Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

Banál na Huwebes Banál na Huwebes
Banál na Biyernes Banál na Biyernes
Banál na Gabí ng Mulíng Pagkabuhay Banál na Gabí ng Mulíng Pagkabuhay

We provide Filipino liturgical resources as a public service. Please support us so we can continue providing this service. Please donate. Salamat po.


Ngayon ay 3/28/2015

Linggo ng Palaspas: sa Misa, 03/29/2015, Leksyonaryo 38, Gulóng B @ www.magsimba.com


August Swanson. "ENTRY INTO THE CITY." Jesus enters Jerusalem in triumph.

Mga Awit sa Kapistahang Itó

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson

Krus ng Ating Kaligtasan | Ferdinand M. Bautista | Galacia 6: 14
Krus ng Ating Kaligtasan | Julius Sanggalang | Galacia 6: 14

AWIT SA PAG-AALAY

Ama, Kaawaan Akó | Fruto Ramirez, SJ | Batay sa Salmo 51, Danilo B. Isidro, SJ
Biyaya ng Diyós, Ang | E.P. Hontiveros, SJ | Lorenzo A. JudanAwit (Salmo) 051 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANGAwit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Victor Eclar Romero


Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ


Hesús, Tandaán Ako | Jacques BerthierKung 'Yong Nanaisin | M. Francisco SJ
Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ | Fernando L. Macalinao, SJ
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Kung 'Yong Nanaisin | M. Francisco SJ

AWIT SA PAGHAYO

Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ | Fernando L. Macalinao, SJ
Sinong Makapaghihiwalay | Ma. Anunciata Sta. Ana, SPC | Batay sa Roma 8: 31-39
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson

Linggo ng Palaspas: sa Misa, 03/29/2015, Leksyonaryo 38, Gulóng B @ www.magsimba.com


Tugon sa SalmoD’yós ko! D’yós ko! Bakit namán akó’y ’yong pinabayaan? right arrow

Linggo ng Palaspas: sa Misa, 03/29/2015, Leksyonaryo 38, Gulóng B @ www.magsimba.com


UNANG PAGBASA: Isaias 50:4-7

Ang Makapangyarihang Panginoón ang nagturo sa akin ng sasabihin ko,
para tulungan ang mahihina.
Tuwing umaga’y kaniyáng binubuksan ang aking pandinig.
Nananabik akóng malaman kung ano ang ituturo niyá sa akin.
Binigyan niyá akó ng pang-unawa,
hindi akó naghimagsik ni tumalikod sa kaniyá.
Hindi akó tumutol nang bugbugin nila akó,
hindi akó kumibo nang akó’y kanilang insultuhin.
Pinabayaan ko siláng bunutin ang buhok ko’t balbas,
gayon din nang lurhan nila akó sa mukha.
Ang mga pagdustang ginawa nila’y di ko pinapansin,
pagkat ang Makapangyarihang Panginoón ang tumutulong sa akin.
Handa akóng magtiis na sampaling parang bato,
pagkat aking batid na ang sarili ko’y di mapapahiya.

right arrow

SALMONG TUGUNAN: Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24

Bawat taong makakita’y umiiling, nanunukso,
palibak na nagtatawa’t sinasabi ang ganito:
“Nagtiwala siyá sa Diyós, ngunit hindi siyá pansin;
kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin?”

May pangkat ng mga buhong na sa aki’y pumaligid,
para akóng nasa gitna niyong asong mababangis,
mga kamay ko at paa’y butas sa pakóng matulis.
Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid.

Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan,
ang hinubad na tunika’y dinaan sa sapalaran.
H’wag mo akóng ulilahin, h’wag talikdan, Panginoón;
O aking Tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong.

Ang lahát ng ginawa mo’y ihahayag ko sa lahát,
sa gitna ng kapulunga’y pupurihin kitang ganap.
Purihin ang Panginoón ng lahát ng kaniyáng lingkod,
siyá’y inyóng dakilain, kayóng angkan ni Jacob;
ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod.
right arrow

IKALAWÁNG PAGBASA: Taga-Filipos 2:6-11

Si Kristo Hesús,
bagamat siyá’y Diyós,
ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyós,
bagkus hinubad niyá ang lahát ng katangian ng pagka-Diyós,
nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.

Nang maging tao,
siyá’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan,
oo, hanggang kamatayan sa krus.

Kaya naman,
siyá’y itinampok ng Diyós at binigyan ng pangalang
higit sa lahát ng pangalan.

Anupa’t ang lahát ng nilalang na nasa langit, nasa lupa,
at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kaniyá.
At ipapahayag ng lahát na si Hesukristo ang Panginoón,
sa ikararangal ng Diyós Ama.

right arrow

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITŔ: Taga-Filipos 2:8-9

Masunuring Kristo Hesús, naghain ng buhay sa krus, kayá’t dinakilŕ ng D’yós; binigyán ng ngalang tampók sa langit at sansinukób. right arrow

MAGANDÁNG BALITŔ: Marcos 14:1-15:47


Mabuting Balita Marcos 15:1-39

Mga Tauhan:
H–Hesús;
T1/T2–Una/Ikalawang Tagapagsalaysay;
P–Pilato;
B–Bayan at iba pa;
K–Kapitan.

Ang Pagpapakasakit ng ating Panginoóng Hesukristo
ayon kay San Marcos


T1 – Kinaumagahan,
nagpulong agad ang mga punong saserdote,
ang matatanda ng bayan,
ang mga eskriba,
at ang iba pang bumubuo ng Sanedrin.
Ipinagapos nila si Hesús,
at dinala kay Pilato.

