up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 14 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 2631 Leksyonaryo 101


AWIT SA PAGTITIPON
Halina't Umawit | Flores, Villaroman
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ and Fruto Ramirez SJ
Sa Diyós Lamang Mapapanatag | Danny Isidro SJ and Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAG-AALAY
Tanging Alay Ko, Ang |
Narito Akó | René San Andrés
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 017 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan and M. Francisco SJ
Manalig ka | Perez
Manatili Ka | M. Francisco SJ
O Hesús, Hilumin Mo | M. Francisco SJ
Panalangin sa Pagiging Bukás-Palad | Arboleda and M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 016 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Humayo Tayo | E. Hontiveros SJ
Maliban na Mahulog sa Lupa |
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar RomeroAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.236.55.22