up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 4 Linggó Apatnapúng-Araw

ID 2430 Leksyonaryo 32


AWIT SA PAGTITIPON


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Sumasamo Kami | Lorenzo Judan
Unang Alay

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit ng Paghilom | Arnel Aquino SJ
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Diyós ay Pag-ibig | E. Hontiveros SJ
Likhaín Mong Mulî | Albert Alejo SJ and M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Victor Eclar Romero
Pintig ng Puso Ko | E.P. Hontiveros, SJ | Batay sa Hosea 11: 1 - 9, Luis Antonio G. Tagle
Hesús ng Aking Buhay | Arnel Aquino SJ
Maging Akin Muli | Arnel Aquino SJ

AWIT SA PAGHAYO
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.237.178.91