Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Maria, Ina ng Diyos, 1/1/2023

Leksyonaryo 18

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Bilang 6:22-27

Pagpapahayag mula sa Aklat ng mga Bilang

Sinabi ng Panginoón kay Moises,
“Sabihin mo kay Aaron at sa kaniyáng mga anak
na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita:

‘Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoón;
nawa’y kahabagan ka niyá at subaybayan;
lingapin ka nawa niyá at bigyan ng kapayapaan.’

Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita
at pagpapalain ko ang mga ito."


1102

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Kami’y iyong kaawaan, pagpalain, Poong mahal!
1103

Salmong Tugunan: Awit 067:2-3, 5, 6+8


O Diyós,pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahát
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahát ng bansa.

Purihin ka nawa ng lahát ng tao,
purihin ka nila sa lahát ng dakó.
Ang lahát sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahát ng bansa.


1104

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Galacia 4:4-7

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga- Galacia

Mga kapatid:
Noong dumating ang takdang panahon,
sinugo ng Diyós ang kaniyáng Anak.
Isinilang siyá ng babae,
at namuhay sa ilalim ng Kautusan
upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan.
Sa gayon,
tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyós.
Upang ipakilalang kayó’y mga anak ng Diyós,
pinagkalooban niyá tayo ng Espiritu ng kaniyáng Anak,
nang tayo’y makatawag sa kaniyá ng “Ama! Ama ko!"
Kaya’t hindi ka na alipin kundi anak.
Sapagkat anak,
ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyós.


1105

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 2:16-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon,
nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Betlehem
at nakita nila sina Maria at Jose,
at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban.
Kaya’t isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito;
at nagtaka ang lahát ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol.

Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito
at kaniyáng pinagbulay-bulay.
Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyós
at nagpapahayag ng kaniyáng kadakilaan
dahil sa lahát ng narinig nila at nakita
na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel.
Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata
at pinangalanang Hesús
– ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siyá ipinaglihi.


1106

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.239.148.127