P – “Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?"

T2 – tanong sa kaniyá ni Pilato.

H – “Kayó na ang nagsasabi,”
T2 – tugon naman ni Hesús.
Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Hesús,
kaya’t siyá’y muling tinanong ni Pilato,

P – “Wala ka bang isasagot?
Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo."

T1 – Ngunit hindi na tumugon pa si Hesús,
kaya’t nagtaka si Pilato.
Tuwing Pista ng Paskuwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo
– sinuman ang hilingin sa kaniyá ng taong-bayan.
Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barrabas,
kasama ng ibang naghimagsik
at nakamatay nang nagdaang himagsikan.
Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato
na isagawa na ang kaniyáng kinaugaliang
pagpapalaya ng isang bilanggo.

P – “Ibig ba ninyóng palayain ko ang Hari ng mga Judio?"

T2 – tanong niyá sa kanila.
Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote
na dalhin sa kaniyá si Hesús.
Ngunit ang mga tao’y sinulsulan ng mga punong saserdote
na si Barrabas ang hilinging palayain.

P – “Kung gayon,
ano ang gagawin ko sa taong ito
na tinatawag ninyóng Hari ng mga Judio?"

T2 – tanong uli ni Pilato.

B – “Ipakó sa krus!"

T1 – sigaw ng mga tao.

P – “Bakit,
ano ba ang kasalanan niyá?"

T2 – ani Pilato.
Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao,

B – “Ipakó siyá sa krus!"

T1 – Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao,
pinalaya niyá si Barrabas.
Si Hesús ay kaniyáng ipinahagupit at ibinigay sa kanila
upang ipakó sa krus.
Dinala ng mga kawal si Hesús sa pretoryo,
ang tirahan ng gobernador,
at kanilang tinipon ang buong batalyon.
Sinuutan nila si Hesús ng isang balabal na purpura.
Kumuha silá ng halamang matinik,
ginawang korona at ipinutong sa kaniyá.
At silá’y patuyang nagpugay at bumati sa kaniyá:

K – “Mabuhay ang Hari ng mga Judio!"

T2 – Siyá’y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo,
pinaglulurhan,
at palibak na niluhud-luhuran.
At matapos kutyain,
siyá’y inalisan nila ng balabal,
sinuutan ng sariling damit,
at inilabas
upang ipakó sa krus.
Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid,
si Simon na taga-Cirene,
ama nina Alejandro at Rufo.
Pilit nilang ipinapasan sa kaniyá ang krus ni Hesús.
At kanilang dinala si Hesús sa lugar na kung tawagi’y Golgota
– ibig sabihi’y “Pook ng Bungo."
Binigyan nila siyá ng alak na may kahalong mira,
ngunit hindi niyá ininom.
Ipinakó siyá sa krus,
at nagsapalaran silá
upang malaman kung alin sa kaniyáng mga damit
ang mapupunta sa bawa’t isa.
Ikasiyám ng umaga nang ipakó nila sa krus si Hesús.
Sa itaas ng krus isinulat ang sakdal laban sa kaniyá,
“Ang Hari ng mga Judio."
Dalawang tulisan ang kasabay niyáng ipinakó sa krus
– isa sa kanan niyá at isa sa kaliwa.
Sa gayo’y natupad ang nasasaad sa Kasulatan:
“Ibinilang siyá sa mga salarin."
Nilibak siyá ng mga nagdaraan,
na tatangu-tangong nagsabi,

B – “Di ba ikaw ang gigiba ng templo
at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw?
Iligtas mo ngayon ang iyong sarili!
Bumaba ka sa krus!"

T1 – Kinutya rin siyá ng mga punong saserdote
at ng mga eskriba,
at ang sabi sa isa’t isa:

B – “Iniligtas niyá ang iba,
ngunit di mailigtas ang sarili!
Makita lang nating bumaba sa krus
ang Mesiyás na iyan na Hari ng Israel
– maniniwala tayo sa kaniyá."

T2 – Inalipusta din siyá ng mga nakapakóng kasama niyá.
At nagdilim sa buong lupain
mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon.
Nang mag-iikatlo ng hapon,
si Hesús ay sumigaw,


H – “Eloi,
Eloi,
lema sabachthani?"

T1 – na ang ibig sabihi’y

H –“Diyós ko!
Diyós ko!
Bakit mo akó pinabayaan?"
T1 –Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon,
at kanilang sinabi,

B – “Pakinggan ninyó,
tinatawag niyá si Elias!"

T2 – May tumakbo at kumuha ng espongha;
ito’y binasa ng maasim na alak,
at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo
at ipinasipsip kay Hesús.
Sabi niyá,

B – “Tingnan nga natin kung darating si Elias
upang ibaba siyá."

T1 – Sumigaw nang malakas si Hesús at nalagutan ng hininga.
Dito luluhod ang tanan at sandaling mananahimik.
Biglang nawahak sa gitna ang tabing ng templo,
mula sa itaas hanggang sa ibaba.
Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal
at kaniyáng nakita kung paano namatay si Hesús kaya’t sinabi niyá,
K – “Tunay ngang Anak ng Diyós ang taong ito!"

Ang Mabuting Balita ng Panginoón!

B – Pinupuri ka namin, Panginoóng Hesukristo!

right arrow

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login


MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.204.243.45