up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 4 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 2289 Leksyonaryo 71


AWIT SA PAGTITIPON
Bayan, Magsiawit na!
Bayan, Umawit
Buksán ang Aming Puso
Halina at Lumapit
Halina't Umawit
Purihin ang Panginoón

AWIT SA PAG-AALAY
Panalangin sa Pagiging Bukás-Palad
Awit (Salmo) 116
Narito Akó
Narito Akó, Panginoón
Panalangin sa Pagiging Bukás-Palad

AWIT SA PAKIKINABANG
Amá Kong Mahál
Awit ng Paghilom
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád
Awit (Salmo) 063
Dakilang Pag-ibig
Sa 'Yong Piling

AWIT SA PAGHAYO
O Bayan ng DiyósAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.236.156.34