up arrow magsimba.com

Mga Awit sa Hesús, ang Santo Niño, ang Banál ng Batà

ID 2265 Leksyonaryo 699


AWIT SA PAGTITIPON
Puso ko'y Nagpupuri, Ang
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 116 | Victor Eclar Romero
Unsay Igasa | R. Villanueva

AWIT SA PAKIKINABANG
Hesús, Tandaán Ako | Jacques Berthier
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Victor Eclar Romero
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ
Awit 23: Ang Poon ang Aking Pastol
Hesús na Aking Kapatid
Liwanag ng Aming Pusò
Liwanagan Mo, Hesús

AWIT SA PAGHAYO
Batubalani sa Gugma (Gozos de Santo Ninyo)
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar RomeroAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.236.156.34