up arrow magsimba.com

19 Linggó sa Karaniwang Panahón, 8/8/2021

Leksyonaryo 116
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 1 Hari 19:4-8

Pagpapahayag mula sa Unang Aklat ng mga Hari
Noong mga araw na iyón,
si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang.
Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siyá
sa lilim ng isang puno ng retama
at nanalangin nang ganito:
Panginoón,
kunin na po ninyo akó.
Akó po’y hirap na hirap na.
Nais ko na pong mamatay.
Pagkatapos,
nahiga siyá at nakatulog.
Ngunit dumating ang isang anghel,
kinalabit siyá at ang sabi:
Gising na at kumain ka!
Nang siyá'y lumingon,
nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay
na niluto sa ibabaw ng mainit na bato,
at tubig sa isang sisidlan.
Kumain ngâ siyá at uminom.
Pagkatapos ay nahiga uli.
Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoón,
kinalabit siyá uli at sinabi:
Bumangon ka at kumain.
Napakahaba pa ng lalakarin mo.
Kumain ngâ siyá at uminom at siyá’y lumakas.
Sa tulong ng pagkaing iyón,
naglakbay siyáng apatnapung araw at apatnapung gabi,
hanggang sa Horeb,
ang Bundok ng Diyós.

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1623

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Magsumikap tayong kamtin ang Panginoóng butihin Panginoong butihin!
1624

Salmong Tugunan: Awit 034:2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di akó titigil.
Aking pupurihin kaniyáng mga gawa.
Kayong naaapi, makinig, matuwa!
Ang pagkadakila niya ay ihayagat
ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyós.
Nawala sa akin ang lahat kong takot.
Nagalak ang aping umasa sa kaniyá,
‘pagkat di nabigo ang pag asa nilá.
Tumatawag sa Diyós ang walang pag-asa.
Silá’y iniligtas sa hirap at dusa.
Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyós,
sa mga panganib, silá’y kinukupkop.
Ang galing ng Poón hanaping masikap.
Yaong nagtiwala sa kaniyá’t nagligtas ay maituturing na taong mapalad.
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1625

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Efeso 4:30-5:2

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso
Mga kapatid:
Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo,
sapagkat itó ang tatak ng Diyós sa inyo,
ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw.
Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob,
galit at poot;
huwag na kayong mambubulyaw,
manlalait,
at mananakit ng damdamin ng kapuwa.
Sa halip,
maging mabait kayo
at maawain sa isa’t isa,
at magpatawaran,
tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyós
sa pamamagitan ni Kristo.
Yamang kayo’y mga anak na minamahal ng Diyós,
tularan ninyo siyá.
Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig
tulad ni Kristo;
dahil sa pag-ibig sa atin,
inihandog niya ang kaniyáng buhay
bilang mahalimuyak na hain sa Diyós.

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1626

Magandang Balita: Juan 6:41-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan
Noong panahong iyón,
nagbulung-bulungan ang mga Judio
dahil sa sinabi ni Hesús,
Akó ang pagkaing bumaba mula sa langit.
Sinabi nilá,
Hindi ba itó si Hesús na anak ni Jose?
Kilala natin ang kaniyáng ama’t ina.
Paano niya ngayong masasabi:
‘Bumaba akó mula sa langit’?
Kaya’t sinabi ni Hesús,
Huwag kayong magbulung-bulungan.
Walang makalalapit sa akin
malibang dalhin siyá ng Amang nagsugo sa akin.
At ang lalapit sa akin ay
muli kong bubuhayin sa huling araw.
Nasusulat sa aklat ng mga propeta,
‘At siláng lahat ay tuturuan ng Diyós.’
Ang bawat nakikinig sa Ama
at natututo ay lalapit sa akin.
Hindi itó nangangahulugang may nakakita na sa Ama;
yaong nagmula sa Diyós ang tanging nakakita sa Ama.
Magsumikap tayong kamtin ang Manna:
Ang mahimalang pagkaing
ipinadala ng Panginoón sa Kaniyáng bayan
sa apatnapung taong paglalakbay sa ilang.
Sinasabi ko sa inyo:
ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan.
Akó ang pagkaing nagbibigay-buhay.
Kumain ng manna ang inyong mga ninuno
nang silá’y nasa ilang,
gayunma’y namatay silá.
Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing
bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay.
Akó ang pagkaing nagbibigay-buhay
na bumaba mula sa langit.
Mabubuhay magpakailanman
ang sinumang kumain nito.
At ang pagkaing ibibigay ko
sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1627
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

28 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/10/2021
29 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/17/2021
30 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/24/2021
31 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/31/2021

32 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/7/2021
33 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/14/2021
34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.50.33