up arrow magsimba.com

Awit | Salmo Siyámnapút-Waló (98): Ang Harě ng Daigdíg

Pakinggan

1.Umawit ng bagong awit, at sa Poón ay ialay,
Pagkát yaóng ginawâ n’yá ay kahanga-hangang tunáy!
Sa sariling lakás n’yá at tagláy na kabanalan,
waláng hirap na natamó yaóng hangád na tagumpáy.

2.Ang tagumpáy n’yáng itó’y s’yá na rin ang naghayág
sa haráp ng mgá bansá’y nahayág ang pagliligtás.
Ang pangakň sa Israél lubós n’yáng tinutupád,
Tapát s’yá sa kanilá at ang pag-ibig ay wagás.

3.Ang tagumpáy ng ating D’yós, kahit saán ay namalás!
Magkaingáy na may galák, yaóng lahát sa daigdíg;
Ang Poón ay buóng galák na purihin sa pag-aawit!
Ang Poón ay buóng galák na purihin sa pag-aawit!

4.Sa saliw ng mga lira ipariníg yaóng tugtóg,
At ang Poón ay purihin ng tugtuging maalindóg.
Tugtugín din ang trompeta na ka saliw ang tambulě,
Magkaingáy sa harapán ng Poón na ating harě.
(Ulitin ang unang talatŕ.)

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society.


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88