up arrow magsimba.com

Awit | Salmo Dalawampút-Tatló (23): Ang Poón ang Aking Pastól

Pakinggan. Palitan ng "Ang Poón" ang "si Yahweh."

Palitan ng "ang Poón" ang "si Yahweh."

Koro
Ang Poón ang aking Pastol, hindî akó magkukulang,
Akó’y pinahihimlay sa mainam na pastulan
at inaakay n’yá akó sa tahimik na batisan.
Binibigyan n’yá akó ng bagong kalakasan.

1. At sang-ayon sa pangakň na kan’yáng binitawan
Sa mat’wid na landasi’y doón akó inaakay.
Kahit na ang daáng iyó’y tumatahak sa karimlán,
Hindî akó matatakot pagkát iká’y kaagapay,
Ang tungkód mo at pamalň ang gabay ko at sanggalang. Koro

2. Sa harapán ng lingkód mo ikáw ay may handáng dulang,
Itó’y iyóng ginagawáng nakikita ng kaaway,
Nalulugód ka sa akin na ulo ko ay langisán,
At pati na ang saro ko ay iyóng pinaaapaw. Koro

Coda: Tunáy na ang pag-ibig mo at ang ‘yong kabutihan
sasaaki’t tataglayin habang akó’y nabubuhay.
Doón akó sa templo mo lalagi at mananahan.

Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society.


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88