up arrow magsimba.com

Pagbinyág ng Panginoón, 1/9/2022

Leksyonaryo 21
 alt = images/Domingos-C/i72/
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 42:1-4, 6-7

Sinabi ng Panginoon:
“Ito ang lingkod ko na aking itataas,
na aking pinili at kinalulugdan;
ibubuhos ko sa kaniyá ang aking Espiritu,
at sa mga bansa ay siyá ang magpapairal ng katarungan.
Mahinahon at banayad kung siyá’y magsalita,
ni hindi magtataas ng kaniyáng tinig.
Ang marupok na tambo’y hindi babaliin,
ilaw na aandap-andap di n’ya papatayin,
at ang katarungan ang paiiralin.
Di siyá mawawalan ng pag-asa ni masisiraan ng loob.
Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig.
Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kaniyáng mga turo.
Akong Panginoon,
tumawag sa iyo,
binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig.
Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao
at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa.
Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman.”

1113

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Basbas ng kapayapaa'y sa bayan 
ng Poong mahal.
1114

Salmong Tugunan: Awit 028

Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang,
pagka’t siyá ay dakila’t marangal ang kaniyáng ngalan.
Ang Poon ay dakilain, purihin ang Diyos na Banal,
yumuko ang bawa’t isa kapag siyá ay dumatal.

Sa gitna ng karagatan, tinig niya’y naririnig.
Sa laot ng karagata’y hindi ito nalilingid.
Pag nangusap na ang Poon, tinig niya’y ubod-lakas,
nguni’t tinig kamahalan, kapag siyá’y nangungusap.

Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas,
kaya’t mga nasa templo’y sumisigaw, nagagalak,
“Panginoo’y papurihan!” ganito ang binibigkas.
siyá rin ang naghahari sa dagat na kalaliman,
namumuno siyá roon bilang hari, walang hanggan.

1115

Pagbasa 2: Gawâ ng mga Apostol 10:34-38

Noong mga araw na iyon,
nagsalita si Pedro,
“Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyós.
Nalulugod siyá sa sinumang may takót sa kaniyá at gumagawa ng matuwid,
kahit saang bansa.
Ibinigay ng Diyós ang kaniyáng salita sa mga Israelita.
Sa kanila niyá ipinahayag ang Mabuting Balita
tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo.
Nguni’t siyá’y Panginoón ng lahát!
Alam ninyó ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea
nang mangaral si Juan tungkol sa binyag.
Ang sinasabi ko’y tungkol kay Hesús na taga-Nazaret.
Ipinagkaloob sa kaniyá ng Diyós ang Espiritu Santo
at ang kapangyarihan bilang katunayan na siyá nga ang Hinirang.
Sapagka’t sumasakaniyá ang Diyós,
saanman siyá pumaroon ay gumagawa siyá ng kabutihan
at nagpapagaling sa lahát ng pinahihirapan ng diyablo.”

1116

Pambungad: Marcos 9:6


Nagsalita ang D’yos Ama: “Ang Anak kong sinisinta ay narito, dinggin n’yo s’ya!”
1117

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 3:13-17

Noong panahong iyon,
si Hesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea
at lumapit kay Juan
upang pabinyag.
Sinansala siyá ni Juan na ang wika,
“Ako po ang dapat binyagan ninyo,
at kayo pa ang lumalapit sa akin!"
Ngunit tinugon siyá ni Hesus,
“Hayaan mo itong mangyari ngayon;
sapagkat ito ang nararapat nating gawin
upang matupad ang kalooban ng Diyos."
At pumayag si Juan.
Nang mabinyagan si Hesus,
umahon siyá sa tubig.
Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos,
bumababa sa kaniyá,
gaya ng isang kalapati.
At isang tinig mula sa langit ang nagsabi,
“Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan!"


1118

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88