Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

We provide Filipino liturgical resources as a public service. We depend on your financial support to continue providing this service. Please help. Our webhosting contract is up for renewal. Please donate. Salamat po.

Our request for financial help has been up here for four weeks now. So far, we have received $105. Thank you to our donors: John B., Grace M., Anne L., Cheryll and Chris T.


And to the volunteers who work for free throughout the year, we want to give at least a gift at Christmas.
St. Michael Archangel Parish Grand Choir

St. Michael Archangel Parish Grand Choir

4 Linggó ng Pagdating - B, 12/21/2014, Leksyonaryo 11, Gulóng B @ www.magsimba.com
Mga Awit sa Kapistahang Itó

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Balang Araw
Halina, Hesús, Aming Mananakóp
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E.P. Hontiveros SJ
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
Panginoón, Hanggáng Kailán? | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAG-AALAY

Awit ni Maria: Ang Puso ko'y Nagpupuri
Abá, Ginoong Maria

AWIT SA PAKIKINABANG

Emmanuel
Halina, O Emanuel
Awit (Salmo) 089
Sa Amang Mahal Sumilang (Of the Father's Love Begotten)
Halina, O Hesús | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ

AWIT SA PAGHAYO

Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Balang Araw | Silvino Borres Jr SJ at M.V. Francisco SJ
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E.P. Hontiveros SJ
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)

4 Linggó ng Pagdating - B, 12/21/2014, Leksyonaryo 11, Gulóng B @ www.magsimba.com


Tugon sa SalmoPag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin! right arrow

4 Linggó ng Pagdating - B, 12/21/2014, Leksyonaryo 11, Gulóng B @ www.magsimba.com


UNANG PAGBASA: 2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Aklat ni Samuel

Si David ay panatag nang nakatira sa kaniyáng bahay.
Sa tulong ng Panginoón,
hindi na siyá ginambala ng kaniyáng mga kaaway.
Tinawag niyá si Natan at sinabi,
“Nakikita mong nakatira akó sa tahanang sedro,
ngunit ang Kaban ng Tipan ay sa tolda lamang.”
Sumagot si Natan,
“Isagawa mo ang iyong iniisip,
sapagkat ang Panginoón ay sumasaiyo.”

Ngunit nang gabing iyo’y sinabi ng Panginoón kay Natan,
“Ganito ang sabihin mo kay David:
‘Ipagtatayo mo ba akó ng tahanan?
Inalis kita sa pagpapastol ng tupa
upang gawing pinuno ng bayang Israel.
Kasama mo akó saanmang dakó
at lahát mong mga kaaway ay aking nilipol.
Gagawin kong dakila ang iyong pangalan
tulad ng mga dakilang tao sa daigdig.
Bibigyan ko ang Israel ng kaniyáng lupa
at doon ko patitirahin.
Wala nang gagambala sa kanila roon;
wala nang aalipin sa kanila tulad noong una,
buhat nang maglagay akó ng hukom nila.
Magiging payapa ka
sapagkat wala nang gagambala sa iyo.

Bukod dito,
akóng Panginoón ay nagsasabi sa iyo:
Patatatagin ko ang iyong sambahayan.
Pagkamatay mo,
isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo.
Patatatagin ko ang kaniyáng kaharian.
Kikilanlin ko siyáng anak at akó nama’y magiging ama niyá.
Magiging matatag ang iyong sambahayan,
ang iyong kaharia’y hindi mawawaglit sa aking paningin
at mananatili ang iyong trono.’ ”
right arrow

SALMONG TUGUNAN: Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29

Pakinggan:   Awit 89

Pag-ibig mo, Poon,
na di nagmamaliw ang sa tuwi-t’wina’y aking aawitin;
ang katapatan mo’y laging sasambitin.
Yaong pag-ibig mo’y walang katapusan,
sintatag ng langit ang ’yong katapatan.

Sabi mo, Poon,
ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang
at ito ang iyong pangakóng iniwan:
“Isa sa lahi mo’y laging maghahari,
ang kaharian mo ay mamamalagi.”

Gagawin ko siyáng anak na panganay,
mataas na hari nitong daigdigan!
Laging maghahari ang isa n’yang angkan,
sintatag ng langit yaong kaharian.

right arrow

IKALAWÁNG PAGBASA: Taga-Roma 16:25-27

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Roma
Mga kapatid:
Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo
sa pamamagitan ng Mabuting Balita
tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo.

Ang Mabuting Balitang iyan ay isang hiwaga
na nalihim sa loob ng mahabang panahon,
at sa utos ng walang hanggang Diyos
ay nahayag ngayon sa mga Hentil
upang sila’y manalig at tumalima kay Kristo.
Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta.

Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat –
sa kaniya iukol ang papuri magpakailanman
sa pamamagitan ni Hesukristo! Amen!

Ang Salita ng Diyos! right arrow

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITŔ: Lucas 1:38


Narito ang lingkod ng D’yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob. right arrow

MAGANDÁNG BALITŔ: Lucas 1:26-38


Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Noong panahong iyon:
Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea,
sa isang dalaga na ang pangala’y Maria.
siyá’y nakatakdang ikasal kay Jose,
isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito.

“Matuwa ka! Ikaw ay kalugud-lugod sa Diyos.” wika niya.
“Sumasaiyo ang Panginoon!”

Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap,
at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon.
Kaya’t sinabi sa kaniyá ng anghel,
“Huwag kang matakot, Maria,
sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos.

Makinig ka!
Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki,
at siyá’y tatawagin mong Hesus.
Magiging dakila siyá,
at tatawaging Anak ng Kataastaasan.

Ibibigay sa kaniya ng Panginoong Diyos
ang trono ng kaniyang amang si David.
Maghahari siyá sa angkan ni Jacob magpakailanman,
at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan.”
“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria.

Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo,
at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas¬taasan.
Kaya’t banal ang ipanganga¬nak mo at tatawaging Anak ng Diyos.

Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet?
Alam ng lahat na siyá’y baog,
ngunit naglihi siyá sa kabila ng kaniyáng katandaan.
At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kaniyáng pagdadalantao
– sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon.
Mangyari sa akin ang iyong sinabi.”
At nilisan siyá ng anghel.
Ang Mabuting Balita ng Pa¬nginoon! right arrow

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login


MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.166.14.218