up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay

ID 2514 Leksyonaryo 56


AWIT SA PAGTITIPON
Buklod ng Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Isáng Pananámpalataya | E. Hontiveros SJ
Magsiawit sa Panginoón | Nemesio S. Que SJ
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Alay Kapuwâ | Rolando Tinio and E. Hontiveros SJ
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro

AWIT SA PAKIKINABANG
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena and E. Hontiveros SJ
Kaibigan |
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Diyós ay Pag-ibig | E. Hontiveros SJ
Tubig ng Buhay | Lionel Valdellon

AWIT SA PAGHAYO
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar Romero
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan & GoAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.236.55.22