up arrow magsimba.com

2 Linggó ng Pagdating - C, 12/5/2021

Leksyonaryo 6
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Baruch 5:1-9

Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa
at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyós.
Ibalabal mo ang kaniyáng katwiran at iputong mo sa iyong ulo
ang korona ng kadakilaan ng Diyós na Walang Hanggan.
Itatanyag ka niyá sa lahát ng dakó.
Tatawagin kang
“Kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging maka-Diyós.”
Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol.
Tingnan mo ang iyong mga anak
na sa isang tawag lamang ng Diyós na Banal
ay natitipon mula sa silángan hanggang sa kanluran.
Nagagalak silá pagkat hindi silá kinalilimutan ng Diyós.
Bihag siláng inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo,
ngunit ngayo’y ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian
na wari’y nakaupo sa maharlikang trono.

Iniutos ng Diyós
na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol,
at tambakan ang mga lambak
upang panatag na makabalik ang bayang Israel
na puspos ng kadakilaan ng Diyós.
Sa utos niyá’y lilitaw ang maraming mababangong punungkahoy
upang liliman ang Israel.
Aakayin silá ng Diyós,
at babalik siláng masaya sa pangangalaga ng kaniyáng habag at katwiran,
at liligaya sa liwanag ng kaniyáng walang hanggang kaningningan.
1031

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitGawa ng D’yos ay dakila, kaya tayo’y natutuwa!
1032

Salmong Tugunan: Awit 0126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6

Nang lingapin tayo ng Diyós at sa Sion ay ibalik,
ang nangyaring kasaysaya’y parang isang panaginip.
Lahát tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit.

Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid,
“Ang ginawa ng Diyós nila ay dakila, anong rikit!”
Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa,
kaya nAmán kami ngayon, kagalaka’y di kawasa!

Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik.
Siláng mga nagbubukid na nagtanim na may luha,
bayaan mo na mag-aning masasaya’t natutuwa.

Yaong mga nagsihayong dala’y binhi’t nananangis,
ay aawit na may galak, dala’y ani pagbalik!

1033

Pagbasa 2: Sulat kay Filemon 1:4-6, 8-11

Ang aking mga panalangin para sa inyó ay laging puspos ng kagalakan
dahil sa inyóng tulong sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol kay Kristo,
mula nang ito’y inyóng tanggapin hanggang sa kasalukuyan.
Tinitiyak ko sa inyóng ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyó ng Diyós
ay kaniyáng lulubusin hanggang sa Araw ng Pagbabalik ni Kristo Hesús.
Nalalaman ng Diyós na ang pananabik ko sa inyó
ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyó ni Kristo Hesús.

Idinadalangin ko sa Diyós na mag-ibayo ang inyóng pag-ibig
at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa
upang mapili ninyó ang pinakamahalaga sa lahát ng bagay.

Sa gayon, pagdating ng Araw ng Pagbalik ni Kristo,
matagpuan kayóng malinis,
walang kapintasan,
at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyó ni Hesukristo
sa karangalan at kapurihan ng Diyós.
1034

Pambungad: inaayos

Daan ng Poong nar’yan na t’wiri’t ihanda sa kaniya. Pagtubos n’ya’y makikita.
1035

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 3:1-6

Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio.
Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea,
si Herodes ang tetrarka sa Galilea
at ang kapatid naman niyang si Felipe,
sa lupain ng Iturea at Traconite.
Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia.
Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon.

Nang panahong iyon,
nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias.
Dumating sa kaniyá ang salita ng Diyos,
kaya’t nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral.
“Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan
at pabinyag kayo upang kayo’y patawarin ng Diyos,” wika niya.
Sa gayo’y natupad ang nasusulat sa aklat ni propeta Isaias:
“Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang:
‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon,
tuwirin ninyo ang kaniyáng mga landas!
Tatambakan ang bawat lambak,
at titibagin ang bawat burol at bundok.
Tutuwirin ang daang liku-liko,
at papatagin ang daang baku-bako.
At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos!’ ”

1036
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69