up arrow magsimba.com

3 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 1/23/2022

Leksyonaryo 69
 alt = images/Domingos-C/i72/images\KP-03.png
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Nehemias 8:2-4a, 5-6, 8-10

Noong mga araw na iyon,
kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng Kautusan.
Dinala niyá ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki,
babae at mga batang may sapat nang gulang at pang-unawa.
Mula sa umaga hanggang tanghali,
binasa niyá ang Kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan.
Ang lahát naman ay nakinig na mabuti.
Si Ezra’y nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon.
Siyá ay nakikita ng lahát,
sapagkat mataas ang kaniyáng kinatatayuan.
Ang lahát ay tumayo nang buksan niyá ang aklat.
“Purihin ang Panginoón,
ang dakilang Diyós!” ang wika niyá.
Ang lahát ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot,
“Amen, Amen.”
Pagkatapos,
nagpatirapa silá bilang paggalang sa Panginoón.

Binasa ng mga Levita nang maliwanag ang batas na ito ng Diyós
at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan.
Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa Kautusan,
nabagbag ang kanilang kalooban,
anupat silá’y napaiyak.
“Ang araw na ito ay dakila sa Panginoón na inyóng Diyós,” wika nina Nehemias,
at Ezra at mga Levita.
Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya’t sinabi nila,
“Huwag kayóng umiyak.”
Wika pa nila,
“Umuwi na kayó at magdiwang!
Ang walang pagkain at inumin ay bahagian ng mayroon,
sapagkat ang araw na ito’y dakila sa Panginoón.
Ang kagalakang dulot niyá ay magiging kalakasan ninyó.”

1395

Pagbasa 1: NEH 8:2-4A, 5-6, 8-10

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Nehemias

Noong mga araw na iyon,
kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng Kautusan.
Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki,
babae at mga batang may sapat nang gulang at pang-unawa.
Mula sa umaga hanggang tanghali,
binasa niya ang Kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan.
Ang lahat naman ay nakinig na mabuti.
Si Ezra'y nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon.
Siya ay nakikita ng lahat,
sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan.
Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat.
"Purihin ang Panginoon,
ang dakilang Diyos!" ang wika niya.
Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot,
"Amen, Amen."
Pagkatapos, nagpatirapa sila bilang paggalang sa Panginoon.
Binasa ng mga Levita nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan.
Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa Kautusan,
nabagbag ang kanilang kalooban,
anupat sila'y napaiyak.
"Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos," wika nina Nehemias,
at Ezra at mga Levita.
Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya't sinabi nila,
“Huwag kayong umiyak.” Wika pa nila,
“Umuwi na kayo at magdiwang!
Ang walang pagkain at inumin ay bahagian ng mayroon,
sapagkat ang araw na ito’y dakila sa Panginoon.
Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo.”

2325

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


1396

Salmong Tugunan: Awit 019:8, 9, 10, 15

Ang batas ng Panginoón ay batas na walang kulang,
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay;
yaong kaniyáng mga batas ay mapagtitiwalaan,
nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos,
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod;
ito’y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyós,
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti;
isang banal na tungkulin na iiral na parati;
pati mga hatol niyá’y matuwid na kahatulan,
kapag siyá ang humatol, ang pasiyá ay pantay-pantay.

Nawa’y itong salita ko at ang aking kaisipan,
sa iyo ay makalugod, Panginoón ko’t kanlungan.
O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan!

1397

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 12:12-30 or 12:12-14, 27

Mga kapatid:
Si Kristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi;
bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, iisa pa ring katawan.
Tayong lahát,
maging Judio o Griego,
alipin man o malaya,
ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan.
Tayong lahát ay pinainom sa isang Espiritu.
Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang.
Kung sabihin ng paa,
“Hindi akó kamay kaya’t hindi akó bahagi ng katawan,”
hindi na nga ba ito bahagi ng katawan?
Kung sabihin ng tainga,
“Hindi akó mata,
kaya’t hindi akó bahagi ng katawan,”
hindi na nga ba ito bahagi ng katawan?
Kung panay mata lamang ang buong katawan,
paano ito makaririnig?
Kung panay tainga lamang ang buong katawan,
paano ito makaaamoy?
Subalit inilagay ng Diyós ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niyá.
Hindi maituturing na katawan,
kung ito’y iisang bahagi lamang!
Ngunit ang totoo’y marami ang mga bahagi,
ngunit iisang katawan lamang.
Kaya’t hindi masasabi ng mata sa kamay,
“Hindi kita kailangan,” ni ng ulo, sa mga paa,
“Hindi ko kayó kailangan.”
Sa katunayan,
ang mga bahaging wari’y mahihina ang siyá pang kailangang-kailangan.
Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri
ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga.
Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siyá nating pinagaganda;
hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda.
Nang isaayos ng Diyós ang ating katawan,
binigyan niyá ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal,
upang hindi magkaroon ng inggitan;
at sa halip, ang lahát ay magmalasakitan.
Kung nasasaktan ang isang bahagi,
nasasaktan ang lahát;
kung pinararangalan ang isang bahagi,
nagagalak ang lahát.
Kayó ngang lahát ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa’y bahagi nito.
Naglagay ang Diyós sa Simbahan,
una, ng mga apostol;
ikalawa, ng mga propeta;
at ikatlo, ng mga guro.
Naglalagay rin siyá ng mga gagawa ng mga kababalaghan,
mga magpapagaling ng mga maysakit,
mga tagatulong,
mga tagapangasiwa,
at mga magsasalita sa iba’t ibang wika.
Hindi lahát ay apostol, propeta, o guro;
hindi lahát ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan,
magpagaling ng mga maysakit,
magsalita sa iba’t ibang wika o magpaliwanag nito.

