up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 6 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 2307 Leksyonaryo 77


AWIT SA PAGTITIPON
Bayan, Umawit
Awit ng Pasasalamat
Dinggin Mo
Halina at Lumapit
Halina't Umawit
Pag-aalaala
Purihin ang Panginoón
Sumigáw sa Galák

AWIT SA PAG-AALAY
Mula sa 'Yo
Narito Akó

AWIT SA PAKIKINABANG
Sa Diyós Lamang Mapapanatag
Pananalig
Diyós ay Pag-ibig
Dakilang Pag-ibig
Awit (Salmo) 063
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád

AWIT SA PAGHAYO
Humayo Tayo
Magpasalamat kayó sa Panginoón
Sino'ng Makapaghihiwaláy?Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.238.249.17