Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

3 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 1/22/2023

Leksyonaryo 67

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 8:23—9:3

Sa mga nakaraang araw,
inilagay niyá sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali.
Ngunit sa panahong darating,
dadakilain niyá ang lupaing ito,
mula sa Dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan,
ang Galilea ng mga Hentil.
Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman,
namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim.
Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang,
dinagdagan mo ang kanilang tuwa.
Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan,
tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan.
Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan
tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian.
Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila.


1384

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Panginoo’y aking tanglaw, siyá’y aking kaligtasan!
1385

Salmong Tugunan: Awit 027

Tanglaw ko’y ang Poon,
aking kaligtasan,
kaya walang takót akó kaninuman;
sa mga panganib kaniyáng iingatan,
kaya naman akó’y walang agam-agam.

Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hiniling:
ang akó’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niyá’y mamasdan ko at yaong patnubay niyá ay matamo.

Akó’y nananalig,
akó’y mabubuhay at sasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoóng Diyós tayo’y magtiwala;
tayo ay umasa sa kaniyáng kalinga!
Pakinggan


1386

Pagbasa 2: 1 Sulat sa mga Taga-Corinto 1:10-13, 17

Mga kapatid:
Akó’y nananawagan sa inyó sa ngalan ng ating Panginoóng Hesukristo:
Magkaisa kayó sa pananalita,
isipa’t layunin
upang mawala sa inyó ang pagkakabahabahagi.
Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Cloe
na kayó raw ay may mga alitan.
Ito ang tinutukoy ko:
sabi ng isa, “Kay Pablo akó”;
sabi naman ng isa, “Akó’y kay Apolos."
May iba namang nagsasabi, “Kay Pedro akó”;
at may nagsasabi pang, “Akó’y kay Kristo."
Bakit? Nahahati ba si Kristo?
Si Pablo ba ang ipinakó sa krus para sa inyó?
Bininyagan ba kayó sa ngalan ni Pablo?
Sinugo akó ni Kristo,
hindi upang magbinyag
kundi upang mangaral ng Mabuting Balita.
Ipinangaral ko nga ito,
ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan
upang sa gayo’y hindi mawalan ng kabuluhan
ang kamatayan ni Kristo sa krus.


1387

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 4:23

Ipinangaral ni Hesus ang paghahari ng Diyos; sakit aykaniyáng ginamot.
1388

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 4:12-23 o 4:12-17

Noong panahong iyon,
nabalitaan ni Hesús na ibinilanggo si Juan,
kaya’t bumalik siyá sa Galilea.
Ngunit hindi na siyá sa Nazaret nanirahan kundi sa Capernaum.
Ang bayang ito ay nasa baybayin ng Lawa ng Galilea,
sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali.
Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Isaias:
“Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali –
daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan,
Galilea ng mga Hentil!
Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman
sa wakas ay nakakita ng maningning niyáng ilaw!
Liwanag na taglay nito’y siyá ngayong tumatanglaw
sa lahát ng nalugami sa lilim ng kamatayan!"
Magmula noon ay nangaral na si Hesús.
Ang sabi niyá,
“Pagsisihan ninyó’t talikdan ang inyóng mga kasalanan,
sapagkat malapit nang maghari ang Diyós."
Sa paglalakad ni Hesús sa tabi ng Lawa ng Galilea,
nakita niyá ang dalawang mangingisda,
si Simon na tinatawag na Pedro,
at ang kapatid niyáng si Andres.
Silá’y naghahagis ng lambat.
Sinabi niyá sa kanila,
“Sumunod kayó sa akin,
at gagawin ko kayóng mamamalakaya ng mga tao."
Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Hesús.
Nagpatuloy siyá sa paglakad
at nakita rin niyá ang magkapatid na Santiago at Juan,
mga anak ni Zebedeo.
Silá’y nasa bangka,
kasama ng kanilang ama,
at naghahayuma ng lambat.
Tinawag din silá ni Hesús.
Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama,
at sumunod kay Hesús.
Nilibot ni Hesús ang buong Galilea.
Nagtuturo sa mga sinagoga
at ipinangangaral ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyós.
Pinagaling din niyá ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman.


1389

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145