Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

We provide Filipino liturgical resources as a public service. Please support us so we can continue providing this service. Please donate. Salamat po.

We still need help. Thank you to our donors to date: John B., Grace M., Anne L., Cheryll and Chris T., and Helen S.


And to the volunteers who work for free throughout the year, we want to give at least a gift at Christmas.Ngayon ay 3/6/2015

3 Linggó ng 40-Araw – B, 03/08/2015, Leksyonaryo 29, Gulóng B @ www.magsimba.com
Mga Awit sa Kapistahang Itó

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ
Dinggin Mo | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY

Kung 'Yong Nanaisin | M. Francisco SJ
Mula sa 'Yo | M. Francisco SJ
Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang) | Joe Nero and Nemy Que SJ
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro

AWIT SA PAKIKINABANG

Bawat Sandali | M. Francisco SJ
Kaibigan, Kapanalig
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Saan Kami Tutungo? | Macalinao and E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO

Pagbabasbas |
Pagmamahal sa Panginoón | E. Hontiveros SJ

3 Linggó ng 40-Araw – B, 03/08/2015, Leksyonaryo 29, Gulóng B @ www.magsimba.com


Tugon sa Salmo


Panginoon, iyong taglay ang Salitang bumubuhay! right arrow

3 Linggó ng 40-Araw – B, 03/08/2015, Leksyonaryo 29, Gulóng B @ www.magsimba.com


UNANG PAGBASA: Exodo 20:1-17 or 20:1-3, 7-8, 12-17

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Exodo
Noong mga araw na iyon,
sinabi ng Diyós:

“Akó ang Panginoón,
ang inyóng Diyós na naglabas sa inyó sa Egipto
at humango sa inyó sa pagkaalipin.
Huwag kayóng magkakaroon ng ibang Diyós,
maliban sa akin.

Huwag ninyóng babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoón
sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito nang walang kabuluhan.

Italaga ninyó sa akin ang Araw ng Pamamahinga.

Igalang ninyó ang inyóng ama’t ina.
Sa gayo’y mabubuhay kayó nang matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyó.

Huwag kayóng papatay.

Huwag kayóng mangangalunya.

Huwag kayóng magnanakaw.

Huwag kayóng sasaksi sa di katotohanan laban sa inyóng kapwa.

Huwag ninyóng pag-iimbutan ang sambahayan ng inyóng kapuwa:
ang kaniyáng asawa,
mga alila,
mga baka,
asno o ang anumang pag-aari niyá."

right arrow

SALMONG TUGUNAN: Salmo 19:8, 9, 10, 11

Ang batas ng Panginoón ay batas na walang kulang;
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay.
Yaong kaniyáng mga batas ay mapagtitiwalaan;
nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos;
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod.
Ito’y wagas at matuwid ’pagkat mula ito sa Diyós;
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti;
isang banal na tungkulin na iiral na parati.
Pati mga hatol niyá’y matuwid na kahatulan;
kapag siyá ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay.

Ito’y higit pa sa ginto, na maraming nagnanais;
higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit.
Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis,
kahit anong pulot ito na dalisay at malinis.

right arrow

IKALAWÁNG PAGBASA: 1 Taga-Corinto 1:22-25

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Ang mga Judio’y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan.
Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego.
Ngunit ang ipinangangaral nami’y si Kristong ipinakó sa krus
– isang katitisuran sa mga Judio at kahangalan para sa mga Hentil.
Subalit sa mga tinawag ng Diyós,
maging Judio at Griego,
si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyós.
Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyós
ay karunungang higit kaysa lahát ng karunungan ng tao.
At ang inaakala namang kahinaan ng Diyós ay lakas
na higit sa lahát ng kalakasan ng tao.

right arrow

MAGANDÁNG BALITÀ: Juan 2:13-25


Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan

Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio,
kaya’t pumunta si Hesús sa Jerusalem.
Nakita niyá sa templo ang mga nagbibili ng mga baka,
mga tupa,
at mga kalapati,
at mga namamalit ng salapi.

Gumawa siyá ng isang panghagupit na lubid
at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal,
pati mga baka at tupa.
Isinabog niyá ang salapi ng mga namamalit
at pinagtataob ang kanilang mga hapag.
Sinabi niyá sa mga nagbibili ng kalapati,
“Alisin ninyó rito ang mga iyan!
Huwag ninyóng gawing palengke ang bahay ng aking Ama!"

Naalaala ng kaniyáng mga alagad na sinasabi sa Kasulatan,
“Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko."

Dahil dito’y tinanong siyá ng mga Judio,
“Anong tanda ang maibibigay mo
upang patunayang may karapatan kang gawin ito?"

Tumugon si Hesús,
“Gibain ninyó ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw."

Sinabi ng mga Judio,
“Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang templong ito,
at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?"

Ngunit ang templong tinutukoy ni Hesús ay ang kaniyáng katawan.

Kaya’t nang siyá’y muling mabuhay,
naalaala ng kaniyáng mga alagad na sinabi niyá ito;
at naniwala silá sa Kasulatan at sa mga sinabi ni Hesús.

Nang pista ng Paskuwa,
nasa Jerusalem si Hesús.

Marami ang sumampalataya sa kaniyá
nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niyá.

Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Hesús,
sapagkat kilala niyá siláng lahát.

Hindi na kailangang may magsalita pa sa kaniyá tungkol sa kaninuman,
sapagkat talastas niyá ang kalooban ng lahát ng tao.

right arrow

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagì ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login


MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.211.80.150