Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

20 ng Disyembre, 12/20/2022

Leksyonaryo 196

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 7:10-14

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Noong mga araw na iyon,
ipinasabi ng Panginoón kay Acaz:
“Humingi ka sa akin ng palatandaan,
maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit."

Sumagot si Acaz:
“Hindi po akó hihingi.
Hindi ko susubukin ang Panginoón."

Sinabi ni Isaias:
“Pakinggan mo,
sambahayan ni David,
kulang pa ba ang galitin ninyó ang mga tao,
na pati ang aking Diyós ay inyóng niyáyamot?

Kaya nga’t ang Panginoón na rin ang magbibigay ng palatandaan:
maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki
at ito’y tatawaging Emmanuel."


2011

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


2012

Salmong Tugunan: Awit 024:1-2, 3-4ab, 5-6

Ang buong daigdig, lahát ng naroón,
may-ari’y ang Diyós, ating Panginoón;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y ilalim ng lupa,
tubig kalaliman.

Sino ang marapat umahon sa buról,
sa buról ng Poón, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo,
sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siyá, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangakó na binibitiwan.

Ang Panginoóng Diyós, pag papalain siyá,
ililigtas siyá’t pawawalang-sala.
Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyós,
siláng lumalapit sa Diyós ni Jacob.


2013

Pambungad: [O Antiphons]Halina, O Susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip.
2233

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Noong panahong iyon:
Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea,
sa isang dalaga na ang pangala’y Maria.
siyá’y nakatakdang ikasal kay Jose,
isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito.

“Matuwa ka! Ikaw ay kalugud-lugod sa Diyos.” wika niya.
“Sumasaiyo ang Panginoon!”

Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap,
at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon.
Kaya’t sinabi sa kaniyá ng anghel,
“Huwag kang matakot, Maria,
sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos.

Makinig ka!
Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki,
at siyá’y tatawagin mong Hesus.
Magiging dakila siyá,
at tatawaging Anak ng Kataastaasan.

Ibibigay sa kaniya ng Panginoong Diyos
ang trono ng kaniyang amang si David.
Maghahari siyá sa angkan ni Jacob magpakailanman,
at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan.”
“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria.

Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo,
at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas¬taasan.
Kaya’t banal ang ipanganga¬nak mo at tatawaging Anak ng Diyos.

Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet?
Alam ng lahat na siyá’y baog,
ngunit naglihi siyá sa kabila ng kaniyáng katandaan.
At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kaniyáng pagdadalantao
– sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon.
Mangyari sa akin ang iyong sinabi.”
At nilisan siyá ng anghel.
Ang Mabuting Balita ng Pa¬nginoon!
2014

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167