up arrow magsimba.com

Mga Awit sa Banal na Santatlo

ID 2560 Leksyonaryo 165


AWIT SA PAGTITIPON
Awit ng Pasasalamat | Hontiveros
Bayan, Magsiawit na! | Arnel Aquino SJ
Dinggin Mo | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ
Halina at Lumapit | Habito
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ
Magpasalamat kayó sa Panginoón | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 096 | Victor Eclar Romero
Bayan, Umawit | Silvino Borres Jr SJ, Baltazar, M. Francisco SJ
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAG-AALAY
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Kung 'Yong Nanaisin | M.V. Francisco, SJ | M.V. Francisco, SJ
Paghahandog ng Sarili | Jandi Arboleda at Manoling V. Francisco SJ
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Kapuri-puri Ka |
Narito Akó | René San Andrés
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ
Paghahandog ng Sarili | Jandi Arboleda at Manoling V. Francisco SJ
Paghahandog | Rene San Andres

AWIT SA PAKIKINABANG
Pag-ibig Mo, Ama | E. Hontiveros SJ
Kaluluwá Ko'y Nauuháw, Ang | Danny Isidro SJ and Nemy Que SJ
Hesús ng Aking Buhay | Arnel Aquino SJ
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar Romero
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano and M. Francisco SJ
Nang Buô Kong Buhay | Alejo, Hontiveros
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ and Fruto Ramirez SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.236.55.22