up arrow magsimba.com

7 Linggó sa Karaniwang Panahón, 2/20/2022

Leksyonaryo 81
 alt = images/Domingos-C/i72/KP-07-C.jpg
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Tugon sa Salmo: Salmo 103

Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang-loob!


2348

Magandang Balita: Lucas 6:27-38

Sinabi ni Hesus sa kaniyang mga alagad:

Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig:
"Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway,
gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo,
pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo,
idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo.

Kapag sinampal ka sa isang pisngi,
iharap mo rin ang kabila,

Kapag maagaw ang iyong balabal,
ibigay mo pati ang iyong baro.

Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo,
at kung may kumuha ng iyong ari-arian,
ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon.

Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo.
Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo,
ano pang gantimpala ang inyong hihintayin?
Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din
sa mga umiibig sa kanila.

At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti
ang gumagawa sa myo ng mabuti,
ano pang gantimpala ang myong hihintayin?
Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito!

Kung ang pahihiramin lamang nmyo
ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo,
ano ang gantimpala ang inyong hihintayin?
lahat ang mga makasalanan ay nagpapahiram din
sa mga makasalanan sa pag-asang
ang mga ito'y makababayad!

Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway,
at gawan ninyo sila ng mabuti.

Magpahiram kayo, na hindi umaasa ng anumang kabayaran.
Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo,
at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan.

Sapagkat siya'y mabuti sa masasama
at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob,

Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama.

Huwag kayong humatol,
at hindi kayo hahatulan ng Diyos.

Huwag kayong magparusa
at hindi kayo parurusahan ng Diyos.

Magpatawad kayo sa inyong kapwa,
at patatawarin kayo ng Diyos.

Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos:
hustong takal, siksik, liglig,
at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo.

Sapagkat ang takalang ginagamlt ninyo ,sa iba
ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo."

2341

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88