up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 27 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2804 Leksyonaryo 140


AWIT SA PAGTITIPON
Buklod ng Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Isáng Pananámpalataya | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro

AWIT SA PAKIKINABANG
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan and M. Francisco SJ
Panunumpa | Gonzales

AWIT SA PAGHAYO
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano and M. Francisco SJ
Abá, Ginoong Maria | M. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9