Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa LoginAGOSTO
7142128
19 KP 19 Linggo sa Karaniwang Panahon 20 KP 20 Linggo sa Karaniwang Panahon 21 KP 21 Linggo sa Karaniwang Panahon 22 KP 22 Linggo sa Karaniwang Panahon


SETYEMBRE
4111825
23 KP 23 Linggo sa Karaniwang Panahon 24 KP 24 Linggo sa Karaniwang Panahon 25 KP 25 Linggo sa Karaniwang Panahon 26 KP 26 Linggo sa Karaniwang Panahon


OKTUBRE
29162330
27 KP 27 Linggo sa Karaniwang Panahon 28 KP 28 Linggo sa Karaniwang Panahon 29 KP 29 Linggo sa Karaniwang Panahon 30 KP 30 Linggo sa Karaniwang Panahon 31 KP 31 Linggo sa Karaniwang PanahonSTO. ROSARIO CHOIR, PAROKYA SAN ISIDRO LABRADOR, BAMBANG, BULAKAN, BULACAN
PAROKYA SAN ISIDRO LABRADOR, BAMBANG BULAKAN, BULACAN
STO. ROSARIO CHOIR, PAROKYA SAN ISIDRO LABRADOR, BAMBANG, BULAKAN, BULACAN

23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C

09/04/2016

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 129, Gulóng C, Litcal 2057

Login Login to download Plano ng Misa | Register Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Bayan, Umawit | Silvino Borres Jr SJ, Baltazar, M. Francisco SJ
Pagmamahal sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY

Panginoón, Narito Akó | Lester Delgado
Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang) | Joe Nero at Nemy Que SJ

AWIT SA PAKIKINABANG

Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E.P. Hontiveros SJ
Bawat Sandali | M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Puso ko'y Nagpupuri, Ang | E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO

Maria, Tala sa Karagatan | Fruto Ramirez SJ
Mahal Naming Ina | Fruto Ramirez SJ

Pagbasa 1: Karunungan 9:13-18b

Karunungan 9:13-19
Pagpapahayág mulâ sa Aklat ng Karunungan
“Sinong tao ang makatátarók ng kaisipan ng Diyós?
Sino ang makaaalám sa kalooban ng Panginoón?
Kapós ang kaisipán ng tao at marupók ang aming mga panukalà.
Sapagkát ang aming kaluluwá ay binabatak na pababâ
ng aming katawáng may kamatayan.
Ang aming katawáng lupa ay pabigát sa isipang punúng-punô ng mga panukalà.
Nahihirapan kamí para mahulaan man lamang ang nilalamán ng daigdig;
nahihirapan din kamí upang malaman
kung anó ang mga bagay sa paligid namin,
sino, kung gayón, ang makauunawa sa mga bagay na makalangit?
Waláng makaaalám ng iyóng kalooban
malibang bigyán mo siyá ng iyóng Karunungan,
at lukuban ng iyóng diwang banál mula sa kaitaasan.
Sa ganitóng paraán lamang maiwawastó mo ang mga tao sa matuwid na landás.”

Magandáng Balità Bíbliá © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1730
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Poón amin kang tahanan noón, ngayón at kailanmán!

1731

Salmong Tugunan: Awit 090:3-4, 5-6, 12-13, 14+17

Awit 90
Yaóng taong nilikha mo’y bumabalik sa alabók,
sa lupa ay nagbabalik kapág iyóng iniutos.
Ang sanlibong mga taón ay para bang isáng araw,
sa mata mo, Panginoón, isáng kisapmatá lamang;
isáng saglit sa magdamág na itó ay dumaraán. Tugón

Mga tao’y pumapanaw na para mong winawalis,
parang damó sa umagang tumubo sa panaginip.
Parang damóng tumutubo, na may tagláy na bulaklák,
kung gumabi’y nalalantá’t bulaklák ay nalalagas. Tugón

