaniwalaan siyá ng mga publikano at ng masasamang babae.
Nakita ninyó ito,
subalit hindi pa rin kayó nagsisi at naniwala sa kaniyá."


1743

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72