up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 1 Linggó sa Apatnapung-Araw B

ID 2389 Leksyonaryo 23


AWIT SA PAGTITIPON
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ
Dinggin Mo | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Kung 'Yong Nanaisin | M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Kaluluwá Ko'y Nauuháw, Ang | Danny Isidro SJ and Nemy Que SJ
Awit ng Paghilom | Arnel Aquino SJ
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Diyós ay Pag-ibig | E. Hontiveros SJ
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan and M. Francisco SJ
Maging Akin Muli | Arnel Aquino SJ

AWIT SA PAGHAYO
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano and M. Francisco SJ
Maliban na Mahulog sa Lupa |Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.237.178.91