up arrow magsimba.com

26 Linggó sa Karaniwang Panahón, 9/26/2021

Leksyonaryo 137
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Bilang 11:25-29

Noong mga araw na iyon,
ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises.
Ang pitumpung matatanda ay binahaginan niya ng espiritu,
tulad ng ibinigay niya kay Moises.
Sila’y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon
ngunit hindi na nila inulit.
  
May naiwang dalawang matandang lalaki sa kampamento:
Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa’y Medad.
Tinawag silang kasama ng pitumpu ngunit hindi sumama.
Gayunman, binahaginan din sila ng espiritu ng Panginoon
kaya sila’y nagpahayag na roon.
Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises.
Sinabi niya, “Sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo.”
  
Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises,
“Bakit di ninyo sila sawayin?”
Ngunit sinabi ni Moises,
“Nangangamba ka bang ako’y mababawasan ng karangalan?
Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita
at mapuspos sila ng espiritu ng Panginoon.”
  

1744

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit
Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos!
1745

Salmong Tugunan: Awit 019:8, 10, 12-13, 14

Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang;
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay.
Yaong kaniyang mga batas ay mapagtitiwalaan,
nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti,
isang banal na tungkulin na iiral na parati.
Pati mga hatol niya’y matuwid na kahatulan;
kapag siyá ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay.

Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod,
ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod.
Walang taong pumupuna sa gawa n’yang hindi angkop,
kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot.

Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan,
at h’wag mo pong itutulot na ako ay pagharian.
Mamumuhay akong ganap na wala nang kapintasan,
ako’y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan.


1746

Pagbasa 2: Sulat ni Santiago 5:1-6

Pakinggan ninyó ito,
kayóng mayayaman!
Tumangis kayó at humagulgol
dahil sa mga kapighatiang darating sa inyó.
Bulok na ang inyóng mga kayamanan
at kinain na ng tanga ang inyóng mga damit.
Kinain na ng kalawang ang inyóng ginto at pilak,
at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan
laban sa inyó at parang apoy na uubos sa inyóng laman.
Iyan ang kayamanang inimpok ninyó para sa mga huling araw.
Sumisigaw laban sa inyó ang upa
na hindi ninyó ibinigay sa mga gumapas sa inyóng bukirin.
Umabot sa langit,
sa pandinig ng Panginoóng Makapangyarihan sa lahát,
ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyóng inapi!
Nagpakalayaw kayó at nagpasasa dito sa lupa.
Nagpataba kayóng parang mga hayop na papatayin.
Hinatulan ninyó at ipinapatay ang mga matuwid;
hindi silá lumaban sa inyó.


1747

Pambungad: inaayos

Amang D’yos ni Hesukristo,ang salita mo’y totoo. Kami ay pabanalin mo.
1748

Magandang Balita: Marcos 9:38-43, 45, 47-48

Noong panahong iyon,
sinabi kay Hesus ni Juan,
“Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo
sa pamamagitan ng pangalan mo,
at pinagbawalan namin
sapagkat hindi natin siyá kasamahan.”

Ngunit sinabi ni Hesus,
“Huwag ninyo siyáng pagbawalan,
sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko
ang agad magsasalita ng masama laban sa akin.
Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin.
Sinasabi ko sa inyo:
sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig
dahil sa kayo’y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan.

Mabuti pa sa isang tao
ang siyá’y bitinan ng isang malaking gilingang-bato sa leeg
at itapon sa dagat
kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito
na nananalig sa akin.
Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala,
putulin mo!
Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay
kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impiyerno,
sa apoy na hindi mamamatay.
Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala,
putulin mo!
Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa
kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impiyerno.
At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala,
dukutin mo!
Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos
nang bulag ang isang mata
kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impiyerno.
Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila,
at hindi mamamatay ang apoy.”

1749
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69