Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa LoginOKTUBRE
29162330
27 KP 27 Linggo sa Karaniwang Panahon 28 KP 28 Linggo sa Karaniwang Panahon 29 KP 29 Linggo sa Karaniwang Panahon 30 KP 30 Linggo sa Karaniwang Panahon 31 KP 31 Linggo sa Karaniwang PanahonNOBYEMBRE
6132927
32 KP 32 Linggo sa Karaniwang Panahon 33 KP 33 Linggo sa Karaniwang Panahon 34 KP 34 Linggo sa Karaniwang Panahon 1 Pagdating 1 Linggo sa Pagdating


DISYEMBRE
4111825
32 KP 2 Linggo sa Pagdating 33 KP 3 Linggo sa Pagdating 34 KP 4 Linggo sa Pagdating 1 Pagdating Pagsilang ng Panginoon


30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C

10/23/2016

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 150, Gulóng C, Litcal 2064

Login Login to download Plano ng Misa | Register Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ
Pagbabasbas | Arboleda, Francisco, Javellana

AWIT SA PAG-AALAY

Puso ko'y Nagpupuri, Ang | E.P. Hontiveros SJ
Narito Akó | René San Andrés
Unang Alay | Rey Magnaye
Pag-alabín Aming Pusň | Francisco |

AWIT SA PAKIKINABANG

Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E.P. Hontiveros SJ
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan at M. Francisco SJ
Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ | Fernando L. Macalinao, SJ

AWIT SA PAGHAYO

Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ
Pagbabasbas | Arboleda, Francisco, Javellana
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Sino'ng Makapaghihiwaláy? | Anunciata
Abá, Ginoong Maria | M. Francisco SJ
Puso ko'y Nagpupuri, Ang | E.P. Hontiveros SJ

Pagbasa 1: Ecclesiastico 35:12-14, 16-18


Pagpapahayag mula sa Aklat ni Sirac

Ang Panginoón ay Diyós ng katarungan,
walâ siyáng itinatanging sinuman.
Hindi siyá kumikiling kaninuman laban sa mahirap,
sa halip, agad niyáng dinirinig ang naaapi.
Lagi niyáng dinirinig ang daing ng ulila,
at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kaniyá.

Kinalulugdan ng Diyós ang naglilingkod sa kaniyá nang buong-puso,
ang panalangin nitó’y agad nakaaabot sa langit.

Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap
at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan,
hindi humihinto hanggang di pinapansin ng Kataas-taasan,
at iginagawad ang katarungan sa nasa katuwiran.1856
Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Ang pagtawag ng mahihirap ay dinirinig ng Panginoon!

Ang pagtawag ng mahihirap ay 
dinirinig ng Panginoon.jpg


1857

Salmong Tugunan: Awit 034:2-3, 17-18, 19+23

Panginoo’y aking laging pupurihin sa pasasalamat di akó titigil.
Aking pupurihin kaniyáng mga gawa, kayóng naaapi, makinig, matuwa! Tugón

Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas silá sa mga pangani Tugón

Tumutulong siyá sa nasisiphayo, ang walâng pag-asa’y hindi binibigo.
Mga lingkod niya’y kaniyáng ililigtas, sa nagpapakupkop, siyáng lumilingap. Tugón
Magandáng Balitŕ Bíbliá © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1858

Pagbasa 2: 2 Sulat kay Timoteo 4:6-8, 16-18


Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko:
Ako’y iaalay na;
dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na itó:
Puspusan akóng lumaban sa paligsahan.
Natapos ko na ang dapat kong takbuhin.
Nanatili akóng tapat sa pananampalataya.
Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay.

At sa Araw na yaon, ang Panginoón na siyáng makatarungang hukom,
ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin,
kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyáng pagparito.

Walang sumama sa akin nang una akóng humarap sa hukuman.
Pinabayaan nila akóng mag-isa.
Patawarin nawa silá ng Diyós.
Ngunit pinatnubayan akó ng Panginoón
at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita;
naligtas akó sa tiyak na kapahamakan.

Ang Panginoón ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan
at siyá rin ang maghahatid sa akin sa kaniyáng kaharian sa langit.
Purihin nawa siyá magpakailanman!
Amen.Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1859
Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Pambungad: inaayos

Pinagkasundo ni Kristo ang Diyós at ang mga tao; kaya’t napatawad tayo.

1860

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 18:9-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Lucas

Noong panahong iyón,
sinabi ni Hesús ang talinhagang itó sa mga taong
ang tingin sa sarili’y matuwid at humahamak namán sa iba.

“May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin:
ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano.

Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito:
‘O Diyós, nagpapasalamat akó sa iyó ‘pagkat hindi akó katulad ng iba
– mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya
– o kaya’y katulad ng publikanong itó.
Makalawa akóng nag-aayuno sa loob ng sanlinggo;
nagbibigay akó ng ikapu ng lahat kong kinikita.’

Samantala, ang publikano’y nakatayo sa malayo,
hindi man lamang makatingin sa langit,
kundi dinadagukan ang kaniyáng dibdib, at sinasabi:
‘O Diyós, mahabag po kayó sa akin na isang makasalanan!’

Sinasabi ko sa inyó:
ang lalaking itó’y umuwing kinalulugdan ng Diyós,
ngunit hindi ang isa.
Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa,
at ang nagpapakababa ay itataas.”Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1861
Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- magsimba.com This website, www.magsimba.com
- MP3 sound files SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal

Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD

Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD

16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.158.113.144