up arrow magsimba.com

Mga Awit sa Pag-aakyat ng Panginoon

ID 3323 Leksyonaryo 58


AWIT SA PAGTITIPON
Pagmamahal sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Sa Hapag ng Panginoón | M.V. Francisco, SJ | Lui Morano
Saan Kami Tutungo? | Macalinao at E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Sa Diyós Lamang Mapapanatag | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan at M. Francisco SJ
Huwág Mabalisa | Arnel Aquino SJ
Manalig Ka | Perez

AWIT SA PAKIKINABANG
Huwág Mabalisa | Arnel Aquino SJ
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan at M. Francisco SJ

AWIT SA PAGHAYO
Humayo Kayo | Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Saan Kami Tutungo? | Macalinao at E.P. Hontiveros SJ
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan at GoAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72