Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

17 ng Disyembre, 12/17/2022

Leksyonaryo 193

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 49:2, 8-10

Noong mga araw na iyon,
tinawag ni Jacob ang mga anak niyá at kaniyáng sinabi:
“Kayó mga anak,magsilápit sa akin,
akóng inyóng ama ay sumandaling dinggin.
Ikaw, Juda,
ay papupurihan niyong mga anak ng Ina mong mahal,
hawak mo sa leeg ang iyong kaaway,
lahát mong kapatid sa iyo’y gagalang.
Mabangis na leon,
ang iyong larawan,
muling nagkukubli matapos pumatay;
ang tulad ni Juda’y leong nahihimlay,
walang mangangahas lumapit sinuman.
Hawak niyá’y setron gtuon sa paanan,
sagisag ng lakas at kapangyarihan;
ito’y tataglayin hanggang sa dumatal
ang tunay na Haring dito’y magtatangan.”


1999

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


2000

Salmong Tugunan: Awit 072:1-2, 3-4ab, 7-8, 17

Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran,
sa taglay mong katarungan, O Diyós, siyá’y bahaginan;
upang siyá’y maging tapat mamahala sa ’yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyáng tunay.

Ang lupain nawa niyá’y umunlad at managana;
maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa.
Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap
at ang mga taong wala’y pag-ukulan ng paglingap.

Yaong buhay na mat’wid sa kaniyáng kapanahunan,
madama ng bansa niyá at umunlad habang buhay.
Yaong kaniyáng kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa Ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.

Nawa yaong kaniyáng ngalan ay h’wag nang malimutan,
manatiling laging bantog na katulad nitong araw;
nawa siyá ay purihin ng lahát ng mga bansa,
at sa Diyós, siláng lahát dumalanging:
“Harinawa pagpalain kaming lahát, tulad niyáng pinagpala.”


2001

Pambungad: [O Antiphons]O Karunungan ng Maykapal, tana'y 'yong pangasiwaan, halina't kami'y turuan.
2230

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 1:1-17

Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David
na mula naman sa lahi ni Abraham.

Si Abraham ang ama ni Isaac;
si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kaniyáng mga kapatid.
Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara.
Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram.
Si Aram ang ama ni Aminadab;
si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon.
Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz,
at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed.
Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David.

Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias.
Si Solomon naman ang ama ni Roboam.
Si Roboam ang ama ni Abias,
at si Abias ang ama ni Asa.
Si Asa ang ama ni Josafat,
at si Josafat ang ama ni Joram na siyá namang ama ni Ozias.
Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Acaz,
at si Acaz ang ama ni Ezequias.
Si Ezequias ang ama ni Manases,
at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias.
Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kaniyáng mga kapatid.
Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia.

Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia,
naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel.
Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim,
at si Eliaquim ang ama ni Azor.
Si Azor ang ama ni Sadoc na ama ni Aquim;
itong si Aquim ang ama ni Eliud.
Si Eliud ang ama ni Eleazar;
si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob.
At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria.
Si Maria naman ang ina ni Hesús na tinatawag na Kristo.

Samakatwid,
labing-apat ang salinlahi mula kay Abraham
hanggang kay David,
labing-apat mula kay David
hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia,
at labing-apat din mula sa pagkakatapon sa Babilonia
hanggang kay Kristo.


2002

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167