up arrow magsimba.com

Mga Awit sa Katawan at Dugo ni Kristo

ID 2577 Leksyonaryo 168


AWIT SA PAGTITIPON
Sa Hapag ng Panginoón | Morano and M. Francisco SJ
Sa Piging ng Panginoón | E. Hontiveros SJ
Lauda, Sion, Salvatorem | Canto Gregoriano

AWIT SA PAG-AALAY
Kapuri-puri Ka |
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Pag-aalay | E. Hontiveros SJ
Sumasamo Kami | Lorenzo Judan

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 116 | Victor Eclar Romero
Likhaín Mong Mulî | Albert Alejo SJ and M. Francisco SJ
O Hesús, Hilumin Mo | M. Francisco SJ
Nang Buô Kong Buhay | Alejo, Hontiveros
Pag-alabín Aming Pusò | Francisco |
Pange, Lingua | Canto Gregoriano

AWIT SA PAGHAYO
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano and M. Francisco SJ

br/>Pananagutan | E. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.50.33