Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

We provide Filipino liturgical resources as a public service. Please support us so we can continue providing this service. Please donate. Salamat po.

We still need help. Thank you to our donors to date: John B., Grace M., Anne L., Cheryll and Chris T., and Helen S.


And to the volunteers who work for free throughout the year, we want to give at least a gift at Christmas.

Si Papa Francisco sa Pilipinas: Enero 15-18


Ngayon ay 1/29/2015

4 Linggó sa Karaniwang Panahón - B, 02/01/2015, Leksyonaryo 71, Gulóng B @ www.magsimba.com
Mga Awit sa Kapistahang Itó

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Bayan, Magsiawit na!
Bayan, Umawit
Buksán ang Aming Puso
Halina at Lumapit
Halina't Umawit
Purihin ang Panginoón

AWIT SA PAG-AALAY

Panalangin sa Pagiging Bukás-Palad
Awit (Salmo) 116
Narito Akó
Narito Akó, Panginoón
Panalangin sa Pagiging Bukás-Palad

AWIT SA PAKIKINABANG

Amá Kong Mahál
Awit ng Paghilom
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád
Awit (Salmo) 063
Dakilang Pag-ibig
Sa 'Yong Piling

AWIT SA PAGHAYO

O Bayan ng Diyós

4 Linggó sa Karaniwang Panahón - B, 02/01/2015, Leksyonaryo 71, Gulóng B @ www.magsimba.com


Tugon sa Salmo

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin!

right arrow

4 Linggó sa Karaniwang Panahón - B, 02/01/2015, Leksyonaryo 71, Gulóng B @ www.magsimba.com


UNANG PAGBASA: Deuteronomo 18:15-20

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Deuteronomio
Sinabi ni Moises sa mga tao:
“Mula sa inyo,
pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko,
siyá ang inyong pakikinggan.
Ito’y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon
nang kayo’y nagkatipon sa Horeb.
Ang sabi ninyo,
‘Huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon
ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito
pagkat tiyak na mamamatay kami’
Sinabi naman niya sa akin,
‘Tama ang sabi nila,
kaya pipili ako ng propetang tulad mo.
Sa kaniya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila.
Sinumang hindi makinig sa kaniya ay mananagot sa akin.
Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas
magsalita sa pangalan ko
nang hindi ko pinahihintulutan
o magsalita sa pangalan ng alinmang diyus-diyusan.’
” Ang Salita ng Diyos!
Magandáng Balitŕ Bíblia © 1980 Philippine Bible Society right arrow

SALMONG TUGUNAN: Salmo 95:1-2, 6-7a, 7b-9

Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoón, siyá ay awitan,
ating papurihan ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit, sa kaniyáng harapan na may pasalamat;
siyá ay purihin, ng mga awiting may tuwa at galak.

Tayo ay lumapit, sa kaniyá’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap nitong Panginoóng sa ati’y lumalang.
Siyá ang ating Diyós, tayo ay kalinga niyáng mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Ang kaniyáng salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyóng puso’y huwag patigasin,
tulad ng ginawa ng inyóng magulang nang nasa Meriba,
sa ilang ng Masa.
Akó ay tinukso’t doon ay sinubok ng inyóng magulang,
bagamat nakita ang aking ginawang silá’ng nakinabang.”

right arrow

IKALAWÁNG PAGBASA: 1 Taga-Corinto 7:32-35

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto
Mga kapatid:
Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay.
Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa
ay ang mga gawain ukol sa Panginoon,
sapagkat ibig niyang maging kalugud-lugod sa Panginoon.
Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa
ay ang mga bagay ng sanlibutang ito,
sapagkat ibig niyang makapagbigay-lugod sa kaniyáng asawa.
Dahil dito’y hati ang kaniyáng pagmamalasakit.
Gayon din naman,
ang pinagsisikapan ng dalaga o babaing walang asawa
ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon
sapagkat ibig niyang maitalaga nang lubusan
ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon.
Subalit ang iniintindi ng babaing may-asawa
ay ang mga bagay ng sanlibutang ito
sapagkat ibig niyang makapagbigay-lugod sa kaniyáng asawa.
Sinasabi ko ito upang tulungan kayo.
Hindi ko kayo hinihigpitan;
ang ibig ko’y madala kayo sa maayos na pamumuhay,
at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon.
Ang Salita ng Diyos!
Magandáng Balitŕ Bíblia © 1980 Philippine Bible Society right arrow

MAGANDÁNG BALITŔ: Marcos 1:21-28


Ang Mabuting Balita ng Pangi noon ayon kay San Marcos
Panginoon!
Noong panahong iyon,
si Hesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum.
Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga
ay pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo.
Namangha ang mga tao
sapagkat nagturo siyá sa kanila na parang isang may kapangyarihan,
at hindi tulad ng mga eskriba.
Bigla namang pumasok sa sinagoga
ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu,
at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin,
Hesus na taga-Nazaret?
Naparito ka ba upang puksain kami?
Kilala kita: ikaw ang Banal na mula sa Diyos!”
Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu,
“Tumahimik ka!
Lumabas ka sa kaniyá!”
Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao,
at sumisigaw na lumabas.
Nanggilalas ang lahat,
kaya’t sila’y nagtanungan,
“Ano ito?
Bagong aral?
Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu.
At sinusunod naman siyá!”
At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon!
Magandáng Balitŕ Bíblia © 1980 Philippine Bible Society right arrow

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login


MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.159.250.233