Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

2 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 1/15/2023

Leksyonaryo 64

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 9:1-6

Unang Pagbasa Isaias 9:1-6

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman,
namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim.
Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang,
dinagdagan mo ang kanilang tuwa.
Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan,
tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan.
Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan
tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian.
Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila.
Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma,
ang lahát ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin.
Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki.
Ibinigay ang isang anak sa atin at siyá ang mamamahala sa atin.
Siyá ang Kahanga- hangang Tagapayo,
ang Makapangyarihang Diyós,
Walang hanggang Ama,
ang Prinsipe ng Kapayapaan.
Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan
ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyáng paghahari
upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran
ngayon at magpakailanman.
Isasagawa ito ng Makapangyarihang Panginoón.


1367

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Kahit saá’y namamalás, tagumpáy ng Nagliligtás!
1368

Salmong Tugunan: Awit 098

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagka’t yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Ang tagumpay niyang ito’y siyá na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Tapat siyá sa kanila at ang pagibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli,
magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari.

Pakinggan dito


1369

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Efeso 1:3-6.15-18

Ikalawang Pagbasa Taga-Efeso 1:3-6.15-18

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Efeso

Mga kapatid:
Magpasalamat tayo sa Diyós at Ama ng ating Panginoóng Hesukristo!
Pinagkalooban niyá tayo ng lahát ng pagpapalang espirituwal
dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo.
At sa atin ngang pakikipag-isang ito,
hinirang na niyá tayo bago pa nilikha ang sanlibutan
upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niyá.
Dahil sa pag-ibig ng Diyós,
tayo’y kaniyáng itinalaga
upang maging mga anak niyá sa pamamagitan ni Hesukristo.
Iyan ang kaniyáng layunin at kalooban.
Purihin natin siyá
dahil sa kaniyáng kahangahangang pagkalinga sa atin
sa pamamagitan ng kaniyáng minamahal na Anak!
Kaya nga,
mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyóng pananalig sa Panginoóng Hesús
at ang inyóng pag-ibig sa lahát ng hinirang,
walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyós para sa inyó.
Inaalaala ko kayó sa aking pananalangin,
at hinihiling sa Diyós ng ating Panginoóng Hesukristo,
ang dakilang Ama,
na pagkalooban niyá kayó ng espiritu ng karunungan
at ng tunay na pagkakilala sa kaniyá.
Nawa’y liwanagan ng Diyós ang inyóng mga isip
upang malaman ninyó ang ating inaasahan sa kaniyáng pagkatawag sa atin.
Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niyá sa kaniyáng mga hinirang.


1370

Pambungad: Juan 1:14.12

Naging tao ang Salita, upang tanang maniwala ay kaniyáng gawing dakila.
1371

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 18:1-5.10


Noong panahong iyon,
lumapit kay Hesús ang mga alagad at nagtanong,
“Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?"
Tinawag ni Hesús ang isang bata,
pinatayo sa harapan nila,
at sinabi,
“Tandaan ninyó ito:
kapag hindi kayó nagbago at tumulad sa mga bata,
hinding-hindi kayó mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyós.
Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito
ay siyáng pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyós.
Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito
dahil sa akin ay akó ang tinatanggap.
Ingatan ninyó na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito.
Sinasabi ko sa inyó:
sa langit,
ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama."

1372

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145