up arrow magsimba.com

50-Araw Linggó: Misa sa Araw, 5/23/2021

Leksyonaryo 63
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawa 2:1-11

Nang sumapit ang araw ng Pentekostes,
nagkatipon siláng lahát sa isang lugar.
At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit,
animo’y hagunot ng malakas na hangin,
at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila.
May nakita siláng wari’y mga dilang apoy
na lumapag sa bawat isa sa kanila.
At siláng lahát ay napuspos ng Espiritu Santo
at nagsalita ng iba’t ibang wika,
ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
May mga Judiong buhat sa iba’t ibang bansa,
na naninirahan noon sa Jerusalem,
mga taong palasamba sa Diyós.
Nang marinig ang ugong na ito,
nagdatingan ang maraming tao.
Namangha silá
sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila.
Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi,
“Hindi ba Galileo siláng lahát?
Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila?
Tayo’y mga taga-Partia,
mga taga-Media,
mga taga-Elam;
mga naninirahan sa Mesopotamia,
sa Judea at sa Capadocia,
sa Ponto,
at sa Asia.
Mayroon pa sa ating taga- Frigia at Panfilia,
Egipto at sa mga saklaw ng Libia na sakóp ng Cirene,
at mga nakikipanirahan mula sa Roma,
maging mga Judio at mga naakit sa Judaismo.
May mga taga-Creta at Arabia pa rito.
Paano silá nakapagsasalita sa atin-ating wika
tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyós?"


1361

Tugon sa Salmo: Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34

Espiritu mo'y suguin, Poon, tana'y iyong baguhin!
Espiritu mo'y suguin, Poon, tana'y iyong baguhin.jpg


1362

Salmong Tugunan: Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34

Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa,
O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga!
Sa daigdig ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha,
sa dami ng nilikha mo’y nalaganapan ang lupa.

Natatakot mangamatay kung kitlin mo ang hininga;
mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila.
Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik,
bagumbuhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig.

Sana ang ‘yong karangala’y manatili kailanman;
sa lahat ng iyong likha, ang madama’y kagalakan.
Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan,
habang aking inaawit ang papuri sa Maykapal.

Pakinggan:   Awit 104


1363

Pagbasa 2: 1 Taga-Corinto 12:3b-7, 12-13

Mga kapatid:
Hindi masasabi ninuman, “Panginoón si Hesús,”
kung hindi siyá pinapatnubayan ng Espiritu Santo.
Iba’t iba ang kaloob,
ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito.
Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod,
ngunit iisa lamang ang Panginoóng pinaglilingkuran.
Iba’t iba ang mga gawain
ngunit iisa lamang ang Diyós
na sumasalahát ng taong gumagawa ng mga iyon.
Ang bawat isa’y binigyan ng kaloob
na naghahayag na sumasakaniyá ang Espiritu,
para sa ikabubuti ng lahát.
Sapagkat si Kristo’y tulad ng isang katawan
na may maraming bahagi;
bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi,
iisa pa ring katawan.
Tayong lahát,
maging Judio o Griego,
alipin man o malaya,
ay bininyagan sa iisang Espiritu
upang maging isang katawan.
Tayong lahát ay pinainom sa isang Espiritu.


1364

Pambungad: (no bibl. ref.)

Espiritung aming Tanglaw, kami’y iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal.

Pakinggan

Sekwensya-Pentekostes

Pang-abay sa organ | organ accompaniment
Pakinggan ang Alleluia:
063-Alleluia-Espiritung-
tanglaw

1365

Magandang Balita: Juan 20:19-23

Kinagabihan ng Linggo ding iyon,
ang mga alagad ay nagkakatipon.
Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan
dahil sa takót nila sa mga Judio.
Dumating si Hesús at tumayo sa gitna nila.
“Sumainyó ang kapayapaan!"
sabi niyá.
Pagkasabi nito,
ipinakita niyá ang kaniyáng mga kamay at ang kaniyáng tagiliran.
Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoón.
Sinabi na naman ni Hesús,
“Sumainyó ang kapayapaan!
Kung paanong sinugo akó ng Ama,
gayon din naman,
sinusugo ko kayó."
Pagkatapos,
silá’y hiningahan niyá at sinabi,
“Tanggapin ninyó ang Espiritu Santo.
Ang patawarin ninyó sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga;
ang hindi ninyó patawarin ay hindi nga pinatawad."


1366
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


18 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/1/2021
19 Linggó sa Karaniwang Panahónon: 8/8/2021
Pag-aakyat sa Langit ng Birhen Maria: 8/15/2021
21 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/22/2021
22 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/29/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 35.172.223.30