Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

Please support this website. Let God's generosity flow through you. Make a donation; enable us to continue providing this service to you.

1 Linggó ng Pagdating - B, 11/30/2014, Leksyonaryo 2, Gulóng B @ www.magsimba.com
Mga Awit sa Kapistahang Itó

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Balang Araw | Silvino Borres Jr SJ at M.V. Francisco SJ
Bayan, Magsiawit na!
Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)

AWIT SA PAG-AALAY

Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)
Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang)
Tanging Alay Ko, Ang
Unang Alay
Awit (Salmo) 017

AWIT SA PAKIKINABANG

Liwanag ng Aming Pusň
Panginoón, Hanggang Kailan? | Danny Isidro SJ; Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Vic Eclar Romero
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ
Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)

AWIT SA PAGHAYO

Halina, Hesús, Aming Mananakóp
Tanda ng Kaharian ng Diyós
Balang Araw

1 Linggó ng Pagdating - B, 11/30/2014, Leksyonaryo 2, Gulóng B @ www.magsimba.com


Tugon sa Salmo
Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan!
right arrow

1 Linggó ng Pagdating - B, 11/30/2014, Leksyonaryo 2, Gulóng B @ www.magsimba.com


UNANG PAGBASA: Isaias 63:16b-17, 19b; 64:2-7

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias
Ikaw lamang, Panginoon,
ang aming pag-asa’t Amang aasahan;
tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay.
Bakit ba, Panginoon,
kami’y tinulutang maligaw ng landas,
at ang puso nami’y iyong binayaan na maging matigas?
Balikan mo kami, iyong kaawaan,
ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang.
Buksan mo ang langit at ika’y bumaba sa mundong ibabaw,
at ang mga bundok kapag nakita ka’y magsisipangatal.
Wala pang narinig na Diyos na tulad mo,
wala pang nakita ang sinumang tao;
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo.
Iyong tinatanggap,
ang nagsisikap sa mabuting gawa,
at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita.
Nagagalit ka na’y tuloy pa rin kami sa pagkakasala,
ang ginawa nami’y talagang masama buhat pa nang una.
Ang lahat sa ami’y pawang nagkasala,
ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak.
Ang nakakawangki ng sinapit nami’y mga dahong lagas,
sa simoy ng hangi’y tinatangay ito at ipinapadpad.
Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin,
wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin;
kaya naman dahil sa aming sala’y hindi mo kami pinansin.
Gayunman, Panginoon,
aming nalalamang ika’y aming Ama,
kami’y parang luwad at ikaw ang magpapalayok.
Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon,
at wala nang iba.
Ang Salita ng Diyos!
Magandáng Balitŕ Bíblia © 1980 Philippine Bible Society right arrow

SALMONG TUGUNAN: Salmo 80:2-3,15-16,18-19

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan; mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!
Ika’y manumbalik, O Diyos na dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito’y mu- ling pagyamanin, at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas.
Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan! At kung magkagayon, magbabalik kami’t di na magtataksil sa ’yo kailanman, kami’y pasiglahi’t aming pupurihin ang iyong pangalan.

Magandáng Balitŕ Bíblia © 1980 Philippine Bible Society right arrow

IKALAWÁNG PAGBASA: 1 Taga-Corinto 1:3-9

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto
Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan
mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.
Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos
dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Hesus.
Sapagka’t sa inyong pakikipag-isa sa kaniyá,
kayo’y umunlad sa lahat ng paraan,
maging sa pananalita at kaalaman.
Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo
ay malinaw na nakikita sa inyo
anupa’t hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espirituwal,
habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo.
Kayo’y aalalayan niya hanggang sa wakas
upang matagpuan kayong walang kapintasan
sa araw ng ating Panginoong Hesukristo.
Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo
upang kayo’y makipag-isa sa kaniyang Anak
na si Hesukristong ating Panginoon.
Ang Salita ng Diyos!
Magandáng Balitŕ Bíblia © 1980 Philippine Bible Society right arrow

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITŔ: Salmo 85:8


Pag-ibig mo’y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa! right arrow

MAGANDÁNG BALITŔ: Marcos 13:33-37


Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Mag-ingat kayó at maging handa
sapagkat hindi ninyó alam kung kailan ang takdang oras.
Katulad nito’y isang taong umalis
upang maglakbay sa malayong lupain:
ipinababahala ang kaniyáng tahanan sa mga alipin
na binigyan ng kaniyá-kaniyáng gawain,
at inuutusan ang bantaypinto
na maging laging handa sa kaniyáng pagdating.
Gayon din naman,
maging handa kayóng lagi,
sapagka’t hindi ninyó alam
kung kailan darating ang puno ng sambahayan – maaaring sa pagdilim,
sa hatinggabi,
sa madaling-araw,
o kaya’y sa umaga – baka sa kaniyáng biglang pagdating
ay maratnan kayóng natutulog.
Ang sinasabi ko sa inyó’y sinasabi ko sa lahát:
Maging handa kayó!”

right arrow

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login


MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.87.88.36