up arrow magsimba.com

4 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 1/30/2022

Leksyonaryo 72
 alt = images/Domingos-C/i72/KP-04-C.jpg
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Jeremias 1:4-5, 17-19

Noong paghahari ni Josias,
kinausap akó ng Panginoón at sinabi niyá,
“Bago ka ipinaglihi, kilala na kita.
Bago ka ipinanganak,
itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahát ng bansa.
Magpakatapang ka:
humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahát ng iuutos ko.
Huwag kang matatakót sa kanila ngayon.
Pag hindi ka sumunod sa akin,
lalo kang matatakót kung naroon ka na sa kalagitnaan nila.
Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias!
Ang bawat isa sa lupaing ito – ang mga hari ng Juda,
ang mga pinuno,
ang mga saserdote,
at ang buong bayan – ay sasalungat sa iyo.
Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod
na naliligid ng mga muog,
sintatag ng haliging bakal,
o pader na tanso.
Hindi ka nila matatalo sapagkat akó ang mag-iingat sa iyo.
Akóng Panginoón ang nagsasabi nito.”


1412

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit
1413

Salmong Tugunan: Awit 071:1-2, 3-4, 5-6, 15+17

Sa iyo lang, Panginoón, lubos akóng nananalig,
h’wag mo akóng pabayaang mapahiya at malupig;
tulungan mo akó ngayon yamang ikaw ay matuwid.
Akó sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig.

Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan,
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahát ng masasama, O Diyós, akó’y ipaglaban,
sa kuko ng mababagsik, huwag mo akóng pabayaan.

Panginoón, sa iyo ko inilagak ang pag-asa,
maliit pang bata akó, sa iyo’y may tiwala na;
sa simula at mula pa wala akóng inasahang magiingat sa sarili,
kundi tanging ikaw lamang; kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw.

Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay,
maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan:
sapul pa sa pagkabata akó’y iyong tinuruan,
hanggang ngayo’y sinasambit ang gawa mong hinangaan.

1414

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 12:31-13:13 or 13:4-13

Mga kapatid:
Buong taimtim ninyóng nasain ang mga kaloob na sapaglalong dakila.
At ngayo’y ituturo ko sa inyó ang pinakamabuti sa lahát.
Makapagsalita man akó sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel,
kung wala naman akóng pag-ibig,
para lamang akóng batingaw na umaalingawngaw
o pompiyang na tumataginting.
Kung akó man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyós
at umunawa sa lahát ng hiwaga,
kung mayroon man akó ng lahát ng kaalaman
at ng malaking pananampalataya anupat napalilipat ko ang mga bundok,
ngunit wala naman akóng pag-ibig,
wala akóng kabuluhan.
Ipamigay ko man ang lahát kong ari-arian,
at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin,
kung wala naman akóng pag-ibig,
walang kabutihang maidudulot ito sa akin!

Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob,
hindi nananaghili,
nagmamapuri,
o nagmamataas,
hindi magaspang ang pag-uugali,
hindi makasarili,
hindi magagalitin,
o mapagtanim sa kapwa.
Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama,
ngunit ikinagagalak ang katotohanan.
Ang pag-ibig ay mapagbata,
mapagtiwala,
puno ng pag-asa,
at nagtitiyaga hanggang wakas.

Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyós,
titigil ang kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika,
mawawala ang kaalaman,
ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan.
Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan
sa pagpapahayag ng salita ng Diyós;
ngunit pagdating ng ganap,
mawawala ang di-ganap.
Noong akó’y bata pa,
nagsasalita akó,
nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata.
Ngayong akó’y mayroon nang sapat na gulang,
iniwan ko na ang mga asal-bata.
Sa kasalukuyan,
tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin,
ngunit darating ang araw na makikita natin siyá nang mukhaan.
Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon;
ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito,
tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyós.

Ang tatlong ito’y nananatili:
ang pananampalataya,
pag-asa,
at pagibig;
ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.


1415

Pambungad:

Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha’y magturo, magpalaya sa bilanggo.

Ikaw, 
Kristo, ay sinugo upang sa dukha’y magturo, magpalaya sa 
bilanggo.

1416

Magandang Balita: Lucas 4:21-30

Noong panahong iyon,
nagsalita si Hesús sa sinagoga:
“Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan
samantalang nakikinig kayó.”
Pinuri siyá ng lahát,
at namangha silá sa kaniyáng napakahusay na pananalita.
“Hindi ba ito ang anak ni Jose?” tanong nila.
Kaya sinabi ni Hesús,
“Walang pagsalang babanggitin ninyó sa akin ang kawikaang ito:
‘Doktor, gamutin mo ang iyong sarili!’
Sasabihin din ninyó sa akin,
‘Gawin mo naman sa iyong sariling bayan
ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.’ ”

At nagpatuloy ng pagsasalita si Hesús,
“Tandaan ninyó:
walang propetang kinikilala sa kaniyáng sariling bayan.
Ngunit sinasabi ko sa inyó:
maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias
nang hindi umulan sa loob ng tatlong tao’t kalaháti
at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain.
Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias
kundi sa isang babaing balo sa Sarepta,
sa lupain ng Sidon.
Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel
noong kapanahunan ni Eliseo,
walang pinagaling isa man sa kanila;
si Naaman pang taga-Siria ang pinagaling.”

Galit na galit ang lahát ng nasa sinagoga nang marinig ito.
Nagtindigan silá,
at ipinagtabuyan siyáng palabas,
sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan,
upang ibulid sa bangin.
Ngunit dumaan siyá sa kalagitnaan nila at umalis.


1417

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88