Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES

Tuloy po kayo,
Uwian Login Ugnay Download Yaman

arrow Customized plano ng Misa para sa inyong parokya.PEBRERO 2017

5 Linggo sa Karaniwang Panahon5 Febrero  5 Linggo sa Karaniwang Panahon
6 Linggo sa Karaniwang Panahon12 Febrero  6 Linggo sa Karaniwang Panahon
7 Linggo sa Karaniwang Panahon19 Febrero  7 Linggo sa Karaniwang Panahon
8 Linggo sa Karaniwang Panahon26 Febrero  8 Linggo sa Karaniwang Panahon

MARSO 2017

1 Linggo sa 40-Araw5 Marso 1 Linggo sa 40-Araw
2 Linggo sa 40-Araw12 Marso 2 Linggo sa 40-Araw
3 Linggo sa 40-Araw19 Marso 3 Linggo sa 40-Araw
4 Linggo sa 40-Araw26 Marso 4 Linggo sa 40-Araw

8 Linggó sa Karaniwang Panahón - A

Mga Mungkahing Awit

AWIT SA PAGTITIPON

Bayan, Umawit | Silvino Borres Jr SJ, Baltazar, M. Francisco SJ
Pagmamahal sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY

Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 017 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG

Mangingisdatacirc; ng Tao | Cesataacute;reo Gabarain
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Victor Eclar Romero
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAGHAYO

Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E.P. Hontiveros SJ
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 49:14-15

Pagpapahayag mula sa Aklat ni propeta Isaias

Ang sabi ng mga taga-Jerusalem,
“Pinabayaan na tayo ng Panginoón.
Nakalimutan na niyá tayo."
Ang sagot ng Panginoón,
“Malilimot kaya ng ina ang sarili niyáng anak?
Hindi kaya niyá mahalin ang sanggol na iniluwal?
Kung mayroon mang inang lumilimot sa kaniyáng bunso,
akó’y hindi lilimot sa inyó kahit na sandali."


1492
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Tugon sa Salmo: Awit 061

Ang tanging Tagapagligtas ay ang Diyós kong kalasag!


1493

Salmong Tugunan: Awit 061

Sa Diyós lamang akó tanging umaasa;
ang kaligtasa’y nagbubuhat sa kaniyá.
Tanging siyá lamang ang Tagapagligtas,
Tagapagtanggol ko at aking kalasag;
akin ang tagumpay sa lahát ng oras!

Tanging sa Diyós lang akó umaasa;
ang aking pag-asa’y tanging nasa kaniyá.
Tanging siyá lamang ang Tagapagligtas,
Tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Akin ang tagumpay sa lahát ng oras!

Ang kaligtasan ko’t aking karangalan ay buhat sa Diyós,
nasa kaniyá lamang;malakas ko siyáng tagapagsanggalang,
matibay na muog na aking kanlungan.
Mga kababayan, sa lahát ng oras magtiwala sa Diyós;
sa kaniyá ilagak ang inyóng pasaning ngayo’y dinaranas;
siyá ang kublihang sa ati’y lulunas.

Download
1494

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 4:1-5

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid,
kami’y mga lingkod ni Kristo,
at katiwala ng mga hiwaga ng Diyós –
ganyan ang dapat na maging palagay ninyó sa amin.
Ang katiwala’y kailangang maging tapat sa kaniyáng Panginoón.
Walang anuman sa akin ang akó’y hatulan ninyó
o ng alin mang hukuman ng tao;
ni akó ma’y di humahatol sa aking sarili.
Walang bumabagabag sa aking budhi,
ngunit hindi nangangahulugang akó’y walang kasalanan.
Ang Panginoón ang humahatol sa akin.
Kaya’t huwag kayóng humatol nang wala sa panahon;
maghintay kayó sa pagdating ng Panginoón.
ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa.
Sa panahong iyon,
bawat isa’y tatanggap ng papuring nauukol sa kaniyá mula sa Diyós.


1495
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Pambungad: Sulat sa mga Ebreo 4:12

Buhay ang salita ng D’yos ganap nitong natatalos tanang ating niloloob.
1496

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 6:24-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
“Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang Panginoón
sapagkat kapopootan niyá ang isa at iibigin ang ikalawa,
paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.
Hindi kayó makapaglilingkod nang sabay sa Diyós at sa kayamanan.

Kaya’t sinasabi ko sa inyó:
huwag kayóng mabagabag
tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyó upang mabuhay,
o tungkol sa damit na kailangan ng inyóng katawan.
Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain,
at ang katawan kaysa pananamit?

Masdan ninyó ang mga ibon:
hindi silá naghahasik ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa bangan.
Gayunman, pinakakain silá ng inyóng Amang nasa langit.
Hindi ba’t higit kayóng mahalaga kaysa mga ibon?

Sino sa inyó ang makapagpapahaba ng kaniyáng buhay
nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyáng pagkabalisa?
At bakit kayó nababagabag tungkol sa pananamit?
Isipin ninyó kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang;
hindi silá nagpapagal ni humahabi man.
Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyó:
maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda
ng isa sa mga bulaklak na ito,
bagamat napakariringal ang mga damit niyá.

Kung ang mga damo sa kabukiran,
na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan,
ay dinaramtan ng Diyós,
kayó pa kaya?

Kay liit ng pananalig ninyó sa kaniyá!
Kaya’t huwag kayóng mabalisa
tungkol sa inyóng kakanin, iinumin, o daramtin.
Sapagkat ang mga bagay na ito
ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyós.
Alam ng inyóng Amang nasa langit na kailangan ninyó ang lahát ng ito.

Ngunit pagsumakitan ninyó nang higit sa lahát
ang pagharian kayó ng Diyós
at mamuhay nang ayon sa kaniyáng kalooban,
at ipagkakaloob niyá ang lahát ng kailangan ninyó.
Kaya, huwag ninyóng ikabahala ang para sa araw ng bukas;
saka na ninyó harapin kapag ito’y dumating.
Sapat na sa bawat araw ang kaniyáng mga suliranin."


1497
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá

Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2001-2017 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.166.80.147