up arrow magsimba.com

25 Linggó sa Karaniwang Panahón, 9/19/2021

Leksyonaryo 134
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Karunungan 2:12, 17-20

Sinabi ng mga masasamang tao:
“Tambangan natin ang mga taong matuwid,
pagkat hadlang sila sa ating mga balak;
ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan,
at sinasabing tayo’y nagkasala laban sa kaugalian.
Tingnan natin kung ang salita nila’y magkakatotoo,
kung ano ang mangyayari sa kanila agkamatay nila.
Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos,
sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway.
  
Subukin natin silang dustain at pahirapan,
upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang-asal,
at kung hanggang kailan sila makatatagal.
Subukin nating ibingit sila sa kamatayan,
yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos.”
  

1726

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol!


1727

Salmong Tugunan: Awit 054:3-4, 5, 6-8

Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas,
ipagsanggalang mo niyong iyong lakas;
dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak,
sa aking dalanging ngayo’y binibigkas.

Ang nagmamataas ay laban sa akin.
Hangad ng malupit ang ako’y patayin.
Sila’y mga taong ang Diyos ay di pansin.

Batid kong ang Diyos ang aking katulong,
Tagapagsanggalang ko ang Panginoon.
Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos,
dahilan sa kaniyáng mabuting kaloob.


1728

Pagbasa 2: Sulat ni Santiago 3:16-4:3

Mga kapatid, saanman naghahari ang inggit at makasariling hangarin,
maghahari rin doon ang aguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa.
Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos,
una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay.
  
siyá’y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin,
at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari.
At namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang
inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan.
Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban?
Hindi ba’t ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo,
at pawang nagkakalaban-laban?
  
Mayroon kayong pinakamimithi ngunit hindi ninyo makamtan,
kaya’t papatay kayo kung kailangan, mapasainyo lamang ito.
Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo,
kayo’y nagkakagalit at naglalaban-laban.
Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi,
sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos.
At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap,
sapagkat masama ang inyong layunin
– humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan.
  

1729

Pambungad: inaayos

Tayo’y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Hesus.
1730

Magandang Balita: Marcos 9:30-37

Noong panahong iyon,
si Hesus at ang kaniyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea.
Ayaw ni Hesus na malaman ito ng mga tao,
sapagkat tinuturuan niya ang kaniyang mga alagad.
Sinabi niya: “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin,
ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.”
Hindi nila naunawaan ang sinabi niya,
ngunit natatakot naman silang magtanong sa kaniya.
  
At dumating sila sa Capernaum.
Nang sila’y nasa bahay na,
tinanong ni Hesus ang kaniyang mga alagad,
“Ano ba’ng pinagtatalunan ninyo sa daan?”
Hindi sila kumibo,
sapagkat ang pinagtatalunan nila’y
kung sino sa kanila ang pinakadakila.
Naupo si Hesus, tinawag ang Labindalawa at sinabi,
“Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat,
at maging lingkod ng lahat.”
  
Tinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila.
Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi,
“Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito
alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin;
at sinumang tumanggap sa akin
– hindi ako ang kaniyáng tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin.”
  

1731
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69