up arrow magsimba.com

Awit | Salmo Sandaán Labíng-Anim (116): Pasasalamat

Pakinggan
Koro
Sa kalis ng pagbabasbas, Si Kristo ang tinatanggap.

1. Sa D’yós ko’t Panginoón anó’ng aking ihahandóg
sa lahát ng kabutihan na sa akin ay kaloób?
Ang handóg ko sa dambana ay inuming masaráp,
bilang aking pagkilala sa ginawáng pagliligtás.

2. Masakít sa kalooban ng Poón kung may papanaw,
Kahit itó ay iisá, labis s’yáng magdaramdám.
Katulad ng aking iná maglilingkód akóng lubós,
bilang aking pagkilala sa ginawáng pagliligtás.

3. Akó ngayó’y maghahandóg ng haing pasasalamat,
Ang handóg kong panalangi’y sa iyó ko ilalalagak.
Sa templo sa Jerúsalém ay doón ko ibibigáy
ang anumáng pangakň kong sa iyó ay binitawan.


Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society.


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88