up arrow magsimba.com
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan
Maria, Ina ng Diyos, 01/01/2021
Pagpapakita ng Panginoon, 01/03/2021
Pagbibinyag sa Panginoon, 01/10/2021
Banal na Sanggol (Santo Nińo), 01/17/2021
4 Linggo sa Karaniwang Panahon, 01/31/2021
5 Linggo sa Karaniwang Panahon, 02/07/2021
6 Linggo sa Karaniwang Panahon, 02/14/2021


01/24/2021

Ilocano Liturgical Resources
MAIKA-23 NGA DOMINGO TI TAWEN
6 ti Septiembre, 2020
Ita nga aldaw, denggenyo ti ibagana, Saan kayo agsuksukir
Denggenyo! right arrow
Ita nga aldaw, denggenyo ti ibagana, Saan kayo agsuksukir

MAIKA-22 NGA DOMINGO TI TAWEN
30 ti Agosto, 2020
Mailiwak unay kenka, O Dios
Denggenyo! right arrow
Mailiwak unay kenka, O Dios

MAIKA-21 NGA DOMINGO TI TAWEN
23 ti Agosto, 2020
Agnanayon ti di-agbalbaliw ng ayatmo
Denggenyo! right arrow
Agnanayon ti di-agbalbaliw ng ayatmo

MAIKA-19 NGA DOMINGO TI TAWEN
9 ti Agosto, 2020
Iparangmo kadi kadakami ti di agbalbaliw nga ayatmo 85,8
Denggenyo! right arrow
Iparangmo kadi kadakami ti di agbalbaliw nga ayatmo 85,8

Miyerkules ti Ceniza
Leksyonaryo 219
cf. Salmo 51:3a
Kaasiannakami kadi, O Apo, ta nagbasolkami
Kaasiannakami kadi, O Apo, ta nagbasolkami
2 Domingo iti Kuaresma
Leksyonaryo 27
Salmo 27:1a
Ti Apo ti silaw ken salakanko
Ti Apo ti silaw ken salakanko
3 Domingo iti Kuaresma
Leksyonaryo 30
Salmo 103:8
Managayat ken manangngaasi ti Apo
Managayat
4 Domingo ti Kuaresma
Leksyonaryo 33
Salmo 34:9a
Padasenyo ti kinaimbag ti Apo
Padasenyo ti kinaimbag ti Apo

Espiritu ken biag dagiti saom, O Apo Espiritu ken biag dagiti saom, O Apo

Santo, santo, santo

Download PDF

Kaasianakam, Apo, ta nagbasolkami.Umuli ti Dios iti tronona, adda dir-i ti rag-o ken napigsa nga uni ti trumpeta
Idaydayawyo ket itan okyo iti agnanayon - Daniel 3,59
Kaasiannakam, Apo, ta nagbasolkami, Salmo 51,1
Ibaonmo ti espiritum, O Apo, ken baro a biag ti ited mo iti daga, Salmo 104, 30
Kanayonto nga ikanták ti di-agbalbaliw nga ayát ti Apo.


Salmo 89:1

Kanayonto nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti ApoTumakdér ket tumang-adkayó, ta asidegen ti pannakaisalakanyo.


Lucas 21:28

Tumakdér ket tumang-adkayó, ta asidegen ti pannakaisalakanyo

Kararuak, idaydayawmo ti Apo Kararuak, idaydayawmo ti Apo

Magnaak iti imatang ti Apo iti lubong dagiti sibibiag. Salmo 116:9 Magnaak iti imatang ti Apo iti lubong dagiti sibibiag. Salmo 116:9

Ti Apo ket salaknibannak.jpg Ti Apo ket salaknibannak.jpg

Dagiti Salmo iti Misa iti Rabií


Dagiti Salmo iti Misa iti Rabií

Disyembre 15
Ipaaymo ti ayatmo kadakami, O Dios, ket maisalakankamto.
Salmo 80:3
Leksyonario 186
Ipaaymo ti ayatmo kadakami, O Dios, ket maisalakankamtoDisyembre 17
Agari koma ti kinalinteg bayat ti panagbiagna.
cf. Salmo 72:7
Leksyonario 193
Agari koma ti kinalinteg bayat ti panagbiagna.jpgDisyembre 18
Agari koma ti kinalinteg bayat ti panagbiagna.
cf. Salmo 72:7
Leksyonario 194
Agari koma ti kinalinteg bayat ti panagbiagna.jpgDisyembre 19
Agmalmalem a sarsaritaek ti pannakaidaydayawmo,
ket ipaduyakyakko ti kinadayagmo.
Salmo 71:8
Leksionario 195
Agmalmalem a sarsaritaek ti pannakaidaydayawmoDisyembre 20
Pastrekenyo ti Ari ti gloria, isu ti Ari ti gloria.
Salmo 24:10
Leksionario 196
Pastrekenyo ti Ari ti gloria, isu ti Ari ti gloriaDisyembre 21
.
Salmo 33:1a
Leksionario 197

Disyembre 22
Pinunno ti Apo toy pusok iti rag-o.
1 Samuel 2:1
Leksionaryo 198
Pinunno ti Apo toy pusok iti rag-oDisyembre 23
Ipaaymo ti ayatmo kadakami, O Apo, ket maisalakankamto.
Lucas 21:28
Leksionaryo 12
Ipaaymo ti ayatmo kadakami, O Apo, ket maisalakankamtoDisyembre 24
Kanayonto nga ikanták ti di-agbalbaliw nga ayát ti Apo.
Salmo 89:1
Leksionaryo 200

Kanayonto nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti Apo


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.236.156.34