up arrow magsimba.com

Awit | Salmo Animnapút-Pitó (67): Awit sa Pag-aani1. O Diyós, pagpalain kami’t kahabagán,
Kami, Panginoó’y iyóng kaawaán,
Upang sa daigdíg mabatid ng lahát
ang iyóng kalooban at ang pagliligtás.
Purihin ka nawâ ng lahát ng tao,
Purihin ka nilá sa lahát ng dakó.

2. Nawa’y purihin ka ng mga nilikhâ,
pagkát matuwid kang humatol sa madlâ;
Ikáw ang patnubay ng lahát ng bansâ.
Ikáw ang patnubay ng lahát ng bansâ.
Purihin ka nawâ ng lahát ng tao,
Purihin ka nilá sa lahát ng dakó.

3. Nag-aning mabuti ang mga lupain,
Pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin
Ang lahát sa ami’y iyóng pinagpalà,
nawá’y igalang ka ng lahát ng bansâ.

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society.


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88