Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa LoginSETYEMBRE
4111825
23 KP 23 Linggo sa Karaniwang Panahon 24 KP 24 Linggo sa Karaniwang Panahon 25 KP 25 Linggo sa Karaniwang Panahon 26 KP 26 Linggo sa Karaniwang Panahon


OKTUBRE
29162330
27 KP 27 Linggo sa Karaniwang Panahon 28 KP 28 Linggo sa Karaniwang Panahon 29 KP 29 Linggo sa Karaniwang Panahon 30 KP 30 Linggo sa Karaniwang Panahon 31 KP 31 Linggo sa Karaniwang Panahon


27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C

10/02/2016

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 141, Gulóng C, Litcal 2061

Login Login to download Plano ng Misa | Register Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Puso ko'y Nagpupuri, Ang | E.P. Hontiveros SJ
Bayan, Magsiawit na! | Arnel Aquino SJ
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero
Dinggin Mo | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY

Paghahandog | Rene San Andres
Sumasamo Kami Sa 'Yo | Lorenzo A. Judan | Lorenzo A. Judan

AWIT SA PAKIKINABANG

Manalig Ka | Perez
Pag-alabín Aming Pusň | Francisco |
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E.P. Hontiveros SJ
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan at M. Francisco SJ
Pananalig | M.V. Francisco, SJ | Silvino L. Borres Jr., SJ

AWIT SA PAGHAYO

Isáng Pananámpalataya | E.P. Hontiveros SJ
Dinggin Mo | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ
Bayan, Magsiawit na! | Arnel Aquino SJ

Pagbasa 1: Propeta Habbakuk 1:2-3, 2:2-4

Pagpapahayág mula sa Aklát ni Propeta Habakúk

Panginoón, hanggáng kailán akó daraíng sa iyó, at di mo diringgín?
Hanggang kailán mo babayaang mamayani ang karahasán?
Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan?
Sa magkábikabila’y nagaganáp ang pagwasak at ang karahasan;
laganap ang hidwaan at pagtatalo.

At itó ang tugón ng Panginoón:
“Isulat mo ang pangitain;
isulat mong malinaw sa mga tapyás ng bató,
upang madalíng mabasa at ibalita sa lahát.
Sapagkát hindi pa dumaratíng ang takdáng panahón
upang maganáp ang pangitain;
mabilís na dumaratíng ang wakás – hindî itó maliliban.
Ngunit tiyák na magaganáp,
kung itó ma’y nagtatagál.
Masdán mo, ang hambóg ay mabibigo sa kaniyáng kapalaluan,
ngunit ang matuwíd ay mabubuhay sa kaniyáng katapatan.”Magandáng Balitŕ Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1802
Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Panginoó’y inyóng dinggín, huwág n’yó s’yang salungatín!

1803

Salmong Tugunan: Awit 095:1-2, 6-7, 8-9

Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoón, siyá ay awitan,
ating papurihán ang batóng kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit, sa kaniyáng harapán na may pasalamat,
siyá ay purihin, ng mga awiting may tuwa at galák. Tugón

Tayo ay lumapit, sa kaniyá’y sumambá at magbigáy-galang,
lumuhód sa haráp nitóng Panginoóng sa ati’y lumaláng.
siyá ang ating Diyós, tayo ay kalinga niyáng mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan. Tugón

Ang kaniyáng salita ay ating pakinggán:
“Iyáng inyóng puso’y huwág patigasín,
tulad ng ginawa ng inyóng magulang náng nasa Meribá, sa iláng ng Masa.
Akó ay tinuksó’t doón ay sinubok ng inyóng maguláng,
bagamát nakita ang aking ginawáng silá’ng nakinabang.” Tugón

1804

Pagbasa 2: 2 Sulat kay Timoteo 1:6-8, 13-14

Pagpapahayág mula sa Ikalawáng Sulat ni San Pablo kay Timoteo
Pinakamámahál ko,
ipinaáalaala ko sa iyó na magíng masigasig ka
sa pagtupád sa tungkuling tinanggáp mo sa Diyós
nang ipatong ko ang aking mga kamáy sa ulo mo.

Sapagkát hindi espiritu ng kaduwagán ang ibinigay sa atin ng Diyós
kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.
Kayá’t huwág mong ikahihiya ang pagpapatotoó
tungkól sa Panginoón o ang aking pagkabilanggo dahil sa kaniyá.
Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita.

Gawín mong batayán ang mga aral na itinuro ko sa iyó
yamang ang mga itó’y pawang katotohanan.
Manatili ka sa pananámpalataya
at sa pag-ibig na tinanggáp natin sa pakikipag-isá kay Kristo Hesús.
Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin,
ingatan mo ang lahát ng ipinagkatiwala sa iyó.Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1805
Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Pambungad: inaayos

Balita sa inyó ngayó’y salita ng Panginoóng iiral habang panahón.

1806

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 17:5-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Lucas

Noóng panahóng iyón, sinabi ng mga apostól sa Panginoón,
“Dagdagán po ninyó ang aming pananalig sa Diyós!”

Tumugón ang Panginoón,
“Kung maging sinlakí man lamang ng butil ng mustasa
ang inyóng pananalig sa Diyós,
masasabi ninyó sa puno ng sikomorong itó,
‘Mabunot ka, at matanim sa dagat!’ at tatalima itó sa inyó.

Ipalagáy nating kayó’y may aliping nag-aararo, o nagpapastól kaya ng tupa.
Pagkagaling niyá sa bukid, sasabihin ba ninyó sa kaniyá,
‘Halika at nang makakain ka na’?
Hindi!
Sa halip ay ganitó ang sinasabi ninyó:
‘Ipaghanda mo akó ng hapunan;
magbihis ka, at silbihán mo akó habang akó’y kumakain.
Kumain ka pagkakain ko.’
Pinasasalamatan ba ang alipin
dahil sa ginawa niyá ang iniutos sa kaniyá?

Gayón din namán kayó;
kapág nagawa na ninyó ang lahát ng iniutos sa inyó, sabihin ninyó,
‘Kamí’y mga aliping walâng kabuluhan;
tumupád lamang kamí sa aming tungkulin.’ ”Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.

1807
Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- magsimba.com This website, www.magsimba.com
- MP3 sound files SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal

Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD

Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD

16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.91.18.51