up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 2 Linggó sa Apatnapung-Araw

ID 2405 Leksyonaryo 26


AWIT SA PAGTITIPON


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Kung 'Yong Nanaisin | M. Francisco SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan and M. Francisco SJ
Liwanag ng Aming Pusň | Tagle and E. Hontiveros SJ
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Manalig ka | Perez
Saan Kami Tutungo? | Macalinao and E. Hontiveros SJ
Amá Kong Mahál | Arnel Aquino SJ

AWIT SA PAGHAYO
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ
Sino'ng Makapaghihiwaláy? | AnunciataAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.237.178.91