Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Pagpapakita ng Panginoon, 1/8/2023

Leksyonaryo 20

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 60:1-6

Bumangon ka, Jerusalem,
at magliwanag na tulad ng araw.
Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoón.
Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa;
ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoón
sa pamamagitan ng kaniyáng kaningningan.
Sa ningning ng iyong taglay na liwanag,
yaong mga bansa,
sampu ng mga hari’y lalapit na kusa.
Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap.
Ang mga anak mo’y nagtitipon na upang umuwi.
Ang mga lalaki’y magmumula sa malayo,
ang mga babae’y kargang tila mga bata.
Ang tanawing ito kung iyong mamalas,
ikaw ay sisigla,
sa iyong damdami’y pawang kagalakan yaong madarama;
pagka’t ang yaman niyong karagata’y iyong matatamo,
at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo.
Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa.
At sa Seba nama’y darating siláng may taglay na mga ginto at kamanyang.
Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyós.


1107

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


020-Poon-maglilingkod-sa-yo

1108

Salmong Tugunan: Awit 072:1-2, 7-8, 10-11, 12-13

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran,
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siyá’y bahaginan;
upang siyá’y maging tapat mamahala sa ’yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyáng tunay.
 
2. Yaong buhay na mat’wid sa kan yang kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kaniyang kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa Ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.
 
3. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya,
maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kaniyá
pati yaong mga hari ng Arabia at Etio pia,
may mga kaloob ding taglay nilang alaala.
Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya,
mga bansa’y magpupuri’t maglilingkod sa tuwina.
 
4. Kaniya namang ililigtas ang sinumang tumatawag,
lalo yaong nalimot nang mga taong mahihirap;
sa ganitong mga tao siyá’y lubhang nahahabag
sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas.
1109

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Efeso 3:2-3a, 5-6

Mga kapatid: Marahil naman,
nabalitaan na ninyóng dahil sa kagandahang- loob ng Diyós
ay ipinagkatiwala niyá sa akin ang tungkuling ito para sa inyóng kapakinabangan.
Ipinahayag sa akin ng Diyós ang kaniyáng lihim na panukala.
Ang hiwagang ito’y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon,
ngunit inihayag ngayon ng Diyós,
sa pamamagitan ng Espiritu,
sa kaniyáng mga banal na apostol at mga propeta.
At ito ang lihim:
sa pamamagitan ng Mabuting Balita,
ang mga Hentil, tulad din ng mga Judio,
ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyós;
mga bahagi rin silá ng iisang katawan at kahati sa pangakó ng Diyós
dahil kay Kristo Hesús.


1110

Pambungad:N’ong dati’y mga propeta; ngayon nama’y Anak niya ang sugo ng D’yos na Ama.
1111

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 2:1-12

Si Hesús ay ipinanganak sa Betlehem ng Judea
noong kapanahunan ni Haring Herodes.
Dumating naman sa Jerusalem ang ilang Pantas mula sa Silángan
at nagtanung-tanong doon:
“Nasaan ang ipinanganak na Hari ng mga Judio?
Nakita namin sa Silángan ang kaniyáng tala at naparito kami upang sambahin siyá.”
Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siyá’y naligalig,
gayon din ang buong Jerusalem.
Kaya’t tinipon niyá ang lahát ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel
at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyás.
“Sa Betlehem po ng Judea,” tugon nila.
“Ganito ang sinulat ng propeta:
‘At ikaw, Betlehem, sa lupain ng Juda,
ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda.
Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel.’ ”

Nang mabatid ito,
lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga Pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala.
At pinalakad niyá silá patungong Betlehem matapos pagbilinan ng ganito:
“Humayo kayó at inyóng hanaping mabuti ang sanggol.
Kapag inyóng natagpuan,
ibalita agad ninyó sa akin upang akó ma’y makasamba sa kaniyá.”
At lumakad na nga ang mga Pantas.
Muli siláng pinangunahan ng talang nakita nila sa Silángan
hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata.
Gayon na lamang ang galak ng mga Pantas nang makita ang tala!

Pagpasok sa bahay,
nakita nila ang bata sa piling ng kaniyáng inang si Maria.
Lumapit silá at nagpatirapa at sinamba ang bata.
Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan
at inihandog sa kaniyá ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.

Nang silá’y pabalik na,
sinabi sa kanila ng Diyós sa pamamagitan ng panaginip
na huwag na siláng babalik kay Herodes.
Kaya, nag-iba na silá ng daan pauwi.


1112

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197