Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

30 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 10/26/2014, Leksyonaryo 148, Gulóng A @ www.magsimba.com
Mga Awit sa Kapistahang Itó

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ AT batay sa Roma 14: 7-9
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY

Diyós ay Pag-ibig | E.P. Hontiveros SJ
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E.P. Hontiveros SJ
Sa Pag-ibig ng Panginoón | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAKIKINABANG

Sa Pag-ibig ng Panginoón | Fruto Ramirez SJ
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E.P. Hontiveros SJ
Diyós ay Pag-ibig | E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO

Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ AT batay sa Roma 14: 7-9

30 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 10/26/2014, Leksyonaryo 148, Gulóng A @ www.magsimba.com


Tugon sa Salmo


Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay!
right arrow

UNANG PAGBASA: Exodo 22:20-26

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Exodo

Ito ang sinasabi ng Panginoón:
“Huwag ninyóng aapihin ang mga taga-ibang bayan;
alalahanin ninyóng nangibang-bayan din kayó sa Egipto.
Huwag din ninyóng aapihin ang mga babaing balo at ang mga ulila.
Kapag inapi ninyó silá at dumaing sa akin,
diringgin ko silá.
Dahil dito,
kapopootan ko kayó at lilipulin
sa pamamagitan pamamagitan ng digmaan.
Sa gayo’y mababalo rin ang inyu-inyóng asawa
at mauulila ang inyóng mga anak.
Kapag nangungutang sa inyó
ang mga kababayan ninyóng mahihirap,
huwag kayóng hihingi ng tubo,
tulad ng ginagawa ng mga usurero.
Kapag may nagsanla sa inyó ng balabal,
ibalik ninyó iyon sa kaniyá bago lumubog ang araw
sapagkat iyon lamang ang pambalot niyá sa katawan;
wala siyáng kukumutin sa pagtulog.
Kapag siyá’y dumaing sa akin,
diringgin ko siyá
sapagkat akó’y mahabagin.”

right arrow

SALMONG TUGUNAN: Salmo 18:2-3a, 3b-4, 47+51

O Panginoón kong aking kalakasan,
minamahal kita nang tunay na tunay.
Panginoo’y batong hindi matitibag,
matibay kong muog at Tagapagligtas.

D’yos ko ang sa akin ay s’yang nag-iingat.
Tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Sa ’yo, Panginoón, akó’y tumatawag,
sa mga kaaway akó’y ‘yong iligtas.

Panginoo’y buhay, siyá’y Tagapagligtas,
matibay kong muog, purihin ng lahát.
Sa piniling hari, dakilang tagumpay,
ang kaloob ng D’yos sa kaniyáng hinirang.

right arrow

IKALAWÁNG PAGBASA: 1 Taga-Tesalonika 1:5c-10

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Nakita ninyó kung paano kami namuhay sa inyóng piling
– ito’y ginawa namin para sa inyóng kabutihan.
Tinularan ninyó kami at ang Panginoón.
Tinanggap ninyó ang Mabuting Balita,
at dahil dito’y nagdanas kayó ng katakut-takót na hirap.
Gayunman,
taglay pa rin ninyó ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo.
Kaya’t naging huwaran kayó ng mga kapatid sa Macedonia at Acaya.
Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoón ang lumaganap
sa Macedonia at Acaya sa pamamagitan ninyó.
Pati ang balita tungkol sa inyóng pananampalataya
ay kumalat sa lahát ng dakó.
Anupa’t hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito.
Silá na ang nagbabalita kung paano ninyó kami tinanggap.
Silá rin ang nagsabing tinalikdan na ninyó
ang pagsamba sa mga diyus-Diyósan
upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyós,
at maghintay sa kaniyáng Anak na si Hesús.
Siyá ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit
at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyós.

right arrow

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITÀ: Juan 14:23


Ang sa aki’y nagmamahal tutupad sa aking aral. Ama’t ako’y mananahan. right arrow

MAGANDÁNG BALITÀ: Mateo 22:34-40


Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
nagtipun-tipon ang mga Pariseo
nang mabalitaan nilang napatahimik ni Hesús ang mga Saduseo.
At isa sa kanila,
isang dalubhasa sa Kautusan,
ang nagtanong kay Hesús
upang subukin ito:
“Guro,
alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?”
Sumagot si Hesús:
“Ibigin mo ang Panginoón mong Diyós nang buong puso,
nang buong kaluluwa,
at nang buong pag-iisip.
Ito ang pinakamahalagang utos.
Ito naman ang pangalawa:
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan ni Moises
at ang turo ng mga propeta.”

right arrow

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagì ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login


MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.83.103.17