Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES

  Uwian   Ugnay   Download   Salmo   Yaman   Misa      Login

arrow Bago! Plano ng Misa para sa inyong parokya.


EAP Vocem Sancti Petri
Koro "EAP Vocem Sancti Petri"

ENERO 2017

4 Linggo sa Karaniwang Panahon29 Enero 4 Linggo sa Karaniwang Panahon

PEBRERO 2017

5 Linggo sa Karaniwang Panahon5 Febrero  5 Linggo sa Karaniwang Panahon
6 Linggo sa Karaniwang Panahon12 Febrero  6 Linggo sa Karaniwang Panahon
7 Linggo sa Karaniwang Panahon19 Febrero  7 Linggo sa Karaniwang Panahon
8 Linggo sa Karaniwang Panahon26 Febrero  8 Linggo sa Karaniwang Panahon

MARSO 2017

1 Linggo sa 40-Araw5 Marso 1 Linggo sa 40-Araw
2 Linggo sa 40-Araw12 Marso 2 Linggo sa 40-Araw
3 Linggo sa 40-Araw19 Marso 3 Linggo sa 40-Araw
4 Linggo sa 40-Araw26 Marso 4 Linggo sa 40-Araw

4 Linggó sa Karaniwang Panahón - A

Mga Mungkahing Awit

AWIT SA PAGTITIPON

Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Halina't Umawit | Flores, Villaroman

AWIT SA PAG-AALAY

Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Awit (Salmo) 116 | Vic Eclar Romero
Unang Alay | Rey Magnaye

AWIT SA PAGHAYO

Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Saan Kami Tutungo? | E.P. Hontiveros, SJ at Fernando L. Macalinao, SJ
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan at Go

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Sofonias 2:3; 3:12-13

Hanapin ninyó ang Poon,
kayóng mapagpakumbaba,
kayóng gumaganap ng kaniyáng kautusan;
hanapin ninyó ang katwiran at iyon ang inyóng gawin,
baka sakaling kayó’y patawarin at iligtas sa araw ng kaniyáng poot.
At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba,
na lalapit sa akin
upang pasaklolo.
Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan
at hindi magsisinungaling ni mandaraya man.
Uunlad ang kanilang buhay
at magiging panatag at wala siláng katatakutan.


1425
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Mga aba ay mapalad, D’yos ang hari nilang lahat!

1426

Salmong Tugunan: Awit 0146

Ang maaasahang lagi’y Panginoón,
panig sa naaapi,
ang Diyós na hukom,
may pagkaing handa,
sa nangagugutom.

Pinalaya niyá ang mga nabihag;
isinasauli,
paningin ng bulag;
lahát ng inapi ay itinataas,
ang mga hinirang niyá’y nililingap.

Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila’y doon tumatahan;
tumutulong siyá sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niyá.

Walang hanggang Hari,
ang Diyós na Poon! Nabubuhay lagi ang Diyós mo,
Sion!


1427

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 1:26-31

Mga kapatid:
Alalahanin ninyó ang inyóng katayuan
nang kayó’y tawagin ng Diyós.
Iilan lamang sa inyó ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong,
makapangyarihan at maharlika.
Subalit pinili ng Diyós ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan
upang hiyain ang marurunong,
at ang mahihina sa turing ng sanlibutan
upang hiyain ang malalakas.
Pinili niyá ang mga itinuturing na hamak,
walang halaga,
at walang kabuluhan sa sanlibutang ito
upang pawalanghalaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan.
Kaya’t walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyós.
Sa kaniyá mula ang ating pakikipagisa kay Kristo Hesús,
na ginawang karunungan natin.
Sa pamamagitan niyá,
tayo’y pinawalang-sala ng Diyós,
pinapaging-banal at iniligtas.
Kaya nga,
tulad ng nasasabi sa Kasulatan,
“Ang Panginoón ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki."


1428
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 5:12

Magdiwang kayo’t magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan t’wina.
1429

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 5:1-12a

Noong panahong iyon,
nang makita ni Hesús ang napakaraming tao,
umahon siyá sa bundok.
Pagkaupo niyá’y lumapit ang kaniyáng mga alagad,
at silá’y tinuruan niyá ng ganito:

“Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyós
sapagkat makakasama silá sa kaniyáng kaharian.

Mapalad ang mga nahahapis,
sapagkat aaliwin silá ng Diyós.

Mapalad ang mga mapagpakumbaba,
sapagkat tatamuhin nila ang ipinangakó ng Diyós.

Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyós,
sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi.

Mapalad ang mga mahabagin,
sapagkat kahahabagan silá ng Diyós.

Mapalad ang mga may malinis na puso,
sapagkat makikita nila ang Diyós.

Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo,
sapagkat silá’y ituturing ng Diyós na mga anak niyá.

Mapalad ang mga pinag-uusig
dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyós,
sapagkat makakasama silá sa kaniyáng kaharian.

Mapalad kayó kapag
dahil sa aki’y inaalimura kayó ng mga tao,
pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahát ng uri ng kasamaan
na pawang kasinungalingan.

Magdiwang kayó at magalak,
sapagkat malaki ang inyóng gantimpala sa langit."


1430
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá

Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2001-2017 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 50.16.5.192