up arrow magsimba.com

21 Linggó sa Karaniwang Panahón, 8/22/2021

Leksyonaryo 122
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Josh 24:1-2a, 15-17, 18b

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon,
tinipon ni Josue sa Siquem ang lahát ng lipi.
Pagkatapos,
tinawag niyá ang matatanda,
ang mga hukom,
ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel,
at silá’y humarap sa Panginoón.

Sinabi niyá:
“Kung ayaw ninyóng maglingkod sa Panginoón,
sabihin ninyó kung kanino kayó maglilingkod:
sa diyus-diyusang sinamba ng inyóng mga ninuno sa Mesopotamia,
o sa mga diyus-diyusan ng mga Amorreo,
na sinasamba dito sa lupaing inyóng tinatahanan.

Ngunit akó at ang aking angkan ay sa Panginoón lamang maglilingkod."

Sumagot ang bayan:
“Wala kaming balak na talikuran ang Panginoón
at maglingkod sa mga diyusdiyusan.

Ang Panginoón, na ating Diyós,
ang siyáng humango sa atin sa pagkaalipin sa Egipto.
Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niyá
upang tayo’y maingatan saanman tayo mapadakò
at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan.

Kaya’t kami rin ay sa Panginoón maglilingkod.
Siyá ang ating Diyós."


1657

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitMagsumikap tayong kamtin ang Panginoóng butihin Panginoong butihin!
1658

Salmong Tugunan: Awit 034:2-3, 16-17, 18-19, 20-21

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di akó titigil.
Aking pupurihin kaniyáng mga gawa,
kayóng naaapi, makinig, matuwa!

Kinukupkop ng Diyós ang mga matuwid
at ang taghoy nila’y kaniyáng dinirinig.
Nililipol niyá yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.

Agad dinirinig daing ng matuwid,
inililigtas silá sa mga panganib.
Tumutulong siyá sa nasisiphayo,
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.

Ang taong matuwid, masuliranin man,
sa tulong ng Poon, agad maiibsan.
Kukupkupin siyá nang lubuslubusan,
kahit isang buto’y hindi magagalaw.

Ngunit ang masama, ay kasamaan din,
sa taglay na buhay ang siyáng kikitil.
Mga lingkod niyá’y kaniyáng ililigtas,
sa napakukupkop, siyáng mag-iingat!


1659

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Efeso 5:21-32 or 5:2a, 25-32

Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid,
pasakóp kayó sa isa’t isa tanda ng inyóng paggalang kay Kristo.

Mga babae,
pasakóp kayó sa inyu-inyóng asawa
tulad ng pagpapasakóp ninyó sa Panginoón.

Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kaniyáng asawa,
tulad ni Kristo na siyáng ulo ng Simbahan,
na kaniyáng katawan,
at siyáng Tagapagligtas nito.

Kung paanong nasasakóp ni Kristo ang Simbahan,
gayon din naman,
ang mga babae’y dapat pasakóp nang lubusan sa kani-kanilang asawa.

Mga lalaki,
ibigin ninyó ang inyuinyóng asawa,
gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Simbahan.

Inihandog niyá ang kaniyáng buhay para rito,
upang ang Simbaha’y italaga ng Diyós
matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita.

Ginawa niyá ito
upang maiharap sa kaniyáng sarili ang Simbahan,
marilag,
banal,
walang batik at walang anumang dungis o kulubot.

Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa
tulad ng sarili nilang katawan.
Ang lalaking nagmamahal sa kaniyáng asawa
ay nagmamahal sa kaniyáng sarili.
Walang taong namumuhi sa sarili niyáng katawan,
bagkus ito’y pinakakain at inaalagaan,
gaya ng ginagawa ni Kristo sa Simbahan.

Tayo’y mga bahagi ng kaniyáng katawan.
“Dahil dito,
iiwan ng lalaki ang kaniyáng ama’t ina
at magsasama silá ng kaniyáng asawa;
at silá’y magiging isa."
Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito
– ang kaugnayan ni Kristo sa Simbahan ang tinutukoy ko.


1660

Magandang Balita: Juan 6:60-69

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan

Noong panahong iyon,
marami sa mga alagad ni Hesús ang nagsabi,
“Mabigat na pananalita ito;
sino ang makatatanggap nito?"

Alam ni Hesús
na nagbubulungbulungan ang kaniyáng mga alagad tungkol dito,
kaya’t sinabi niyá,
“Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyó akó?
Gaano pa kaya
kung makita ninyóng umaakyat ang Anak ng Tao
sa dati niyáng kinaroroonan?
Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay;
hindi ito magagawa ng laman.
Ang mga salitang sinabi ko sa inyó ay Espiritu at buhay.
Ngunit may ilan sa inyóng hindi nananalig sa akin."

Sapagkat talastas ni Hesús buhat pa noong una
kung sinu-sino ang hindi nananalig sa kaniyá,
at kung sino ang magkakanulo sa kaniyá.

Idinugtong pa niyá,
“Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyó
na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama."

Mula noo’y marami sa kaniyáng mga alagad ang tumalikod
at hindi na sumama sa kaniyá.

Kaya’t tinanong ni Hesús ang Labindalawa,
“Ibig din ba ninyóng umalis?"
Sumagot si Simon Pedro,
“Panginoón,
kanino po kami pupunta?
Nasa inyó ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Naniniwala kami
at ngayo’y natitiyak naming kayó ang Banal ng Diyós."


1661
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

28 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/10/2021
29 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/17/2021
30 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/24/2021
31 Linggó sa Karaniwang Panahón: 10/31/2021

32 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/7/2021
33 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/14/2021
34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.50.33