Ilocano Liturgical Resources
Santo, santo, santo

Kaasianakam, Apo, ta nagbasolkami.


Umuli ti Dios iti tronona, adda dir-i ti rag-o ken napigsa nga uni ti trumpetaIdaydayawyo ket itan okyo iti agnanayon - Daniel 3,59Kaasiannakam, Apo, ta nagbasolkami, Salmo 51,1Ibaonmo ti espiritum, O Apo, ken baro a biag ti ited mo iti daga, Salmo 104, 30


Kanayonto nga ikanták ti di-agbalbaliw nga ayát ti Apo.
Salmo 89:1 Kanayonto nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti Apo


Tumakdér ket tumang-adkayó, ta asidegen ti pannakaisalakanyo.
Lucas 21:28 Kanayonto nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti Apo
Dagiti Salmo iti Misa iti Rabií
Ipaaymo ti ayatmo kadakami, O Dios, ket maisalakankamto.
Salmo 80:3
Leksyonario 186
Ipaaymo ti ayatmo kadakami, O Dios, ket maisalakankamto


Agmalmalem a sarsaritaek ti pannakaidaydayawmo,
ket ipaduyakyakko ti kinadayagmo.
Salmo 71:8
Leksionario 195
Agmalmalem a sarsaritaek ti pannakaidaydayawmo


Pastrekenyo ti Ari ti gloria, isu ti Ari ti gloria.
Salmo 24:10
Leksionario 196
Pastrekenyo ti Ari ti gloria, isu ti Ari ti gloria


Pinunno ti Apo toy pusok iti rag-o.
1 Samuel 2:1
Leksionaryo 198
Pinunno ti Apo toy pusok iti rag-o


Tumakdér ket tumang-adkayó, ta asidegen ti pannakaisalakanyo.
Lucas 21:28
Leksionaryo 199
Tumakdér ket tumang-adkayó, ta asidegen ti pannakaisalakanyo2

Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan


AGOSTO 2018
5, 18 Linggó sa Karaniwang Panahón
12, 19 Linggó sa Karaniwang Panahón
19, 20 Linggó sa Karaniwang Panahón
26, 21 Linggó sa Karaniwang Panahón


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2006-2017 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.198.27.243