Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa LoginDISYEMBRE
4111825
32 KP 2 Linggo sa Pagdating 33 KP 3 Linggo sa Pagdating 34 KP 4 Linggo sa Pagdating 1 Pagdating Pagsilang ng Panginoon


3 Linggó ng Pagdating - A

12/11/2016

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 7, Gulóng A, Litcal 2617

Login Login to download Plano ng Misa | Register Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E.P. Hontiveros SJ
Halina't Umawit | Flores, Villaroman
Halina, O Emanuel
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)

AWIT SA PAG-AALAY

Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)
Sa Amang Mahal Sumilang (Of the Father's Love Begotten)
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Halina, O Emanuel
Liwanag ng Aming Puso | E.P. Hontiveros, SJ | Luis Antonio G. Tagle

AWIT SA PAKIKINABANG

Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Liwanag ng Aming Puso | E.P. Hontiveros, SJ | Luis Antonio G. Tagle
Halina, O Emanuel
Sa Amang Mahal Sumilang (Of the Father's Love Begotten)
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)

AWIT SA PAGHAYO

Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ

Pagbasa 1: Propeta Isaias 35:1-6a, 10

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Ang ulilang lupaing malaon nang tigang ay muling sasaya,
mananariwa at mamumulaklak ang ilang.
Ang dating ilang ay aawit sa tuwa,
itó’y muling gaganda tulad ng mga Bundok ng Libano
at mamumunga nang sagana, tulad ng Carmelo at Saron.

Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoón.
Inyong palákasin ang mahinang kamay, at patatagin ang mga tuhod na lupaypay.
Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob:
“Huwag kang matakot, laksan mo ang iyóng loo

Darating na ang Panginoóng Diyós,
at ililigtas ka sa mga kaaway.”
Ang mga bulag ay makakikita, at makaririnig ang mga bingi.
Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag.
Aawit sa galak ang mga pipi.

Ang mga tinubos ng Panginoón ay babalik sa Jerusalem,
masiglang umaawit ng pagpupuri.
Paghaharian silá ng kaligayahan.
Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman.Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1037
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Halina, Panginoóng D’yos upang kamí ay matubos!

Halina, Panginoóng D’yos upang kamí ay 
matubos

1038

Salmong Tugunan: Awit 0146:6-7, 8-9, 9-10

Ang maaasahang lagi’y Panginoón, panig sa naaapi,
ang Diyós na hukom, may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Pinalaya niya ang mga nabihag.
Isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya’y nililingap.

Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila’y doón tumatahan.
Tumutulong siyá sa balo’t ulila, masamang balangkas pinipigil niya.

Walâng hanggang Hari, ang Diyós na Poon!
Nabubuhay lagi ang Diyós mo, Sion!


Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1039

Pagbasa 2: Sulat ni Santiago 5:7-10

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol Santiago

Kaya nga’t magtiyaga kayó, mga kapatid,
hanggang sa pagdating ng Panginoón.
Tingnan ninyo ang magsasaka.
Buong-tiyaga niyáng hinihintay
ang mahalagang bunga ng kaniyáng bukirin,
at ang pagpatak ng una at huling ulan.
Dapat din kayóng magtiyaga.
Tibayan ninyo ang inyóng loob,
sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoón.
Huwag kayóng maghinanakitan, mga kapatid,
upang hindi kayó hatulan ng Diyós,
sapagkat malapit nang dumating ang Hukom.
Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang
nagsalita sa ngalan ng Panginoón.
Buong tiyaga siláng nagtiis ng kahirapan.
Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1040
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Pambungad: inaayos

Espiritu ng Maykapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral.


1041

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 11:2-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Papuri sa iyó, Panginoón!
Noong panahong iyón:
Nabalitaan ni Juan Bautista, na noo’y nasa bilangguan, ang mga ginagawa ni Kristo.
Kaya’t nagsugo si Juan ng kaniyáng mga alagad at ipinatanong sa kaniyá,
“Kayo po ba ang ipinangakong paririto, o maghihintay pa kamí ng iba?”
Sumagot si Hesús,
“Bumalik kayó kay Juan at sabihin sa kaniyá ang inyóng narinig at nakita:
nakakikita ang mga bulag,
nakalalakad ang mga pilay,
gumagaling ang mga ketongin,
nakaririnig ang mga bingi,
muling nabubuhay ang mga patay,
at ipinangangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.

Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin!”
Pag-alis ng mga alagad ni Juan,
nagsalita si Hesús sa mga tao tungkol kay Juan:
“Bakit kayó lumabas sa ilang?
Ano ang ibig ninyong makita?
Isa bang tambo na inuugoy ng hangin?
Ano nga ang ibig ninyong makita?
Isang taong may maringal na kasuotan?
Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palásyo ng mga hari!
Ano nga ba ang ibig ninyong makita?
Isang propeta?
Oo.
At sinasabi ko sa inyó, higit pa sa propeta.
Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng Kasulatan:
‘Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyó;
ihahanda niya ang iyóng daraanan.’
Sinasabi ko sa inyó:
sa mga isinilang, walâ pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista;
ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyós ay dakila kaysa kaniyá.”


Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1042
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- magsimba.com This website, www.magsimba.com
- MP3 sound files SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal

Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD

Ang mga bahagì ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD

16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.159.231.135