up arrow magsimba.com

4 Linggó ng Pagdating - C, 12/19/2021

Leksyonaryo 12
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Micah 5:1-4a

Ito ang sinasabi ng Panginoón:
Betlehem Efrata,
bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda
ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel.
Ang pinagmula’y buhat pa nang una,
mula pa noong unang panahon.
Kaya nga,
ang bayan ng Panginoón ay ibibigay niyá sa kamay ng mga kaaway
hanggang sa isiláng ng babae ang sanggol na maghahari.
Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito.
Pagdating ng haring yaon,
pamamahalaan niyá ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoón;
taglay niyá ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoón na kaniyáng Diyós.
At ang Israel ay mamumuhay na ligtas,
sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan.
Sa kaniyá magmumula ang kapayapaan natin.


1067

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan!
1068

Salmong Tugunan: Awit 080:2-3, 15-16, 18-19

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin,
kami ay tulungan.
Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!

Ika’y manumbalik, O Diyós na Dakila!
Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito’y muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,
yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas!

Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan,
yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang,
iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan!
At kung magkagayon,
magbabalik kami’t di na magtataksil sa ‘yo kailanman,
kami’y pasiglahi’t aming pupurihin ang iyong pangalan.


1069

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 10:5-10

Noong si Kristo’y manaog sa sanlibutan,
sinabi niyá sa Diyós,
“Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig,
kaya’t inihanda mo ang aking katawan upang maging hain.
Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin
at ang mga handog dahil sa kasalanan.
Kaya’t aking sinabi,
‘Narito akó, O Diyós,
upang tupdin ang iyong kalooban’
– Ayon sa nasusulat sa Kasulatan tungkol sa akin.”
Sinabi muna niyá,
“Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop,
mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan”
– bagamat ito’y inihahandog ayon sa Kautusan.
Saka niyá sinabi,
“Narito akó upang tupdin ang iyong kalooban.”
Inalis ng Diyós ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo.
At dahil sa kaniyáng pagsunod sa kalooban ng Diyós,
nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan
sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kaniyáng sarili
at iyo’y sapat na.


1070

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:38

Narito ang lingkod ng D’yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob.
1071

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:39-45

Hindi nagtagal at si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan
sa kaburulan ng Juda.
Pagdating sa bahay ni Zacarias,
binati niyá si Elisabet.
Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria,
naggagalaw ang sanggol sa kaniyáng tiyan.
Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet,
at buong galak na sinabi,
“Pinagpala ka sa mga babae,
at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!
Sino akó upang dalawin ng ina ng aking Panginoón?
Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati
ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan.
Mapalad ka
sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoón!”

1072
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69