1398

Pagbasa 2: 1 COR 12:12-30

Mga kapatid:
Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi;
bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi,
iisa pa ring katawan.

Tayong lahat,
maging Judio o Griego,
alipin man o malaya,
ay bininyagan sa iisang Espiritu
upang maging isang katawan.

Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.
Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi
at hindi ng isang bahagi lamang.

Kung sabihin ng paa,
„Hindi ako kamay kayaĘt hindi ako bahagi ng katawan,"
hindi na nga ba ito bahagi ng katawan?

Kung sabihin ng tainga,
„Hindi ako mata,
kaya't hindi ako bahagi ng katawan,"
hindi na nga ba ito bahagi ng katawan?

Kung panay mata lamang ang buong katawan,
paano ito makaririnig?

Kung panay tainga lamang ang buong katawan,
paano ito makaaamoy?

Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan
ayon sa minabuti niya.
Hindi maituturing na katawan,
kung ito'y iisang bahagi lamang!

Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi,
ngunit iisang katawan lamang.

Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay,
„Hindi kita kailangan," ni ng ulo,
sa mga paa,
„Hindi ko kayo kailangan."

Sa katunayan,
ang mga bahaging wari'y mahihina
ang siya pang kailangang-kailangan.
Ang mga bahagi ng katawan
na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri
ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga.

Ang mga bahaging hindi likas na maganda
ay siya nating pinagaganda;
hindi na ito kailangang gawin
sa mga bahaging sadyang maganda.

Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan,
binigyan niya ng higit na karangalan
ang mga bahaging di gaanong marangal,
upang hindi magkaroon ng inggitan;
at sa halip,
ang lahat ay magmalasakitan.

Kung nasasaktan ang isang bahagi,
nasasaktan ang lahat;
kung pinararangalan ang isang bahagi,
nagagalak ang lahat.
Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo
at bawat isa'y bahagi nito.

Naglagay ang Diyos sa Simbahan,
una,
ng mga apostol;
ikalawa,
ng mga propeta;
at ikatlo,
ng mga guro.

Naglalagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan,
mga magpapagaling ng mga maysakit,
mga tagatulong,
mga tagapangasiwa,
at mga magsasalita sa ibaĘt ibang wika.
Hindi lahat ay apostol,
propeta,
o guro;
hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan,
magpagaling ng mga maysakit,
magsalita sa iba't ibang
wika o magpaliwanag nito.

2326

Pambungad:

Ikáw, Kristo ay sinugň upang sa dukhá’y magturň, magpalayŕ sa bilanggô.

Ikáw, Kristo ay sinugň upang sa dukhá’y magturň, magpalayŕ sa 
bilanggô.

1399

Magandang Balita: Lucas 1:1-4; 4:14-21

Kagalang-galang na Teofilo:
Marami na po ang nagsikap na sumulat
tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin.
Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito
buhat sa pasimula at nangaral ng Salita.
Matapos na akó’y makapagsuri nang buong-ingat
tungkol sa lahát ng bagay na ito buhat pa sa pasimula,
minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyó
upang lubusan ninyóng matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyó.
Noong panahong iyon,
bumalik si Hesús sa Galilea,
at sumasakaniyá ang kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kaniyá.
Nagturo siyá sa kanilang mga sinagoga;
at dinakila siyá ng lahát.
Umuwi si Hesús sa Nazaret na kaniyáng nilakhan.
Gaya ng kaniyáng kinagawian,
pumasok siyá sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga.
Tumindig siyá upang bumasa;
at ibinigay sa kaniyá ang aklat ni Propeta Isaias.
Binuksan niyá ang aklat sa dakóng kinasusulatan ng ganito:
“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoón,
sapagkat hinirang niyá akó upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niyá akó upang ipahayag sa mga bihag na silá’y lalaya,
at sa mga bulag na silá’y makakikita;
upang bigyangkaluwagan ang mga sinisiil,
at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoón.”
Nilulon niyá ang kasulatan,
at matapos isauli sa tagapaglingkod,
siyá’y naupo.
Nakatitig sa kaniyá ang lahát ng nasa sinagoga.
At sinabi niyá sa kanila:
“Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayó.”

1400

Magandang Balita: LK 1:1-4; 4:14-21

Kagalang-galang na Teofilo:
Marami na po ang nagsikap na sumulat
tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin.

Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin
ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng Salita.

Matapos na ako'y makapagsuri nang buong-ingat
tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula,
minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo
upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan
ng mga bagay na itinuro sa inyo.

Noong panahong iyon,
bumalik si Hesus sa Galilea,
at sumasakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya.
Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga;
at dinakila siya ng lahat.
Umuwi si Hesus sa Nazaret na kanyang nilakhan.
Gaya ng kanyang kinagawian,
pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga.
Tumindig siya upang bumasa;
at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias.

Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito:
„Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
sapagkat hinirang niya ako
upang ipangaral sa mga dukha Ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako
upang ipahayag sa mga bihag na silaĘy lalaya,
at sa mga bulag na sila'y makakikita;
upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon."

Nilulon niya ang kasulatan,
at matapos isauli sa tagapaglingkod,
siya'y naupo.
Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga.

At sinabi niya sa kanila:
„Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan
samantalang nakikinig kayo."

2327

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88