Yamang itóng buhay nami’y maikli lang na panahón,
itanim sa isip namin upang kamí ay dumunong.
Hanggáng kailán magtitiis na magdusa, Panginoón,
kaming iyóng mga lingkód na naghihirap sa ngayón? Tugón

Kung umaga’y ipadamá yaóng wagás mong pag-ibig,
at sa buóng buhay nami’y may galák ang aming awit.
Panginoón naming Diyós, kamí sana’y pagpalain,
magtagumpáy sana kamí sa anumáng aming gawin! Tugón

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1732

Pagbasa 2: Sulat kay Filemon 9-10, 12-17

Filemón 9b-10, 12-17
Pagpapahayág mulâ sa Sulat ni San Pablo kay Filemón
Pinakamamahál ko, akóng si Pablo,
sugò ni Kristo Hesus at ngayó’y nakabilanggô dahil sa kaniyá,
ang nakikiusap sa iyó tungkól kay Onesimo,
na naaakit ko sa pananampalatayà
samantalang akó’y nariritó sa bilangguan.
Pinababalik ko siyá sa iyó,
at para ko nang ipinadalá sa iyó ang aking puso.
Ibig ko sanang panatilihin siyá sa aking piling,
upang, sa halip mo, siyá ang maglingkód sa akin
habang akó’y nabibilanggo dahil sa Mabuting Balita.
Ngunit ayokong gawin iyón
nang walâ kang pahintulot
upang hindî maging sapilitán
kundi kusa ang pagtulong mo sa akin.
Marahil, nawalay sa iyó nang kaunting panahón si Onesimo
upang sa pagbabalik niya’y makasama mo siyá habang panahón –
hindî na bilang alipin kundî isáng minamahal na kapatid.
Mahál siyá sa akin,
ngunit lalo na sa iyó – hindî lamang bilang isáng alipin
kundî isáng kapatid pa sa Panginoón.
Kaya’t kung inaari mo akóng tunay na kasama,
tanggapin mo siyá tulad ng pagtanggáp mo sa akin.

Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1733
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Pambungad: inaayos

Poón, iyóng pasikatin kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa ‘min.

1734

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 14:25-33

Lucas 14:25-33
Ang Magandáng Balità ng Panginoón ayon kay San Lucas:
Noóng panahóng iyón, sumama kay Hesus ng napakaraming tao;
humaráp siyá sa kanilá at kaniyáng sinabi,
“Hindî maaaring maging alagád ko
ang sinumáng umiibig sa kaniyáng amá at iná
asawa at mga anák, mga kapatid,
at maging sa sarili niyáng buhay nang higit sa akin.
Ang sinumáng hindi magpasán ng sariling krus at sumunód sa akin
ay hindi maaaring maging alagád ko.
Kung ang isa sa inyó’y nagbabalak magtayo ng tore,
hindî ba uupo muna siyá at tatayahin ang magugugól
para malaman kung may sapát siyáng salaping maipagpapatapós niyón?
Baká mailagáy ang mga pundasyón
ngunit hindî namán maipatapós siyá’y kukutyain ng lahat ng makakikita nitó.
Sasabihin nila:
‘Nagsimuláng magtayô ang taong itó pero hindi naipatapós.’
O sinong harì na makikipag-digmâ sa kapwà harì
ang hindî muna uupo at pag-aaralang mabuti
kung ang sampunlibo niyáng kawal ay maisasagupa sa kalaban
na may dalawampunlibong tauhan?
At kung hindî niya kaya,
malayo pa ang kalaban ay magsusugò na siyá ng mga kinatawán
upang makipagkasundô.
Gayón din namán,
hindî maaaring maging alagád ko ang sinumán,
kung hindî niyá tatalikdán ang lahát sa kaniyáng buhay.”

Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1735
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- magsimba.com This website, www.magsimba.com
- MP3 sound files SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal

Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD

Ang mga bahagì ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD

16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.224.236.68