up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 5 Linggó Apatnapúng-Araw

ID 2442 Leksyonaryo 35


AWIT SA PAGTITIPON
Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ
Sa Piging ng Panginoón | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Kung 'Yong Nanaisin | M. Francisco SJ
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ
Panginoón, Narito Akó | Lester Delgado
Unang Alay | Rey Magnaye

AWIT SA PAKIKINABANG
Pagkakaibigan | Charlie G. Cenzon SJ
Awit ng Paghilom
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Diyós ay Pag-ibig | E. Hontiveros SJ
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan and M. Francisco SJ
Likhaín Mong Mulî | Albert Alejo SJ and M. Francisco SJ
Maging Akin Muli | Arnel Aquino SJ
O Hesús, Hilumin Mo | M. Francisco SJ

AWIT SA PAGHAYO
Pananagutan | E. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.237.178.91