Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

22 ng Disyembre, 12/22/2022

Leksyonaryo 198

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 1 Samuel 1:24-28

Pagpapahayag mula sa Unang Aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon,
nang maawat na si Samuel,
dinala siyá ng kaniyáng ina sa Templo sa Silo.
Nagdala pa siyá ng isang torong tatlong taon,
tatlumpu’t anim na litrong harina at isang pitsel na alak.
Nang maihandog na ang baka,
dinala nila kay Eli ang bata.

Sinabi ni Ana,
“Kung natatandaan ninyó,
akó po yaong babaing tumayo sa tabi ninyó noon
at nanalangin sa Panginoón.
Idinalangin ko sa kaniyá na akó’y pagkalooban ng anak
at ito po ang ibinigay niyá sa akin.
Kaya naman po,
inihahandog ko siyá sa Panginoón
upang maglingkod sa kaniyá habang buhay."
Pagkatapos nito,
nagpuri silá sa Panginoón.


2015

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


2016

Salmong Tugunan: 1 Samuel 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd

Pinupuri ko kayó, Poon,
dahil sa kaloob ninyó sa akin.
Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway,
sapagka’t iniligtas ninyó akó sa kadustaan.

Nagapi ninyó ang mga makapangyarihan,
at pinalalakas ninyó ang mahihina.
Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay.
Masagana ngayon ang dating maralita.
Ang dating baog, nagsiláng ng mga anak,
at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak.

Kayó, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay.
Maaari ninyó kaming patayin, maaari ring buhayin.
Maaari ninyó kaming payamanin o paghirapin,
maaari ring ibaba o itaas.

Mapadadakila ninyó kahit ang pinakaaba,
mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha.
Maihahanay ninyó silá sa mga maharlika,
mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta.


2017

Pambungad: [O Antiphons]O Hari't batong panulukang Saligan ng sambayanan, halina't kami'y idangal.
2231

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:46-56

Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito:

“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoón,
at nagagalak ang aking espiritu
dahil sa Diyós na aking Tagapagligtas.

Sapagkat nilingap niyá ang kaniyángabang alipin!

At mula ngayon, akó’y tatawaging mapalad ng lahát ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan.
Banal ang kaniyáng pangalan!

Kinahahabagan niyá ang mga maytakót sa kaniyá,
sa lahát ng sali’t salinglahi.
Ipinakita niyá ang lakas ng kaniyáng mga bisig,
pinangalat niyá ang mga palalo ang isipan.

Ibinagsak niyá ang mga hari mula sa kanilang trono,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.

Binusog niyá ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyáng wala nianuman ang mayayaman.

Tinulungan niyá ang kaniyáng bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangakó niyá sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kaniyáng lahi, magpakailanman!”

Nanatili si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan,
at saka umuwi.


2018

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167